Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fel blir med tiden rätt?! - kontinuitet i barns uppväxtförhållanden från de första nedtecknade lagarna till kontinuitetsprincipen

von Knorring, Linda LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Judges and authorities are often faced with legal issues, problems and assessments and need to resolve these even when there are no explicit and specified legal rules available. They then rely on legal principles to interpret vague and unclear legal rules. Unlike legal rules, the origin of legal principles is not obvious. They are often not consolidated by law and therefore entail an unpredictability for the reach of their application. The unwritten and general character of legal principles can, through their application, constitute problems in relation to the legality principle's requirement that all public exercise of power must be exercised under the law.
A principle that is continuously applied in the legal assessments of what the... (More)
Judges and authorities are often faced with legal issues, problems and assessments and need to resolve these even when there are no explicit and specified legal rules available. They then rely on legal principles to interpret vague and unclear legal rules. Unlike legal rules, the origin of legal principles is not obvious. They are often not consolidated by law and therefore entail an unpredictability for the reach of their application. The unwritten and general character of legal principles can, through their application, constitute problems in relation to the legality principle's requirement that all public exercise of power must be exercised under the law.
A principle that is continuously applied in the legal assessments of what the child's future situation should look like with regard to custody, housing, contact and care is the principle of continuity. The work is therefore regarding the principle of continuity. To understand the principle and the protection interest it entails, the development of the regulation regarding custody and housing of children who do not live with both parents is examined, with a focus on continuity, both in civil law and public law protection legislation from the first written laws until the principle emerged.
The work has shown that the regulation of custody and housing for children who do not live with both their parents, with regard to continuity, has changed significantly from the early Middle Ages to current law. Over time, the child's need for continuity has increasingly moved towards a stronger child perspective, and in current law, continuity is considered to be a particularly protected interest. The legislation was influenced by external factors such as religion, research findings and prevailing societal development. Another conclusion that can be drawn is that through presumptions such as the principle of continuity, both the formal and substantive legal certainty for the principle of the best interests of the child can increase. On the other hand, the legal application of the principle of continuity is not predictable, which contributes to legal uncertainty for the individual. However, this presupposes that a comprehensive and sufficient investigation has been made.
The study explores what the principle of continuity is, how it is regulated and applied, from its inception until the current laws. If the principle of continuity is not given priority in judicial assessments, the outcome of the application of law can imply tragic and heart-rending separation from everything the child knows and is familiar with. Based on that aspect, the application of the principle is also examined from a rule of law perspective regarding requirements for predictability and legality. (Less)
Abstract (Swedish)
Rättstillämpare ställs ofta inför juridiska frågor, problem och bedömningar och behöver lösa dessa även när det inte finns uttryckliga och specificerade lagbestämmelser att tillgå. Rättstillämpare förlitar sig på rättsprinciper för att tolka vaga och otydliga lagbestämmelser. Till skillnad från rättsregler är inte ursprunget till rättsprinciper uppenbar. De är ofta inte befästa genom lag och medför därför en oförutsebarhet för räckvidden av dess tillämpning. Rättsprincipers oskrivna och generella karaktär kan genom dess tillämpning utgöra rättssäkerhetsproblem i förhållande till legalitetsprincipens krav på att all offentlig maktutövning ska utövas under lagarna.
En princip som kontinuerligt tillämpas vid de rättsliga bedömningarna av hur... (More)
Rättstillämpare ställs ofta inför juridiska frågor, problem och bedömningar och behöver lösa dessa även när det inte finns uttryckliga och specificerade lagbestämmelser att tillgå. Rättstillämpare förlitar sig på rättsprinciper för att tolka vaga och otydliga lagbestämmelser. Till skillnad från rättsregler är inte ursprunget till rättsprinciper uppenbar. De är ofta inte befästa genom lag och medför därför en oförutsebarhet för räckvidden av dess tillämpning. Rättsprincipers oskrivna och generella karaktär kan genom dess tillämpning utgöra rättssäkerhetsproblem i förhållande till legalitetsprincipens krav på att all offentlig maktutövning ska utövas under lagarna.
En princip som kontinuerligt tillämpas vid de rättsliga bedömningarna av hur barnets framtida situation ska se ut avseende vårdnad, boende, umgänge och vård är kontinuitetsprincipen. Arbetet tar därför sikte på kontinuitetsprincipen. För att förstå principen och det skyddsintresse som den inbegriper, undersöks utvecklingen av regleringen gällande vårdnad och boende om barn som inte lever med båda föräldrarna, med fokus på kontinuitet, såväl inom civilrätten som den offentligrättsliga skyddslagstiftningen från de första nedtecknade lagarna fram till principens uppkomst.
Det har av arbetet framgått att regleringen av vårdnad och boende för barn som inte lever med båda sina föräldrar, med avseende på kontinuitet förändrats avsevärt från tidig medeltid till gällande rätt. Barnets behov av kontinuitet har genom tiden gått alltmer mot ett starkare barnperspektiv och i nu gällande rätt anses kontinuitet vara ett särskilt skyddsvärt intresse. Lagstiftningen påverkades av yttre faktorer såsom religion, forskningsrön och rådande samhällsutveckling. En annan slutsats som kan dras är att genom presumtioner så som kontinuitetsprincipen kan både den formella och materiella rättssäkerheten för principen av barnets bästa öka. Däremot är rättstillämpningen av kontinuitetsprincipen inte förutsebar, vilket bidrar till en rättsosäkerhet för den enskilda individen. Detta förutsätter dock att en omfattande och tillräcklig utredning är gjord.
Undersökningen utrönar vad kontinuitetsprincipen är, hur den regleras och tillämpas, från dess uppkomst fram till nu gällande rätt. Om kontinuitetsprincipen inte ges företräde vid rättsliga bedömningar, kan rättstillämpningens utfall innebära tragiska och uppslitande uppbrott från allt som barnet vet och känner till. Utifrån den aspekten undersöks principens tillämpning även utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv avseende krav på förutsebarhet och legalitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
von Knorring, Linda LU
supervisor
organization
alternative title
Wrong goes right after time?!
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
kontinuitetsprincipen, offentlig rätt, familjerätt, kontinuitet, rättssäkerhet, rättshistoria
language
Swedish
id
9045554
date added to LUP
2021-06-15 08:33:40
date last changed
2021-06-15 08:33:40
@misc{9045554,
 abstract   = {{Judges and authorities are often faced with legal issues, problems and assessments and need to resolve these even when there are no explicit and specified legal rules available. They then rely on legal principles to interpret vague and unclear legal rules. Unlike legal rules, the origin of legal principles is not obvious. They are often not consolidated by law and therefore entail an unpredictability for the reach of their application. The unwritten and general character of legal principles can, through their application, constitute problems in relation to the legality principle's requirement that all public exercise of power must be exercised under the law.
A principle that is continuously applied in the legal assessments of what the child's future situation should look like with regard to custody, housing, contact and care is the principle of continuity. The work is therefore regarding the principle of continuity. To understand the principle and the protection interest it entails, the development of the regulation regarding custody and housing of children who do not live with both parents is examined, with a focus on continuity, both in civil law and public law protection legislation from the first written laws until the principle emerged.
The work has shown that the regulation of custody and housing for children who do not live with both their parents, with regard to continuity, has changed significantly from the early Middle Ages to current law. Over time, the child's need for continuity has increasingly moved towards a stronger child perspective, and in current law, continuity is considered to be a particularly protected interest. The legislation was influenced by external factors such as religion, research findings and prevailing societal development. Another conclusion that can be drawn is that through presumptions such as the principle of continuity, both the formal and substantive legal certainty for the principle of the best interests of the child can increase. On the other hand, the legal application of the principle of continuity is not predictable, which contributes to legal uncertainty for the individual. However, this presupposes that a comprehensive and sufficient investigation has been made.
The study explores what the principle of continuity is, how it is regulated and applied, from its inception until the current laws. If the principle of continuity is not given priority in judicial assessments, the outcome of the application of law can imply tragic and heart-rending separation from everything the child knows and is familiar with. Based on that aspect, the application of the principle is also examined from a rule of law perspective regarding requirements for predictability and legality.}},
 author    = {{von Knorring, Linda}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Fel blir med tiden rätt?! - kontinuitet i barns uppväxtförhållanden från de första nedtecknade lagarna till kontinuitetsprincipen}},
 year     = {{2021}},
}