Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ska myndiga lagöverträdare få ungdomsreduktion? - En rättsanalys av lagförslaget om slopad straffrabatt för myndiga lagöverträdare med hänsyn till straffrättsliga principer och teorier.

Komulainen, Michelle LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Unga vuxna har länge varit särbehandlade i svensk straffrätt. Särbehandlingen sker i både straffmätning och val av påföljd. En av de allmänna uppfattningar som motiverar särbehandlingen är att ungdomar är omogna och har en outvecklad ansvarsförmåga.
Särbehandlingen innebär att andra viktiga straffrättsliga principer och teorier sätts åt sidan för att ge plats åt ett mer humanistiskt tänk gällande unga personer och hur man ska bestraffa dessa.

Regeringen gav i december 2017 en utredning i uppdrag att ge förslag på hur ett avskaffande av denna särbehandling kan se ut för unga lagöverträdare i åldersgruppen 18-20 år, där fängelse minst ett år är föreskrivet. Ett av skälen för ett avskaffande är enligt regeringen att det inte kan anses... (More)
Unga vuxna har länge varit särbehandlade i svensk straffrätt. Särbehandlingen sker i både straffmätning och val av påföljd. En av de allmänna uppfattningar som motiverar särbehandlingen är att ungdomar är omogna och har en outvecklad ansvarsförmåga.
Särbehandlingen innebär att andra viktiga straffrättsliga principer och teorier sätts åt sidan för att ge plats åt ett mer humanistiskt tänk gällande unga personer och hur man ska bestraffa dessa.

Regeringen gav i december 2017 en utredning i uppdrag att ge förslag på hur ett avskaffande av denna särbehandling kan se ut för unga lagöverträdare i åldersgruppen 18-20 år, där fängelse minst ett år är föreskrivet. Ett av skälen för ett avskaffande är enligt regeringen att det inte kan anses vara proportionerligt att unga lagöverträdare kan begå allvarlig brottslighet och sedan få halverade straff. Regeringen anser att detta undergräver legitimiteten och straffsystemets trovärdighet och att en förändring därför måste ske.

Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida ett avskaffande av ungdomsreduktionen förhåller sig till de straffrättsliga teorier och principer som ligger till grund för nuvarande lagstiftning. För att uppnå syftet ska följande frågeställningar besvaras:
- Vilka är de grundläggande straffrättsliga principer och teorier som ligger till grund för den svenska straffrätten?
- Hur motiveras särbehandlingen av unga lagöverträdare i gällande rätt?
- Uppfyller lagförslaget om avskaffande av ungdomsreduktionen de straffrättsliga principer och teorier som styr den nuvarande lagstiftningen?

Skälen som ligger till grund för den nuvarande lagstiftningen om ungdomsreduktion är dels ett preventivt syfte som innebär att hård bestraffning av unga är ineffektivt, dels ett proportionalitetsskäl som innebär att hänsyn ska tas till ungas outvecklade ansvarsförmåga och sanktionskänslighet, dels ett humanitetsskäl om att visa tolerans för ungas utvecklingsstadie och deras spänningssökande.

Slutsatsen jag når är att ett avskaffande av ungdomsreduktionen strider mot samtliga av de skäl som finns för den nuvarande lagstiftningen och att regeringen istället lägger fokus på andra principer och teorier som ingår i den svenska kriminaliseringen. Det jag kan identifiera som förklaringar till avskaffandet är dels vedergällningsprincipen, dels en offensiv inriktning av straffrättspolitiken, dels att det allmänna rättsmedvetandet väger tungt i regeringens beslutsfattande.

Jag konstaterar vidare i slutsatsen att det anses som oansvarigt och omotiverat att avskaffa ungdomsreduktionen med motivet att det har ett preventivt syfte att minska brottsligheten när forskning visar på det motsatta. Istället finner jag att resursanvändningen kan omdirigeras till andra områden inom rättsväsendet för att uppnå samma mål. (Less)
Abstract
Young offenders have for a long time been treated differently in the Swedish criminal law system. This particular treatment or juvenile reduction occurs in both the sentencing measure and the choice of penalty. One of the general opinions that motivate this specific treatment is that youths are immature and don't have a developed ability to be responsible. The juvenile reduction means that other critical principled considerations are put aside to make room for more humanistic thinking regarding young offenders and how they should be penalized.

In December of 2017, the Swedish government appointed an investigation to present a proposal for abolishing this special treatment for young offenders between the ages of 18-20 years, where a... (More)
Young offenders have for a long time been treated differently in the Swedish criminal law system. This particular treatment or juvenile reduction occurs in both the sentencing measure and the choice of penalty. One of the general opinions that motivate this specific treatment is that youths are immature and don't have a developed ability to be responsible. The juvenile reduction means that other critical principled considerations are put aside to make room for more humanistic thinking regarding young offenders and how they should be penalized.

In December of 2017, the Swedish government appointed an investigation to present a proposal for abolishing this special treatment for young offenders between the ages of 18-20 years, where a minimum of one year in prison is sentenced. According to the Swedish government, one of the reasons for abolition is that it isn't proportionate that young offenders may commit serious crimes and then only receive half of the penalty. The government thinks that this will undermine the legal system's legitimacy and that a change is needed.

The purpose of the essay is to examine how the abolition of juvenile reduction relates to several of the principles and theories of punishment, which the Swedish legal system is based upon. To fulfill the purpose of the essay, I will answer the following questions:
• Which are the principles and theories of punishment that the Swedish legal system is based upon?
• How is the abolition of juvenile reduction motivated?
• Does the dissolution of the juvenile reduction fulfill the principled considerations that underline the current regulation?

The principled considerations that underline the current regulations of juvenile reduction is partly a criminal prevention theory that stresses that hard criminalization of young offenders is inefficient and, therefore, should be more lenient. The second reason for the current regulation is a consideration for proportionality because of the undeveloped ability to take responsibility and the susceptibility to punishment. The third and final reason is that society should show tolerance, considering humanity when punishing young offenders. This is based upon the fact that youths are in the middle of their development phase and are known for thrill-seeking.

My conclusion is that abolishing juvenile reduction will signify a deviation from the principled consideration underlining the current regulations. The government seems to pay more attention to other principles and theories that are also part of the Swedish penal system. The principles and theories that I can find are a reason for the abolition is a retributive system, an offensive criminal justice policy, and the general sense of justice.

I think it's irresponsible and unmotivated to abolish juvenile reduction with a preventive motive to reduce the number of crimes when science states the opposites. Instead, I find that the government could direct resource usage in other areas in the legal system to obtain the same goal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Komulainen, Michelle LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Rättsvetenskap, Straffrätt, Straffrabatt, Ungdomsreduktion
language
Swedish
id
9045671
date added to LUP
2021-06-29 16:42:27
date last changed
2021-06-29 16:42:27
@misc{9045671,
 abstract   = {{Young offenders have for a long time been treated differently in the Swedish criminal law system. This particular treatment or juvenile reduction occurs in both the sentencing measure and the choice of penalty. One of the general opinions that motivate this specific treatment is that youths are immature and don't have a developed ability to be responsible. The juvenile reduction means that other critical principled considerations are put aside to make room for more humanistic thinking regarding young offenders and how they should be penalized. 

In December of 2017, the Swedish government appointed an investigation to present a proposal for abolishing this special treatment for young offenders between the ages of 18-20 years, where a minimum of one year in prison is sentenced. According to the Swedish government, one of the reasons for abolition is that it isn't proportionate that young offenders may commit serious crimes and then only receive half of the penalty. The government thinks that this will undermine the legal system's legitimacy and that a change is needed. 

The purpose of the essay is to examine how the abolition of juvenile reduction relates to several of the principles and theories of punishment, which the Swedish legal system is based upon. To fulfill the purpose of the essay, I will answer the following questions:
•	Which are the principles and theories of punishment that the Swedish legal system is based upon?
•	How is the abolition of juvenile reduction motivated?
•	Does the dissolution of the juvenile reduction fulfill the principled considerations that underline the current regulation? 

The principled considerations that underline the current regulations of juvenile reduction is partly a criminal prevention theory that stresses that hard criminalization of young offenders is inefficient and, therefore, should be more lenient. The second reason for the current regulation is a consideration for proportionality because of the undeveloped ability to take responsibility and the susceptibility to punishment. The third and final reason is that society should show tolerance, considering humanity when punishing young offenders. This is based upon the fact that youths are in the middle of their development phase and are known for thrill-seeking. 

My conclusion is that abolishing juvenile reduction will signify a deviation from the principled consideration underlining the current regulations. The government seems to pay more attention to other principles and theories that are also part of the Swedish penal system. The principles and theories that I can find are a reason for the abolition is a retributive system, an offensive criminal justice policy, and the general sense of justice.

I think it's irresponsible and unmotivated to abolish juvenile reduction with a preventive motive to reduce the number of crimes when science states the opposites. Instead, I find that the government could direct resource usage in other areas in the legal system to obtain the same goal.}},
 author    = {{Komulainen, Michelle}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ska myndiga lagöverträdare få ungdomsreduktion? - En rättsanalys av lagförslaget om slopad straffrabatt för myndiga lagöverträdare med hänsyn till straffrättsliga principer och teorier.}},
 year     = {{2021}},
}