Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fyra modeller för reseavdrag - en internationell utblick

Holmgren, Alicia LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I Sverige finns det idag möjlighet för skattskyldiga att göra skatteavdrag för
resor till och från arbetet med den verkliga resekostnaden. I Norge får man
göra ett färdmedelsneutralt skatteavdrag baserat på sträckan mellan hemmet
och arbetsplatsen. I Frankrike får alla skattskyldiga ett schabloniserat avdrag
om 10 % av inkomsten som är tänkt att täcka samtliga utgifter för att förvärva
och bibehålla inkomst. I Storbritannien tillåts inget avdrag för resor till och
från arbetet.
Regeringen gav år 2019 ut SOU 2019:36 som föreslår att Sverige ska övergå
till en avdragsmodell som liknar den som Norge använder sig av idag.
Reseavdraget har en direkt påverkan på enskildas ekonomi och påverkar
därför sannolikt även människors rese- och... (More)
I Sverige finns det idag möjlighet för skattskyldiga att göra skatteavdrag för
resor till och från arbetet med den verkliga resekostnaden. I Norge får man
göra ett färdmedelsneutralt skatteavdrag baserat på sträckan mellan hemmet
och arbetsplatsen. I Frankrike får alla skattskyldiga ett schabloniserat avdrag
om 10 % av inkomsten som är tänkt att täcka samtliga utgifter för att förvärva
och bibehålla inkomst. I Storbritannien tillåts inget avdrag för resor till och
från arbetet.
Regeringen gav år 2019 ut SOU 2019:36 som föreslår att Sverige ska övergå
till en avdragsmodell som liknar den som Norge använder sig av idag.
Reseavdraget har en direkt påverkan på enskildas ekonomi och påverkar
därför sannolikt även människors rese- och bosättningsmönster. Denna
uppsats undersöker om förslaget i SOU 2019:36 är det förslag som bäst
uppfyller målsättningarna i kommittédirektivet eller om dagens svenska
modell, Frankrikes modell eller Storbritanniens modell skulle vara lämpligare
att tillämpa.
Samtliga avdragsmodeller som medger någon form av reseavdrag har
negativa konsekvenser för miljön då de ger incitament till att resa längre
sträckor och i vissa fall även för bilism. Huruvida ett ändrat reseavdrag
verkligen påverkar människors resmönster i praktiken är dock omdiskuterat.
Vissa reseavdragsmodeller är gynnsammare för män och vissa är
gynnsammare för kvinnor. Vissa reseavdragsmodeller gynnar
höginkomsttagare mer än låginkomsttagare. Dagens svenska reseavdrag
gynnar inte främst glesbygden som man skulle kunna tro, utan främst
områden på pendlingsavstånd till storstäderna.
Det finns för- och nackdelar med samtliga avdragsmodeller. Dagens svenska
modell synes vara den som svarar minst mot målsättningarna i
kommittédirektivet. Förslaget i SOU 2019:36 är således en förbättring jämfört
med dagens system. Den avdragsmodell som bäst gynnar målsättningarna i
kommittédirektivet synes dock vara Storbritanniens, i vilket avdrag inte är
tillåtet. Reseavdraget synes vara ett ineffektivt styrmedel och skattemedlen
som går åt till att finansiera avdraget hade kunnat användas till mer
kostnadseffektiva styrmedel som på ett bättre sätt svarar mot målen i SOU
2019:36. Uppsatsens slutsats är att nackdelarna med reseavdraget klart
överväger fördelarna. (Less)
Abstract
In present day Sweden, taxpayers can make a tax deduction for actual
commuting expenses. In Norway the tax deduction for commuting expenses
is based purely on distance and therefore independent on mode of
transportation. In France every taxpayer receives a standard deduction of 10
% of their salary. In the United Kingdom, no deduction is allowed for
commuting expenses.
In 2019, the Swedish government issued SOU 2019:36 which suggests a tax
deduction similar to the one that Norway uses today. Tax deductions have a
direct impact on individuals finances and therefore it presumably also
impacts people's travel- and settlement patterns. This essay will examine
whether the proposal in SOU 2019:36 is the proposal that best meets the
... (More)
In present day Sweden, taxpayers can make a tax deduction for actual
commuting expenses. In Norway the tax deduction for commuting expenses
is based purely on distance and therefore independent on mode of
transportation. In France every taxpayer receives a standard deduction of 10
% of their salary. In the United Kingdom, no deduction is allowed for
commuting expenses.
In 2019, the Swedish government issued SOU 2019:36 which suggests a tax
deduction similar to the one that Norway uses today. Tax deductions have a
direct impact on individuals finances and therefore it presumably also
impacts people's travel- and settlement patterns. This essay will examine
whether the proposal in SOU 2019:36 is the proposal that best meets the
objectives of the committee directive or whether the current Swedish, French
or British model would be a better choice.
Travel deductions have negative consequences for the environment as they
provide incentives to travel longer distances and in some cases also for
motorism. Whether a changed travel deduction actually would affect people's
travel patterns is, however, debated. Some deduction models are more
beneficial for men and some are more beneficial for women. Some deduction
models benefit people with higher income more than low-income earners.
Travel deductions do not primarily benefit sparsely populated areas as one
might think, but mainly areas within commuting distance of the big cities.
There are pros and cons to all models of deduction. Today's Swedish model
seems to be the one that least meets the objectives of the committee
directive. Thus, the proposal in SOU 2019:36 is an improvement compared
to our current system. However, the deduction model that best benefits the
objectives of the committee directive seems to be the British model, in which
deductions are not allowed. The travel deduction seems to be an ineffective
policy instrument and the tax funds used to finance the deduction should
rather be used for more cost-effective instruments that better meet the
objectives of SOU 2019:36. The thesis' conclusion is that the disadvantages
of travel deductions clearly outweigh the advantages (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmgren, Alicia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
skatterätt
language
Swedish
id
9044506
date added to LUP
2021-06-29 16:44:52
date last changed
2021-06-29 16:44:52
@misc{9044506,
 abstract   = {{In present day Sweden, taxpayers can make a tax deduction for actual
commuting expenses. In Norway the tax deduction for commuting expenses
is based purely on distance and therefore independent on mode of
transportation. In France every taxpayer receives a standard deduction of 10
% of their salary. In the United Kingdom, no deduction is allowed for
commuting expenses.
In 2019, the Swedish government issued SOU 2019:36 which suggests a tax
deduction similar to the one that Norway uses today. Tax deductions have a
direct impact on individuals finances and therefore it presumably also
impacts people's travel- and settlement patterns. This essay will examine
whether the proposal in SOU 2019:36 is the proposal that best meets the
objectives of the committee directive or whether the current Swedish, French
or British model would be a better choice.
Travel deductions have negative consequences for the environment as they
provide incentives to travel longer distances and in some cases also for
motorism. Whether a changed travel deduction actually would affect people's
travel patterns is, however, debated. Some deduction models are more
beneficial for men and some are more beneficial for women. Some deduction
models benefit people with higher income more than low-income earners.
Travel deductions do not primarily benefit sparsely populated areas as one
might think, but mainly areas within commuting distance of the big cities.
There are pros and cons to all models of deduction. Today's Swedish model
seems to be the one that least meets the objectives of the committee
directive. Thus, the proposal in SOU 2019:36 is an improvement compared
to our current system. However, the deduction model that best benefits the
objectives of the committee directive seems to be the British model, in which
deductions are not allowed. The travel deduction seems to be an ineffective
policy instrument and the tax funds used to finance the deduction should
rather be used for more cost-effective instruments that better meet the
objectives of SOU 2019:36. The thesis' conclusion is that the disadvantages
of travel deductions clearly outweigh the advantages}},
 author    = {{Holmgren, Alicia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Fyra modeller för reseavdrag - en internationell utblick}},
 year     = {{2021}},
}