Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Civilprocessuella säkerhetsåtgärder i entreprenadtvister - En analys av civilprocessuella säkerhetsåtgärder som ett medel för att säkerställa entreprenadens framdrift

Persson, Oscar LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
There is a risk that a contractor discontinues or plans to discontinue the work during construction. Potential court proceedings regarding the performance of the construction contract could be time-consuming and delay the whole project. Therefore, it is in the customer’s interest that the contractor, by a security measure (preliminary injunction), can be required to continue the contract work or prohibited from discontinuing the work pending the court’s judgment. The purpose of this thesis is to clarify the possibility of applying chapter 15, section 3 of the Swedish Code of Judicial Procedure in order to obtain such security measures.

According to the above-mentioned provision, a security measure must be suitable. In NJA 2018 s. 189,... (More)
There is a risk that a contractor discontinues or plans to discontinue the work during construction. Potential court proceedings regarding the performance of the construction contract could be time-consuming and delay the whole project. Therefore, it is in the customer’s interest that the contractor, by a security measure (preliminary injunction), can be required to continue the contract work or prohibited from discontinuing the work pending the court’s judgment. The purpose of this thesis is to clarify the possibility of applying chapter 15, section 3 of the Swedish Code of Judicial Procedure in order to obtain such security measures.

According to the above-mentioned provision, a security measure must be suitable. In NJA 2018 s. 189, the Supreme Court of Sweden specified the meaning of the suitability requirement. The Supreme Court stated that suitability requires that the measure does not conflict with the prohibition against premature execution of a sentence. The security measure shall not replace the judgment. Forcing a contractor to continue the contract work conflicts with the above-mentioned prohibition. However, according to the Supreme Court, it is possible to make an exception to this prohibition under very special circumstances. Exceptions can, for example, be made when the applicant’s alleged right only can be exercised within a relatively short period, when the claim concerns continuous performances or when the claim concerns a necessity of the applicant’s life. My conclusion is that several cases could fall within the scope of either the explicit exceptions or related cases. Maybe a contractor could be required to continue the work in order to complete the construction of a stadium that is intended to be used during a certain championship. A delay would mean that the project lost its purpose. The exception for necessities of life could be applied in several cases, especially those which concern an individual’s access to water, electricity, or heat. In those situations, the adverse consequences of delayed completion go beyond purely financial damage.

Even though exceptions to the prohibition against premature execution clearly could be possible in different situations, the degree of uncertainty is high for a number of reasons. Firstly, the Supreme Court’s general statement on ”very special circumstances” is very restrictive. Secondly, the decision in NJA 2018 s. 189 lacks, to a large extent, reasoning. Thirdly, a security measure’s suitability depends not only on the existence of ”very special circumstances”, but also on the proportionality and the precision of the security measure. (Less)
Abstract (Swedish)
I entreprenadprojekt finns det en risk för att entreprenören av någon anledning avbryter eller befaras avbryta arbetet. En eventuell domstolsprocess avseende fullgörelse av entreprenadavtalet riskerar dock att bli tidsödande och hindra projektets framdrift. Det ligger därför i beställarens intresse att entreprenören, genom förordnande om civilprocessuell säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § RB, kan åläggas att återuppta arbetet alternativt förbjudas att upphöra med arbetet i avvaktan på domstolens dom. Uppsatsens syfte är att klargöra möjligheten att tillämpa 15 kap. 3 § RB för att utverka sådana säkerhetsåtgärder.

Enligt 15 kap. 3 § RB måste en säkerhetsåtgärd vara lämplig. Högsta domstolen har i NJA 2018 s. 189 preciserat... (More)
I entreprenadprojekt finns det en risk för att entreprenören av någon anledning avbryter eller befaras avbryta arbetet. En eventuell domstolsprocess avseende fullgörelse av entreprenadavtalet riskerar dock att bli tidsödande och hindra projektets framdrift. Det ligger därför i beställarens intresse att entreprenören, genom förordnande om civilprocessuell säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § RB, kan åläggas att återuppta arbetet alternativt förbjudas att upphöra med arbetet i avvaktan på domstolens dom. Uppsatsens syfte är att klargöra möjligheten att tillämpa 15 kap. 3 § RB för att utverka sådana säkerhetsåtgärder.

Enligt 15 kap. 3 § RB måste en säkerhetsåtgärd vara lämplig. Högsta domstolen har i NJA 2018 s. 189 preciserat lämplighetsrekvisitets innebörd. Domstolen fastslog att lämplighet förutsätter att åtgärden inte kommer i konflikt med förbudet mot förtida domsverkställighet. Säkerhetsåtgärden får inte ersätta den framtida domen. Föreläggande om utförande av arbeten enligt ett entreprenadavtal utgör en åtgärd som strider mot förbudet mot förtida verkställighet. Det är dock möjligt att göra undantag från detta förbud under mycket speciella förhållanden. Undantag kan exempelvis göras när sökandens påstådda rättighet endast kan utövas inom relativt kort tid, det är fråga om att trygga fortlöpande prestationer eller anspråket rör vad som utgör livsnödvändigheter för sökanden. Min slutsats är att flera situationer skulle kunna falla under antingen de uttryckliga undantagen eller näraliggande fall. Överlag rör det sig om situationer där de negativa konsekvenserna av försenat färdigställande går bortom rent ekonomiska skador. Det framstår exempelvis inte som uteslutet att förelägga en entreprenör att fortsätta arbetet avseende en idrottsarena som är tänkt att användas under ett visst mästerskap, eftersom en försening skulle innebära att hela projektet förlorade sitt syfte. Inom ramen för livsnödvändighetsundantaget är flera tillämpningssituationer tänkbara, särskilt sådana som rör privatpersoners tillgång till vatten, elektricitet och värme.

Även om det uppenbarligen finns fall där åläggande om återupptagande av arbetet alternativt förbud mot upphörande med arbetet skulle kunna vara möjligt, bör det påpekas att osäkerheten är stor av flera skäl. För det första är det allmänna uttalandet om ”mycket speciella förhållanden” i 2018 års fall väldigt restriktivt. För det andra saknar nämnda avgörande motivering i stor utsträckning, varför det är svårt att veta vad HD egentligen fäste mest vikt vid i sina bedömningar. För det tredje beror en säkerhetsåtgärds lämplighet inte bara på förekomsten av ”mycket speciella förhållanden”. En åtgärd måste exempelvis också uppfylla krav på proportionalitet och precision. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Oscar LU
supervisor
organization
alternative title
Preliminary injunctions in construction disputes
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Processrätt, avtalsrätt, civilprocessuella säkerhetsåtgärder, entreprenadtvist, NJA 2018 s. 189
language
Swedish
id
9044507
date added to LUP
2021-06-09 10:59:12
date last changed
2021-06-09 10:59:12
@misc{9044507,
 abstract   = {{There is a risk that a contractor discontinues or plans to discontinue the work during construction. Potential court proceedings regarding the performance of the construction contract could be time-consuming and delay the whole project. Therefore, it is in the customer’s interest that the contractor, by a security measure (preliminary injunction), can be required to continue the contract work or prohibited from discontinuing the work pending the court’s judgment. The purpose of this thesis is to clarify the possibility of applying chapter 15, section 3 of the Swedish Code of Judicial Procedure in order to obtain such security measures. 

According to the above-mentioned provision, a security measure must be suitable. In NJA 2018 s. 189, the Supreme Court of Sweden specified the meaning of the suitability requirement. The Supreme Court stated that suitability requires that the measure does not conflict with the prohibition against premature execution of a sentence. The security measure shall not replace the judgment. Forcing a contractor to continue the contract work conflicts with the above-mentioned prohibition. However, according to the Supreme Court, it is possible to make an exception to this prohibition under very special circumstances. Exceptions can, for example, be made when the applicant’s alleged right only can be exercised within a relatively short period, when the claim concerns continuous performances or when the claim concerns a necessity of the applicant’s life. My conclusion is that several cases could fall within the scope of either the explicit exceptions or related cases. Maybe a contractor could be required to continue the work in order to complete the construction of a stadium that is intended to be used during a certain championship. A delay would mean that the project lost its purpose. The exception for necessities of life could be applied in several cases, especially those which concern an individual’s access to water, electricity, or heat. In those situations, the adverse consequences of delayed completion go beyond purely financial damage.

Even though exceptions to the prohibition against premature execution clearly could be possible in different situations, the degree of uncertainty is high for a number of reasons. Firstly, the Supreme Court’s general statement on ”very special circumstances” is very restrictive. Secondly, the decision in NJA 2018 s. 189 lacks, to a large extent, reasoning. Thirdly, a security measure’s suitability depends not only on the existence of ”very special circumstances”, but also on the proportionality and the precision of the security measure.}},
 author    = {{Persson, Oscar}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Civilprocessuella säkerhetsåtgärder i entreprenadtvister - En analys av civilprocessuella säkerhetsåtgärder som ett medel för att säkerställa entreprenadens framdrift}},
 year     = {{2021}},
}