Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Beskattning vid avyttring av bostad för privatpersoner - Avsedd effekt av lagstiftningen eller bristande förutsebarhet?

Tilander, Carl LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
"House flipping” som innebär att man förvärvar, renoverar och sedan säljer bostäder med vinst
har blivit alltmer populärt i dagens samhälle. Detta har lett till att en osäkerhet kring
beskattningskonsekvenserna för privatpersoner har vuxit fram. Detta eftersom reglerna ger
utrymme för att en privatperson kan bedriva näringsverksamhet och därmed även kan beskattas
som sådan. Detta leder till en osäkerhet och en bristande förutsebarhet som kan få stora
konsekvenser för privatpersoner. Uppsatsen syftar till att undersöka hur det är möjligt att en
privatperson blir beskattad som en näringsverksamhet och om det är i sin tur leder till en
bristande förutsebarhet. I dessa frågor ingår även om lagstiftaren medvetet har utformat... (More)
"House flipping” som innebär att man förvärvar, renoverar och sedan säljer bostäder med vinst
har blivit alltmer populärt i dagens samhälle. Detta har lett till att en osäkerhet kring
beskattningskonsekvenserna för privatpersoner har vuxit fram. Detta eftersom reglerna ger
utrymme för att en privatperson kan bedriva näringsverksamhet och därmed även kan beskattas
som sådan. Detta leder till en osäkerhet och en bristande förutsebarhet som kan få stora
konsekvenser för privatpersoner. Uppsatsen syftar till att undersöka hur det är möjligt att en
privatperson blir beskattad som en näringsverksamhet och om det är i sin tur leder till en
bristande förutsebarhet. I dessa frågor ingår även om lagstiftaren medvetet har utformat reglerna
på ett diffust sätt och om det skulle vara möjligt att omarbeta lagarna för att undvika den här
situationen i framtiden.
Beskattning är ett politiskt ämne och det finns många syften till beskattning. Det huvudsakliga
syftet är att finansiera den offentliga sektorns verksamhet, men det kan även finnas politiska
syften som att skydda folkhälsan eller miljön. Dessa syften motiverar i sin tur vilka områden
som blir beskattade, på vilken nivå de blir beskattade och hur lagstiftningen blir utformad.
Lagstiftningen på skatterättens område har fått utstå kritik för att politisk brådska vid vissa
tillfällen har motiverat snabba ändringar som lett till bristande utformning och förutsebarhet.
I uppsatsen presenteras lagstiftning och rättspraxis i syfte att illustrera gällande rättsläge för
privatpersoners avyttring av bostäder. Detta har visat att det finns en utarbetad praxis hos
domstolarna som tillsammans med lagstiftningen tyder på att rättsläget är relativt klart. Det
innebär däremot att det krävs omfattande förkunskaper för att behärska systemet, vilket i
praktiken vållar problem för privatpersoner. Uppsatsen presenterar även två förslag på nya
skattereformer som skulle innebära att skattelagstiftningen förenklades. Författarna beskriver
att förslagen skulle underlätta många av de oklarheter som finns på området idag men att de
troligen skulle leda till att nya frågor och svårigheter uppstod. (Less)
Abstract
"House flipping” is the term used for describing the process of acquiring, renovating and
selling properties for profit. In today’s society this has become increasingly more popular
which has led to an uncertainty regarding the taxation consequences for individuals. This is
because of the legal possibility of an individual being considered a business for tax purposes.
This has led to uncertainty and a deficient predictability with potentially major consequences
for individuals. This paper aims to investigate how the law allows for individuals to be
considered businesses for tax purposes and if this leads to suffering predictability. This
includes investigating if the legislator has had a purpose in mind whilst designing the... (More)
"House flipping” is the term used for describing the process of acquiring, renovating and
selling properties for profit. In today’s society this has become increasingly more popular
which has led to an uncertainty regarding the taxation consequences for individuals. This is
because of the legal possibility of an individual being considered a business for tax purposes.
This has led to uncertainty and a deficient predictability with potentially major consequences
for individuals. This paper aims to investigate how the law allows for individuals to be
considered businesses for tax purposes and if this leads to suffering predictability. This
includes investigating if the legislator has had a purpose in mind whilst designing the rules
and if it would be possible to rework the laws to avoid this situation in the future.
Taxation is a political subject and there may be many underlying purposes. The main purpose
is usually fiscal and an efficient way to finance the public sector. However, this is not the sole
purpose as taxation may be motivated by purposes such as protecting the health of the people
or the environment. The tax legislation has been criticised because of its sudden and rash
changes motivated by political stress which in turn has caused deficient legislation design and
predictability.
This paper presents legislation and case law to illustrate the current legal situation regarding
property taxation for individuals. This has shown that the legal situation is relatively certain
but demands major previous knowledge, which in practice causes problems for individuals.
The paper also presents two suggestions for new tax reforms. The authors describe that while
the suggestions if implemented would relieve a lot of the uncertainties in today’s legislation,
they are also likely to bring new difficulties and issues. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{9045633,
 abstract   = {{"House flipping” is the term used for describing the process of acquiring, renovating and 
selling properties for profit. In today’s society this has become increasingly more popular 
which has led to an uncertainty regarding the taxation consequences for individuals. This is 
because of the legal possibility of an individual being considered a business for tax purposes.
This has led to uncertainty and a deficient predictability with potentially major consequences 
for individuals. This paper aims to investigate how the law allows for individuals to be 
considered businesses for tax purposes and if this leads to suffering predictability. This 
includes investigating if the legislator has had a purpose in mind whilst designing the rules
and if it would be possible to rework the laws to avoid this situation in the future. 
Taxation is a political subject and there may be many underlying purposes. The main purpose 
is usually fiscal and an efficient way to finance the public sector. However, this is not the sole 
purpose as taxation may be motivated by purposes such as protecting the health of the people 
or the environment. The tax legislation has been criticised because of its sudden and rash 
changes motivated by political stress which in turn has caused deficient legislation design and 
predictability. 
This paper presents legislation and case law to illustrate the current legal situation regarding 
property taxation for individuals. This has shown that the legal situation is relatively certain
but demands major previous knowledge, which in practice causes problems for individuals.
The paper also presents two suggestions for new tax reforms. The authors describe that while 
the suggestions if implemented would relieve a lot of the uncertainties in today’s legislation, 
they are also likely to bring new difficulties and issues.}},
 author    = {{Tilander, Carl}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Beskattning vid avyttring av bostad för privatpersoner - Avsedd effekt av lagstiftningen eller bristande förutsebarhet?}},
 year     = {{2021}},
}