Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barnkonventionens artikel om barnarbete: lagstadgat skydd eller ett tomt löfte? En juridisk analys kring svensk statens ansvar vid förekomst av barnarbete i svensk företagsverksamhet utomlands

Berntsson, Hanna LU (2021) MRSK62 20202
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syfte är att undersöka om den nuvarande lagstiftningen i Sverige är tillräcklig för att hålla svenska transnationella företag ansvariga för barnarbete som förekommer hos deras underleverantörer och om dessa företag samt den svenska staten kan ses som ansvariga utifrån ett juridiskt kontra ett moraliskt perspektiv. Uppsatsens avgränsningar är Sveriges lagstiftning om barnarbete och svensk jurisdiktion. Primärmaterialet kommer bestå av svensk lagstiftning: Arbetsmiljölagen, Barnkonventionen och Brottsbalken. Undersökning och analys kommer föras vid sidan av varandra för att komma fram till om det finns tillräckligt med juridiskt material för att hålla svenska företag ansvariga för handlingar utomlands. I den första delen undersöks... (More)
Uppsatsen syfte är att undersöka om den nuvarande lagstiftningen i Sverige är tillräcklig för att hålla svenska transnationella företag ansvariga för barnarbete som förekommer hos deras underleverantörer och om dessa företag samt den svenska staten kan ses som ansvariga utifrån ett juridiskt kontra ett moraliskt perspektiv. Uppsatsens avgränsningar är Sveriges lagstiftning om barnarbete och svensk jurisdiktion. Primärmaterialet kommer bestå av svensk lagstiftning: Arbetsmiljölagen, Barnkonventionen och Brottsbalken. Undersökning och analys kommer föras vid sidan av varandra för att komma fram till om det finns tillräckligt med juridiskt material för att hålla svenska företag ansvariga för handlingar utomlands. I den första delen undersöks det juridisk perspektivet med en juridisk metod på primärmaterialet för att besvara den första frågeställningen som är: Finns det tillräckligt med juridiskt underlag i form av svensk lagstiftning för att svensk domstol ska kunna döma företag för barnarbete som förekommer i svenska före- tags leverantörskedjor utomlands? I den andra delen av undersökningen kommer teorin att appliceras på det som undersökningens första del kom fram till. Genom att undersöka ett moraliskt förhållningssätt med Iris Marion Youngs ansvarsmodell den sociala förbindelsen, vilket är upp- satsens teori, kommer uppsatsen försöka svara på frågeställningen: Vilka aspekter kan den sociala förbindelsen som ansvarsmodell tillföra till en diskussion om svenska företags ansvar när det förekommer barnarbete i leverantörskedjor utomlands? Som slutsats kommer uppsatsen fram till att det inte finns tydlig lagstiftning i Sverige som kan hålla företag ansvariga för barn- arbete i svenska företags leverantörskedjor. Dock så kan man med hjälp av den sociala förbindelsen hålla fler aktörer ansvariga i kausala kedjor, som till exempel svenska företag när barn- arbete förekommer i deras leverantörskedjor. I ett bredare perspektiv är även den svenska staten ansvarig för att hålla företagen ansvariga. Det finns dock svårigheter både nationellt men framförallt internationellt att hålla både stater och företag ansvariga, på grund av att internationell rätt fungerar motstridigt. (Less)
Popular Abstract
The purpose of the essay is to investigate whether the current legislation in Sweden is sufficient enough to hold Swedish transnational companies accountable for allowing child labour within their supply chains, and whether these companies and the Swedish state can be seen as liable from a legal perspective and a moral perspective. The essay’s delimitations are Sweden's legislation on child labour and Swedish jurisdiction. The primary material will consist of Swedish legislation: Arbetsmiljölagen, the Convention on the Rights of the Child (Barnkonventionen), and Brottsbalken. Investigation and analysis will be conducted side by side to determine whether there is sufficient legal material to hold Swedish companies responsible for child... (More)
The purpose of the essay is to investigate whether the current legislation in Sweden is sufficient enough to hold Swedish transnational companies accountable for allowing child labour within their supply chains, and whether these companies and the Swedish state can be seen as liable from a legal perspective and a moral perspective. The essay’s delimitations are Sweden's legislation on child labour and Swedish jurisdiction. The primary material will consist of Swedish legislation: Arbetsmiljölagen, the Convention on the Rights of the Child (Barnkonventionen), and Brottsbalken. Investigation and analysis will be conducted side by side to determine whether there is sufficient legal material to hold Swedish companies responsible for child labour in supply chains abroad. In the first part, the legal perspective is examined with a legal method on the primary material to answer the first question which is: Is there sufficient legal basis in the form of Swedish legislation for a Swedish court to convict companies for child labour that occur in supply chains of Swedish companies? In the second part of the study, the theory will be applied on what the first part of the study concluded. By examining a moral approach with Iris Marion Young's responsibility model, the social connection, which is the theory of the essay, the essay will try to answer the question: What aspects can the social connection as a responsibility model add to a discussion about Swedish companies' responsibility when there is child labour in supply chains abroad? The essay will come to the conclusion that there is no clear legislation in Sweden that can hold Swedish companies responsible for child labour in their supply chains. However, with the social connection, you can see more actors than one responsible, such as Swedish companies when child labour occurs in their supply chains. In a broader perspective, the Swedish state is also responsible and should hold companies accountable. Nevertheless, there are difficulties in holding states and companies accountable, internally and externally, due to the fact that international law works contradictorily. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berntsson, Hanna LU
supervisor
organization
alternative title
The Convention on the Rights of the Child’s Article About Child Labour: Statutory Protection or an Empty Promise? A legal analysis of the Swedish state’s responsibility in the event of child labour in Swedish business operations abroad
course
MRSK62 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Barnarbete, transnationella företag, svenska företag, ansvar, lagstiftning, svenska staten, leverantörskedjor
language
Swedish
id
9038905
date added to LUP
2021-02-18 11:22:29
date last changed
2021-02-18 11:22:29
@misc{9038905,
 abstract   = {{Uppsatsen syfte är att undersöka om den nuvarande lagstiftningen i Sverige är tillräcklig för att hålla svenska transnationella företag ansvariga för barnarbete som förekommer hos deras underleverantörer och om dessa företag samt den svenska staten kan ses som ansvariga utifrån ett juridiskt kontra ett moraliskt perspektiv. Uppsatsens avgränsningar är Sveriges lagstiftning om barnarbete och svensk jurisdiktion. Primärmaterialet kommer bestå av svensk lagstiftning: Arbetsmiljölagen, Barnkonventionen och Brottsbalken. Undersökning och analys kommer föras vid sidan av varandra för att komma fram till om det finns tillräckligt med juridiskt material för att hålla svenska företag ansvariga för handlingar utomlands. I den första delen undersöks det juridisk perspektivet med en juridisk metod på primärmaterialet för att besvara den första frågeställningen som är: Finns det tillräckligt med juridiskt underlag i form av svensk lagstiftning för att svensk domstol ska kunna döma företag för barnarbete som förekommer i svenska före- tags leverantörskedjor utomlands? I den andra delen av undersökningen kommer teorin att appliceras på det som undersökningens första del kom fram till. Genom att undersöka ett moraliskt förhållningssätt med Iris Marion Youngs ansvarsmodell den sociala förbindelsen, vilket är upp- satsens teori, kommer uppsatsen försöka svara på frågeställningen: Vilka aspekter kan den sociala förbindelsen som ansvarsmodell tillföra till en diskussion om svenska företags ansvar när det förekommer barnarbete i leverantörskedjor utomlands? Som slutsats kommer uppsatsen fram till att det inte finns tydlig lagstiftning i Sverige som kan hålla företag ansvariga för barn- arbete i svenska företags leverantörskedjor. Dock så kan man med hjälp av den sociala förbindelsen hålla fler aktörer ansvariga i kausala kedjor, som till exempel svenska företag när barn- arbete förekommer i deras leverantörskedjor. I ett bredare perspektiv är även den svenska staten ansvarig för att hålla företagen ansvariga. Det finns dock svårigheter både nationellt men framförallt internationellt att hålla både stater och företag ansvariga, på grund av att internationell rätt fungerar motstridigt.}},
 author    = {{Berntsson, Hanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Barnkonventionens artikel om barnarbete: lagstadgat skydd eller ett tomt löfte? En juridisk analys kring svensk statens ansvar vid förekomst av barnarbete i svensk företagsverksamhet utomlands}},
 year     = {{2021}},
}