Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vara eller icke-vara: tvingande folkrättsliga normer på regional nivå - en rättsanalytisk studie av EKMR:s kompatibilitet med regional jus cogens.

Dahlman Nilsson, Hanna LU (2021) LAGF03 20211
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
Den i folkrätten vedertagna definitionen av jus cogens är att normerna är universella och tvingande med syfte att skydda vissa grundläggande värderingar. Det pågår emellertid en diskussion i den folkrättsliga doktrinen kring huruvida normer av sådan karaktär kan existera även i en uteslutande regional kontext, och rättighets- och skyldighetskatalogen i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (EKMR) har lyfts fram som ett exempel. Denna uppsats syftar till att besvara frågan om normerna som EKMR ger uttryck för kan betraktas som regional jus cogens. En sådan utredning förutsätter ett ställningstagande till huruvida den moderna folkrätten tillåter att jus cogens kan existera på regional basis. Det kräver även en... (More)
Den i folkrätten vedertagna definitionen av jus cogens är att normerna är universella och tvingande med syfte att skydda vissa grundläggande värderingar. Det pågår emellertid en diskussion i den folkrättsliga doktrinen kring huruvida normer av sådan karaktär kan existera även i en uteslutande regional kontext, och rättighets- och skyldighetskatalogen i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (EKMR) har lyfts fram som ett exempel. Denna uppsats syftar till att besvara frågan om normerna som EKMR ger uttryck för kan betraktas som regional jus cogens. En sådan utredning förutsätter ett ställningstagande till huruvida den moderna folkrätten tillåter att jus cogens kan existera på regional basis. Det kräver även en analys av begreppet jus cogens, så som definierat i gällande rätt, men även utifrån de rättsfilosofiska perspektiv som präglat den folkrättsliga diskursen. För att uppfylla uppsatsens syfte har en rättsanalytisk metod använts, och folkrättslig doktrin, traktattext och FN-rapporter främst analyserats.

Resultatet visar att frågeställningen kan besvaras olika beroende på ens teoretiska utgångspunkt. Om jus cogens anses härstamma från naturrätten och normerna påstås vara absoluta och universella är argumentationsutrymmet för regional jus cogens begränsat. Utifrån en rättspositivistisk utgångspunkt, då normerna påstås härstamma från de vanliga processerna för tillskapande av positiv rätt, kan det emellertid argumenteras såväl för som emot regional jus cogens existens. Resultatet, efter en avvägning av argumenten som framförts i doktrinen, antyder dock att begreppet regional jus cogens är behäftat med för många problem, särskilt beträffande dess (o)förenlighet med definitionen av jus cogens i artikel 53 Wienkonventionen om traktaträtten (VCLT), för att kunna ges en plats i den moderna folkrätten. EKMR-normerna kan således inte tillerkännas status som regional jus cogens. Även om regional jus cogens skulle kunna existera står EKMR i sådant beroendeförhållande till allmän folkrätt att kravet på normernas hierarkiska överlägsenhet inte kan anses vara uppfyllt. (Less)
Abstract
Jus cogens, as established by international law, is defined as universal and peremptory norms with the objective of protecting certain fundamental values. There is, however, an ongoing debate in the international legal discourse as to whether norms of peremptory nature can exist in an exclusively regional context, and the rights and obligations in the European Convention on Human Rights (ECHR) have been highlighted as such an example. This essay aims to answer the question of whether the norms expressed by the ECHR can be considered regional jus cogens. Such an answer presupposes a position on whether modern international law allows norms of jus cogens to exist on a regional basis. It further requires an analysis of the concept of jus... (More)
Jus cogens, as established by international law, is defined as universal and peremptory norms with the objective of protecting certain fundamental values. There is, however, an ongoing debate in the international legal discourse as to whether norms of peremptory nature can exist in an exclusively regional context, and the rights and obligations in the European Convention on Human Rights (ECHR) have been highlighted as such an example. This essay aims to answer the question of whether the norms expressed by the ECHR can be considered regional jus cogens. Such an answer presupposes a position on whether modern international law allows norms of jus cogens to exist on a regional basis. It further requires an analysis of the concept of jus cogens as defined in international law, but also from different legal philosophical perspectives that have influenced the international legal discourse. To fulfill the purpose of the thesis, a legal analytical method has been used, and international legal discourse, treaties and UN reports have mainly been analyzed.

The results show that the main question can be answered differently depending on one’s theoretical starting point. If jus cogens is considered to originate from natural law and the norms are seen as absolute and universal, there is very limited scope for argumentation in favor of regional jus cogens. However, from a legal positivist starting point, viewing norms as a result of the usual processes for creating positive law, a stance can be taken either in favor of or against the existence of regional jus cogens. After balancing the various arguments in the legal discourse, this essay suggests that the concept of regional jus cogens is too doubtful, particularly in regard to its (in)compatibility with the definition of jus cogens in article 53 Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT), in order to have a place in modern international law. The norms of the ECHR can thus not be granted status as regional jus cogens. Even if regional jus cogens could exist, the ECHR is so dependent on general international law that the jus cogens requirement of hierarchical superiority cannot be considered fulfilled. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlman Nilsson, Hanna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Folkrätt, jus cogens, EKMR, regional jus cogens
language
Swedish
id
9045288
date added to LUP
2021-06-29 16:48:17
date last changed
2021-06-29 16:48:17
@misc{9045288,
 abstract   = {{Jus cogens, as established by international law, is defined as universal and peremptory norms with the objective of protecting certain fundamental values. There is, however, an ongoing debate in the international legal discourse as to whether norms of peremptory nature can exist in an exclusively regional context, and the rights and obligations in the European Convention on Human Rights (ECHR) have been highlighted as such an example. This essay aims to answer the question of whether the norms expressed by the ECHR can be considered regional jus cogens. Such an answer presupposes a position on whether modern international law allows norms of jus cogens to exist on a regional basis. It further requires an analysis of the concept of jus cogens as defined in international law, but also from different legal philosophical perspectives that have influenced the international legal discourse. To fulfill the purpose of the thesis, a legal analytical method has been used, and international legal discourse, treaties and UN reports have mainly been analyzed. 
 
The results show that the main question can be answered differently depending on one’s theoretical starting point. If jus cogens is considered to originate from natural law and the norms are seen as absolute and universal, there is very limited scope for argumentation in favor of regional jus cogens. However, from a legal positivist starting point, viewing norms as a result of the usual processes for creating positive law, a stance can be taken either in favor of or against the existence of regional jus cogens. After balancing the various arguments in the legal discourse, this essay suggests that the concept of regional jus cogens is too doubtful, particularly in regard to its (in)compatibility with the definition of jus cogens in article 53 Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT), in order to have a place in modern international law. The norms of the ECHR can thus not be granted status as regional jus cogens. Even if regional jus cogens could exist, the ECHR is so dependent on general international law that the jus cogens requirement of hierarchical superiority cannot be considered fulfilled.}},
 author    = {{Dahlman Nilsson, Hanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Vara eller icke-vara: tvingande folkrättsliga normer på regional nivå - en rättsanalytisk studie av EKMR:s kompatibilitet med regional jus cogens.}},
 year     = {{2021}},
}