Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mellan okunskap och orätt – Rättsstridigt åtkommen bevisning i svensk straffrättskipning

Adolfsson, Tobias LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Den svenska straffprocessen bygger på principen om fri bevisprövning, enligt vilken det inte ska finnas några rättsliga begränsningar av vilken bevisning som får läggas fram eller normer för hur denna ska värderas. Principen omfattar även bevisning som åtkommits på ett sätt som strider mot någon lag eller rättighet. Det finns dock situationer där användningen av sådan bevisning kränker rätten till en rättvis rättegång enligt Europakonventionen. Därför har det i både doktrin och domstol argumenterats för att friheten i bevisprövningen måste inskränkas. I uppsatsen undersöks vilka krav Europakonventionen ställer avseende rättsstridigt åtkommen bevisning och hur dessa ska hanteras i svensk rätt.

Undersökningen visar att användningen av... (More)
Den svenska straffprocessen bygger på principen om fri bevisprövning, enligt vilken det inte ska finnas några rättsliga begränsningar av vilken bevisning som får läggas fram eller normer för hur denna ska värderas. Principen omfattar även bevisning som åtkommits på ett sätt som strider mot någon lag eller rättighet. Det finns dock situationer där användningen av sådan bevisning kränker rätten till en rättvis rättegång enligt Europakonventionen. Därför har det i både doktrin och domstol argumenterats för att friheten i bevisprövningen måste inskränkas. I uppsatsen undersöks vilka krav Europakonventionen ställer avseende rättsstridigt åtkommen bevisning och hur dessa ska hanteras i svensk rätt.

Undersökningen visar att användningen av rättsstridigt åtkommen bevisning som huvudregel inte är förbjuden och inte nödvändigtvis kränker rätten till en rättvis rättegång. Den avgörande faktorn är inte rättsstridigheten i sig, utan förekomsten av mekanismer som ska trygga att den tilltalade inte döms oskyldig. För att rättegången ska kunna anses rättvis måste den tilltalade ha möjlighet att bedriva ett effektivt försvar och domstolen säkerställa att bevisningen är tillförlitlig trots åtkomstsättet.

Högsta domstolen har även mot bakgrund av Europakonventionens krav tagit tydlig ställning för att i Sverige ska rättsstridigt åtkommen bevisning inte avvisas. Åtkomstsättet ska beaktas genom försiktighet i bevisvärderingen, innebärande att domstolarna ska säkerställa att de har sådana förutsättningar för att värdera bevisningen att de inte riskerar att dra felaktiga slutsatser. I de fall där den tilltalades rätt till en rättvis rättegång kränks genom bevisanvändningen trots att försiktighet i bevisvärderingen har iakttagits, kan hen kompenseras genom påföljdslindring. Författarens analys är att den svenska hanteringen kan förstås i termer av en avvägning mellan intresset av att kunna utröna sanningen och rättssäkerhet för den enskilde. (Less)
Abstract
Swedish criminal procedure is based on the principle that there should be no legal limitations on the admissibility of evidence and no rules governing the evaluation of evidence. The principle equally covers evidence obtained illegally. There are, however, cases where the use of such evidence violates the right to a fair trial as guaranteed by the European Convention on Human Rights. For this reason, it has been argued that the scope of the abovementioned principle must be restricted. This essay is an investigation into the demands of the European Convention pertaining to illegally obtained evidence and of how these are to be handled in the Swedish legal system.

The investigation shows that the use of illegally obtained evidence is... (More)
Swedish criminal procedure is based on the principle that there should be no legal limitations on the admissibility of evidence and no rules governing the evaluation of evidence. The principle equally covers evidence obtained illegally. There are, however, cases where the use of such evidence violates the right to a fair trial as guaranteed by the European Convention on Human Rights. For this reason, it has been argued that the scope of the abovementioned principle must be restricted. This essay is an investigation into the demands of the European Convention pertaining to illegally obtained evidence and of how these are to be handled in the Swedish legal system.

The investigation shows that the use of illegally obtained evidence is neither generally prohibited nor always in violation of the right to a fair trial. The decisive factor is not the illegality as such, but the existence of mechanisms to protect the defendant from a wrongful conviction. For the trial to be considered fair, the defendant must be in a position to be able to mount an effective defence and the court ensure that the evidence is reliable despite the circumstances in which it was obtained.

The Swedish Supreme Court has held that in Sweden, even considering the European Convention, illegally obtained evidence shall be admissible. The way in which the evidence was obtained shall rather be considered through a strict scrutiny of the value of the evidence, and the courts must ensure that they are able to assess the evidence without running the risk of making incorrect inferences. In some cases, where this is not enough to remedy the unfairness of the proceedings, the defendant may be compensated with a reduction of his or her sentence. The analysis indicates that the Swedish solution to the problem of illegally obtained evidence can be understood in terms of a balancing of the interest of finding the truth and the rule of law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Adolfsson, Tobias LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Processrätt, straffrätt, bevisrätt, rättvis rättegång, fri bevisprövning
language
Swedish
id
9045310
date added to LUP
2021-06-29 16:51:31
date last changed
2021-06-29 16:51:31
@misc{9045310,
 abstract   = {{Swedish criminal procedure is based on the principle that there should be no legal limitations on the admissibility of evidence and no rules governing the evaluation of evidence. The principle equally covers evidence obtained illegally. There are, however, cases where the use of such evidence violates the right to a fair trial as guaranteed by the European Convention on Human Rights. For this reason, it has been argued that the scope of the abovementioned principle must be restricted. This essay is an investigation into the demands of the European Convention pertaining to illegally obtained evidence and of how these are to be handled in the Swedish legal system.

The investigation shows that the use of illegally obtained evidence is neither generally prohibited nor always in violation of the right to a fair trial. The decisive factor is not the illegality as such, but the existence of mechanisms to protect the defendant from a wrongful conviction. For the trial to be considered fair, the defendant must be in a position to be able to mount an effective defence and the court ensure that the evidence is reliable despite the circumstances in which it was obtained.

The Swedish Supreme Court has held that in Sweden, even considering the European Convention, illegally obtained evidence shall be admissible. The way in which the evidence was obtained shall rather be considered through a strict scrutiny of the value of the evidence, and the courts must ensure that they are able to assess the evidence without running the risk of making incorrect inferences. In some cases, where this is not enough to remedy the unfairness of the proceedings, the defendant may be compensated with a reduction of his or her sentence. The analysis indicates that the Swedish solution to the problem of illegally obtained evidence can be understood in terms of a balancing of the interest of finding the truth and the rule of law.}},
 author    = {{Adolfsson, Tobias}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Mellan okunskap och orätt – Rättsstridigt åtkommen bevisning i svensk straffrättskipning}},
 year     = {{2021}},
}