Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskors upplevelse av vårdrelationens asymmetri och av patientens delaktighet inom psykiatrisk öppenvård:En kvalitativ studie i psykiatrisk öppenvård

Lagesjö, Susanna LU and Lindbom, Isabel LU (2021) SPSM21 20202
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Patientdelaktighet ses som essentiellt inom psykiatrisk omvårdnad för att förbättra möjligheterna till ett positivt behandlingsresultat. Vårdrelationen besitter en inneboende maktobalans. Sjuksköterskan kan behöva lämna ifrån sig en del av sin makt för att patientdelaktighet ska kunna få en bättre förutsättning att uppstå. Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av hur vårdrelationens asymmetri påverkar patientdelaktighet. Metod: Nio semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor har genomförts på tre psykiatriska öppenvårdsmottagningar. Intervjuerna har analyserats enligt kvalitativ innehållsanalys på latent nivå med induktiv ansats. Resultat: I intervjuerna framkom följande tre... (More)
Bakgrund: Patientdelaktighet ses som essentiellt inom psykiatrisk omvårdnad för att förbättra möjligheterna till ett positivt behandlingsresultat. Vårdrelationen besitter en inneboende maktobalans. Sjuksköterskan kan behöva lämna ifrån sig en del av sin makt för att patientdelaktighet ska kunna få en bättre förutsättning att uppstå. Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av hur vårdrelationens asymmetri påverkar patientdelaktighet. Metod: Nio semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor har genomförts på tre psykiatriska öppenvårdsmottagningar. Intervjuerna har analyserats enligt kvalitativ innehållsanalys på latent nivå med induktiv ansats. Resultat: I intervjuerna framkom följande tre teman: “Aspekten av makt i en vårdrelation”, “Den betydelsefulla relationen” samt “Patientdelaktighet ur ett öppenvårdspsykiatriskt perspektiv ”. Slutsats: Sjuksköterskorna benämnde vissa av de asymmetriska aspekterna som inneboende i vårdrelationen och därför inte lika påverkbara som de aspekterna som benämndes som relationella. De beskrev strategier för att dela med sig av sin makt i syfte att justera asymmetrin. En minskad asymmetri i vårdrelationen och en ökad patientdelaktighet upplevdes vara avhängig vårdrelationens kvalitet, vilket ställer krav på sjuksköterskans individuellt anpassade bemötande och förhållningssätt. Sjuksköterskorna beskrev hur de arbetar för att stärka patientens egenmakt genom att motivera patienten till delaktighet. Sjuksköterskorna menade att patientdelaktighet förbättrar behandlingsresultatet och kan främjas genom arbetsmodeller som aktivt involverar patienten att vara delaktig i sin behandling. Patientdelaktighet riskerar att försämras av en rigiditet bland vårdpersonalen eller organisatoriska faktorer. Kunskap om hur vårdrelationens kvalitet inverkar på maktbalansen och påverkar patientdelaktighet, bör spridas inom vårdverksamheter. En sådan kunskap skulle kunna ge befintliga och framtida specialistsjuksköterskor underlag till användbara strategier för att påverka patientens och sjuksköterskans upplevelse av maktobalans i vårdrelationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lagesjö, Susanna LU and Lindbom, Isabel LU
supervisor
organization
course
SPSM21 20202
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Psykiatrisk omvårdnad, personcentrerad vård, vårdrelationen, maktobalans, patientdelaktighet
language
Swedish
id
9038460
date added to LUP
2021-06-01 10:57:02
date last changed
2021-06-01 10:57:02
@misc{9038460,
 abstract   = {{Bakgrund: Patientdelaktighet ses som essentiellt inom psykiatrisk omvårdnad för att förbättra möjligheterna till ett positivt behandlingsresultat. Vårdrelationen besitter en inneboende maktobalans. Sjuksköterskan kan behöva lämna ifrån sig en del av sin makt för att patientdelaktighet ska kunna få en bättre förutsättning att uppstå. Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av hur vårdrelationens asymmetri påverkar patientdelaktighet. Metod: Nio semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor har genomförts på tre psykiatriska öppenvårdsmottagningar. Intervjuerna har analyserats enligt kvalitativ innehållsanalys på latent nivå med induktiv ansats. Resultat: I intervjuerna framkom följande tre teman: “Aspekten av makt i en vårdrelation”, “Den betydelsefulla relationen” samt “Patientdelaktighet ur ett öppenvårdspsykiatriskt perspektiv ”. Slutsats: Sjuksköterskorna benämnde vissa av de asymmetriska aspekterna som inneboende i vårdrelationen och därför inte lika påverkbara som de aspekterna som benämndes som relationella. De beskrev strategier för att dela med sig av sin makt i syfte att justera asymmetrin. En minskad asymmetri i vårdrelationen och en ökad patientdelaktighet upplevdes vara avhängig vårdrelationens kvalitet, vilket ställer krav på sjuksköterskans individuellt anpassade bemötande och förhållningssätt. Sjuksköterskorna beskrev hur de arbetar för att stärka patientens egenmakt genom att motivera patienten till delaktighet. Sjuksköterskorna menade att patientdelaktighet förbättrar behandlingsresultatet och kan främjas genom arbetsmodeller som aktivt involverar patienten att vara delaktig i sin behandling. Patientdelaktighet riskerar att försämras av en rigiditet bland vårdpersonalen eller organisatoriska faktorer. Kunskap om hur vårdrelationens kvalitet inverkar på maktbalansen och påverkar patientdelaktighet, bör spridas inom vårdverksamheter. En sådan kunskap skulle kunna ge befintliga och framtida specialistsjuksköterskor underlag till användbara strategier för att påverka patientens och sjuksköterskans upplevelse av maktobalans i vårdrelationen.}},
 author    = {{Lagesjö, Susanna and Lindbom, Isabel}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sjuksköterskors upplevelse av vårdrelationens asymmetri och av patientens delaktighet inom psykiatrisk öppenvård:En kvalitativ studie i psykiatrisk öppenvård}},
 year     = {{2021}},
}