Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Övervakning av friluftslivets effekter på Kullabergs naturreservat

Gredeby, Gunnar (2021) BIOK01 20202
Degree Projects in Biology
Abstract (Swedish)
Sedan COVID-19 etablerade sig i Sverige har antalet besökare i naturområden ökat drastiskt i många delar av landet. Detta fenomen har sannolikt både positiva och negativa effekter på naturvärdena i berörda områden. För Kullabergs naturreservat i nordvästra Skåne var ökningen av besökare under våren och sommaren år 2020 mycket påtaglig. Intensifieringen av besökare resulterade i ett behov hos Länsstyrelsen Skåne, som förvaltar reservatet, att övervaka hot mot Kullabergs naturreservats naturvärden, relaterade till det ökade intresset för friluftsliv. Syftet med denna studie var att identifiera ovannämnda hot samt att föreslå övervakningsmetoder för att möjliggöra observation av de effekter som uppstår på grund av det ökade besökstrycket.... (More)
Sedan COVID-19 etablerade sig i Sverige har antalet besökare i naturområden ökat drastiskt i många delar av landet. Detta fenomen har sannolikt både positiva och negativa effekter på naturvärdena i berörda områden. För Kullabergs naturreservat i nordvästra Skåne var ökningen av besökare under våren och sommaren år 2020 mycket påtaglig. Intensifieringen av besökare resulterade i ett behov hos Länsstyrelsen Skåne, som förvaltar reservatet, att övervaka hot mot Kullabergs naturreservats naturvärden, relaterade till det ökade intresset för friluftsliv. Syftet med denna studie var att identifiera ovannämnda hot samt att föreslå övervakningsmetoder för att möjliggöra observation av de effekter som uppstår på grund av det ökade besökstrycket. Genom praktikarbete i Kullabergs naturreservat kombinerat med en litteraturstudie identifierades hot och övervakningsmetoder föreslogs. Hoten var i huvudsak ökat slitage på mark, förändrad störningsregim, nedskräpning och eventuell spridning av invasiva arter. Förslagen på metoder för miljöövervakning bestod till stor del av olika typer av regelbundna fotograferingar, inventeringar, samt involvering av olika grupper av besökare. Dessa metoder kan sannolikt möjliggöra uppmärksammandet av trender i värdefulla dynamiska strukturer i reservatet. Emellertid krävs troligen ytterligare naturvårdsinsatser för att adressera de mänskligt orsakade hoten mot naturvärdena i Kullabergs naturreservat. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Övervakning av friluftslivets effekter på Kullabergs naturreservat

Covid-19 har dramatiskt förändrat spelreglerna för vår planet. Det kanske tydligaste resultatet av pandemin är ett kollektivt förändrat mänskligt beteende. Ett exempel på en, något förbisedd, beteendeförändring är den explosionsartade ökningen av naturturism och friluftsliv. Detta är sannerligen på gott och ont – å ena sidan förutspås en ökad medvetenhet om planetens naturliga skatter, å andra sidan blir slitaget på populära naturområden all mera påtagligt.

I Kullabergs naturreservat i nordvästra Skåne mättes under högsäsongen 2020 68% fler besökande fotgängare än någonsin tidigare. I detta redan mycket välbesökta område var konsekvenserna tydliga. Allt fler illegala... (More)
Övervakning av friluftslivets effekter på Kullabergs naturreservat

Covid-19 har dramatiskt förändrat spelreglerna för vår planet. Det kanske tydligaste resultatet av pandemin är ett kollektivt förändrat mänskligt beteende. Ett exempel på en, något förbisedd, beteendeförändring är den explosionsartade ökningen av naturturism och friluftsliv. Detta är sannerligen på gott och ont – å ena sidan förutspås en ökad medvetenhet om planetens naturliga skatter, å andra sidan blir slitaget på populära naturområden all mera påtagligt.

I Kullabergs naturreservat i nordvästra Skåne mättes under högsäsongen 2020 68% fler besökande fotgängare än någonsin tidigare. I detta redan mycket välbesökta område var konsekvenserna tydliga. Allt fler illegala eld- och tältplatser, kaos på parkeringar, nedskräpning och ökat slitage på vandringsleder är några exempel.
Som reaktion på denna avvikelse beslöt Länsstyrelsen Skåne att implementera miljöövervakning av det ökande besökartryckets effekt på naturvärdena i reservatet. Kort sagt betyder ”övervakning” i detta sammanhang att kontinuerligt observera vad som går bra och dåligt i Kullabergs natur, och att få tydlig statistik på det. Anledningen att detta är av intresse är för att kunna agera innan det är för sent för det som är hotat. Som praktikant på Kullaberg blev just detta min uppgift, att identifiera vilka naturvärden och värdefulla strukturer i reservatet som är mest hotade av ökad mänsklig närvaro. När detta etablerats var utmaningen att ta fram och föreslå lämpliga övervakningsmetoder för hotbilderna.

Övervakning av hotade strukturer
Genom litteraturstudier, samtal med förvaltningen på Kullaberg samt intervjuer med experter inom miljöövervakning identifierades förslag på de mest angelägna hoten och övervakningsmetoderna. De identifierade mänskliga hoten mot värdefulla strukturer och naturvärden var omfattande slitage på vandringsleder, mänskligt införande av invasiva arter, överträdelser mot reglerna i naturreservatet samt mänsklig störning av djurlivet i reservatet.

Metoden som valdes för att övervaka slitage på vandringsleder var så kallad ”Fixed Point Photography”, vilket innebär att ett antal utvalda platser längs vandringslederna fotograferas regelbundet årligen enligt specifika instruktioner. Som komplement till detta ska två markörer placeras vid slitagets respektive yttre kant på de platser som utvalts för fotografering, med syftet att vara en tydlig referens för tillståndet då övervakningen påbörjades.
För olika invasiva arter föreslogs en rad typer av inventeringstekniker, samt formulär för att engagera besökare i reservatet att delta, så kallad ”Citizen Science”.
Överträdelser mot reglerna avgränsades till nedskräpning. I detta fall föreslogs Håll Sverige Rents applikation ”Skräpprotokoll”, i kombination av att engagera bland annat ungdomsföreningar i området att samla och dokumentera fynd av skräp.
Mänsklig störning av djurlivet berörde i Kullabergs fall framförallt vissa arter av marina sjöfåglar, således föreslogs en variant av en inventeringsteknik som kallas punkträkning, vid utvalda platser.

Handledare: Stefan Andersson, Lunds Universitet samt Elena Bazhenova, och Mats Sjöberg, Länsstyrelsen Skåne
Examensarbete 15 hp i Biologi 2020 (BIOK01)
Biologiska institutionen, Lunds universitet
Länsstyrelsen Skåne (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gredeby, Gunnar
supervisor
organization
course
BIOK01 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
9040269
date added to LUP
2021-02-11 15:48:52
date last changed
2021-02-11 15:48:52
@misc{9040269,
 abstract   = {{Sedan COVID-19 etablerade sig i Sverige har antalet besökare i naturområden ökat drastiskt i många delar av landet. Detta fenomen har sannolikt både positiva och negativa effekter på naturvärdena i berörda områden. För Kullabergs naturreservat i nordvästra Skåne var ökningen av besökare under våren och sommaren år 2020 mycket påtaglig. Intensifieringen av besökare resulterade i ett behov hos Länsstyrelsen Skåne, som förvaltar reservatet, att övervaka hot mot Kullabergs naturreservats naturvärden, relaterade till det ökade intresset för friluftsliv. Syftet med denna studie var att identifiera ovannämnda hot samt att föreslå övervakningsmetoder för att möjliggöra observation av de effekter som uppstår på grund av det ökade besökstrycket. Genom praktikarbete i Kullabergs naturreservat kombinerat med en litteraturstudie identifierades hot och övervakningsmetoder föreslogs. Hoten var i huvudsak ökat slitage på mark, förändrad störningsregim, nedskräpning och eventuell spridning av invasiva arter. Förslagen på metoder för miljöövervakning bestod till stor del av olika typer av regelbundna fotograferingar, inventeringar, samt involvering av olika grupper av besökare. Dessa metoder kan sannolikt möjliggöra uppmärksammandet av trender i värdefulla dynamiska strukturer i reservatet. Emellertid krävs troligen ytterligare naturvårdsinsatser för att adressera de mänskligt orsakade hoten mot naturvärdena i Kullabergs naturreservat.}},
 author    = {{Gredeby, Gunnar}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Övervakning av friluftslivets effekter på Kullabergs naturreservat}},
 year     = {{2021}},
}