Advanced

Attached dead wood, an overlooked resource: The amount of attached dead wood increases with increased diameter at breast height in temperate oak and beech forests

Blasiusson, Sandra (2020) BION02 20192
Degree Projects in Biology
Abstract
Although attached dead branches in tree canopies provide a continuous supply of dead wood throughout the lifetimes of trees it is a resource often neglected in dead wood research due to the inaccessibility of tree crowns. Biotic and abiotic factors in canopies differ from the ones on the forest floor and provides different living conditions for organisms associated with dead wood. In this study I investigated the relationship between tree size and stand density and the amount of attached dead wood in canopies of oak and beech in temperate broadleaved forests in southern Sweden. Attached dead branches were also collected at different heights and degrees of sun exposure in canopies of oak. From these, saproxylic insects were reared to... (More)
Although attached dead branches in tree canopies provide a continuous supply of dead wood throughout the lifetimes of trees it is a resource often neglected in dead wood research due to the inaccessibility of tree crowns. Biotic and abiotic factors in canopies differ from the ones on the forest floor and provides different living conditions for organisms associated with dead wood. In this study I investigated the relationship between tree size and stand density and the amount of attached dead wood in canopies of oak and beech in temperate broadleaved forests in southern Sweden. Attached dead branches were also collected at different heights and degrees of sun exposure in canopies of oak. From these, saproxylic insects were reared to investigate potential species assemblage differences. My results show that attached dead wood constitutes a substantial and important resource that should not be neglected. The amount of attached dead wood significantly increases with increased breast height diameter of trees. Conservation efforts should therefore be aimed at allowing forests to grow older and thus trees larger. Canopy deadwood is unquestionably an important substrate that should be considered when managing forests with the intent of increasing biodiversity. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Döda grenar i levande trädkronor – en förbisedd resurs

Döda grenar i levande trädkronor utgör en kontinuerlig resurs av död ved under ett träds hela livstid som kan utnyttjas av organismer beroende av denna. Denna resurs har dock till stor del förbisetts i forskning eftersom trädkronor är svårtillgängliga för studier. Istället undersöks främst grov död ved (>10 cm i diameter) på marken. Den forskning som har gjorts visar dock att döda grenar i trädkronor är en viktig resurs som ej bör förbises. Jag letade i mina undersökningar efter ett samband mellan mängden döda grenar i kronor och trädets storlek, framförallt stammens diameter i brösthöjd, samt trädbeståndets täthet. Ett tydligt samband fanns mellan stamdiametern och antal meter döda... (More)
Döda grenar i levande trädkronor – en förbisedd resurs

Döda grenar i levande trädkronor utgör en kontinuerlig resurs av död ved under ett träds hela livstid som kan utnyttjas av organismer beroende av denna. Denna resurs har dock till stor del förbisetts i forskning eftersom trädkronor är svårtillgängliga för studier. Istället undersöks främst grov död ved (>10 cm i diameter) på marken. Den forskning som har gjorts visar dock att döda grenar i trädkronor är en viktig resurs som ej bör förbises. Jag letade i mina undersökningar efter ett samband mellan mängden döda grenar i kronor och trädets storlek, framförallt stammens diameter i brösthöjd, samt trädbeståndets täthet. Ett tydligt samband fanns mellan stamdiametern och antal meter döda grenar i trädkronorna.

I Sverige har skogar brukats intensivt under de senaste 100 åren. Detta har lett till en drastisk minskning av artrikedom av flera olika organismgrupper, däribland insekter, svampar och fåglar, då skogarna förlorat viktiga strukturer som främjar artrikedom. Framförallt har mängden död ved minskat drastiskt, en resurs till vilka många organismer är knutna, och framförallt grov död ved (>10 cm i diameter) har uppmärksammats som en viktig, minskande resurs. Idag hotas dock även förekomsten av tunn död ved (<10 cm i diameter) då denna används för framställning av bioenergi. Detta har lett till ett uppsving av intresset att undersöka betydelsen av tunn död ved, men denna forskning har till stor del begränsats till död ved på marken. Det finns därför ett behov av att undersöka betydelsen av en relativt negligerad resurs: död ved i levande trädkronor.

För att undersöka om det finns ett samband mellan trädstorlek och beståndstäthet med mängden döda grenar i trädkronor mätte jag stammens diameter i brösthöjd och uppskattade antal meter döda grenar i kronor av ek och bok i tre olika storlekskategorier; grenar <5 cm i diameter, 5-10 cm i diameter och >10 cm i diameter. Jag uppskattade trädbeståndets täthet genom att beräkna antal träd/ha för varje provpunkt. Döda grenar samlades även in från ekkronor och ur dessa kläcktes vedlevande insekter fram för att uppskatta mängden larver/m döda grenar i ekar.

Det fanns ett tydligt linjärt samband mellan stamdiameter och mängd döda grenar för både ek och bok i alla storlekskategorier, där mängden grenar ökade med ökad stamdiameter. Däremot hade beståndets täthet ingen signifikant påverkan utöver för hos ekgrenar 5-10 cm i diameter. Även här förklarade dock stamdiametern mängden döda grenar bättre. Totalt uppskattade jag att det fanns ~15850 m döda grenar hos 873 mätta träd, främst i kategorin <5 cm i diameter. Detta gav ett medel på 29 m döda grenar/träd för ek och 9.5 m/träd för bok, vilket innebär att mängden döda grenar/ha i mina skogar uppgår till 4470 m för ek och 1576.5 m för bok. Mängden larver/m döda grenar uppgick till 0.47 larver/gren, vilket innebär att en hektar av mina skogar skulle kunna innehålla ca 2242 larver i döda grenar i ekkronor.

Mina resultat visar på betydelsen av döda grenar i trädkronor. De utgör en viktig, och ej försumbar, resurs i skogar som ej bör förbises. Mängden döda grenar i kronor ökar med trädens storlek, därför bör naturvårdsåtgärder för att öka mängden död ved i skogar inkludera ett mål att låta träd växa sig större. Detta skulle gynna alla de organismer, såsom vedlevande insekter, svampar och hackspettar, som utnyttjar denna resurs.

Masteruppsats i Naturvård och Bevarandebiologi, 45 hp
Biologiska institutionen, Lunds universitet

Handledare: Ola Olsson & Carsten Kost
Biodiversitet och Bevarandevetenskap (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Blasiusson, Sandra
supervisor
organization
course
BION02 20192
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
9038368
date added to LUP
2021-01-27 14:29:04
date last changed
2021-01-27 14:29:04
@misc{9038368,
 abstract   = {Although attached dead branches in tree canopies provide a continuous supply of dead wood throughout the lifetimes of trees it is a resource often neglected in dead wood research due to the inaccessibility of tree crowns. Biotic and abiotic factors in canopies differ from the ones on the forest floor and provides different living conditions for organisms associated with dead wood. In this study I investigated the relationship between tree size and stand density and the amount of attached dead wood in canopies of oak and beech in temperate broadleaved forests in southern Sweden. Attached dead branches were also collected at different heights and degrees of sun exposure in canopies of oak. From these, saproxylic insects were reared to investigate potential species assemblage differences. My results show that attached dead wood constitutes a substantial and important resource that should not be neglected. The amount of attached dead wood significantly increases with increased breast height diameter of trees. Conservation efforts should therefore be aimed at allowing forests to grow older and thus trees larger. Canopy deadwood is unquestionably an important substrate that should be considered when managing forests with the intent of increasing biodiversity.},
 author    = {Blasiusson, Sandra},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Attached dead wood, an overlooked resource: The amount of attached dead wood increases with increased diameter at breast height in temperate oak and beech forests},
 year     = {2020},
}