Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kyrkan, staten och förhållandet till en könsneutral äktenskapslagstiftning - En komparativ analys mellan Sverige och Danmark

Gunnarsson, Claudia LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Införandet av en könsneutral äktenskapslagstiftning röstades i Sverige igenom av riksdagen den 1 april 2009. En liknande lagändring röstades i Danmark igenom av folketinget den 7 juni 2012. I uppsatsen undersöks hur förhållandet mellan kyrkan och staten påverkade införandet av en könsneutral äktenskapslagstiftning i Sverige jämfört med Danmark.

Lagstiftningen rörande ingående av äktenskap är liknande i Sverige och Danmark och bygger på en valfrihet för par att antingen vigas kyrkligt eller borgerligt. Kyrkan spelar därför en viktig roll eftersom den innehar vigselrätt i båda länderna.

I Sverige är Svenska kyrkan fristående från staten medan det följer av grundloven § 4 i Danmark att Folkekirken stöds av staten. Detta förhållandet... (More)
Införandet av en könsneutral äktenskapslagstiftning röstades i Sverige igenom av riksdagen den 1 april 2009. En liknande lagändring röstades i Danmark igenom av folketinget den 7 juni 2012. I uppsatsen undersöks hur förhållandet mellan kyrkan och staten påverkade införandet av en könsneutral äktenskapslagstiftning i Sverige jämfört med Danmark.

Lagstiftningen rörande ingående av äktenskap är liknande i Sverige och Danmark och bygger på en valfrihet för par att antingen vigas kyrkligt eller borgerligt. Kyrkan spelar därför en viktig roll eftersom den innehar vigselrätt i båda länderna.

I Sverige är Svenska kyrkan fristående från staten medan det följer av grundloven § 4 i Danmark att Folkekirken stöds av staten. Detta förhållandet hade betydelse vid införandet av en könsneutral äktenskapslagstiftning. I Sverige innebar det att när riksdagen röstade för en könsneutral äktenskapsbalk, hade Svenska kyrkan en självständig rätt att på kyrkomötet besluta om man skulle ansöka om vigselrätt eller inte. I Danmark röstade folketinget för en ändrad äktenskapslagstiftning vilket innebar att två personer av samma kön kunde vigas av präster i Folkekirken, detta utan att Folkekirken hade en självständig rätt att ta ställning till frågan efter lagändringen. Kyrkans roll fick även betydelse i den politiska debatten där kärnfrågan i båda länderna var hur begreppet äktenskap skulle förstås, vilket präglas av religiösa traditioner.

I slutanalysen konstateras att kyrkan och religionen haft en inverkan på debatten som föregick lagstiftningen. Vidare konstateras att de olika förhållanden som råder mellan kyrkan och staten i Sverige respektive med Danmark i slutändan inte torde haft någon påverkan på införandet av en könsneutral äktenskapslagstiftning eftersom slutresultatet blev samma i båda länderna. (Less)
Abstract
The legalization of same sex marriage was decided by riksdagen in Sweden on 1 April 2009 and by folketinget in Denmark on 7 June 2012. In this essay it is examined how the relationship between the church and government effected the legalization of same sex marriage in Sweden compared to Denmark.

The legislation regarding matrimony is similar in Sweden and Denmark. Spouses can choose to be officiated by a representative of the church or in a civil manner. The church therefore holds an important role because it has the right to officiate weddings in both countries.

In Sweden Svenska kyrkan is detached from the government while in Denmark it follows from the constitution § 4 that Folkekirken is part of the government. This... (More)
The legalization of same sex marriage was decided by riksdagen in Sweden on 1 April 2009 and by folketinget in Denmark on 7 June 2012. In this essay it is examined how the relationship between the church and government effected the legalization of same sex marriage in Sweden compared to Denmark.

The legislation regarding matrimony is similar in Sweden and Denmark. Spouses can choose to be officiated by a representative of the church or in a civil manner. The church therefore holds an important role because it has the right to officiate weddings in both countries.

In Sweden Svenska kyrkan is detached from the government while in Denmark it follows from the constitution § 4 that Folkekirken is part of the government. This relationship was of significance when legalizing same sex marriage. In Sweden it meant that when riksdagen voted to legalize same sex marriage, Svenska kyrkan had an independent right to decide whether or not to apply for officiating duty. In Denmark folketinget decided to legalize same sex marriage which allowed two persons of the same sex to be officiated by priests in Folkekirken. Folkekirken had no independent right to take a stand in the matter after the law was changed. The role of the church also impacted the political debate, as the core issue in both countries was how to define the term matrimony, which is associated with religious traditions.

In the analysis it is concluded that the church and religion have had an impact on the debate that preceded the legislation. Furthermore it is concluded that the different relationships between the church and government in Sweden and Denmark in the end did not affect the legalization of same sex marriage since the result of the legislation was the same in both countries. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gunnarsson, Claudia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Komparativ rätt, kyrkan och staten, könsneutral äktenskapslagstiftning
language
Swedish
id
9045814
date added to LUP
2021-06-29 16:46:09
date last changed
2021-06-29 16:46:09
@misc{9045814,
 abstract   = {{The legalization of same sex marriage was decided by riksdagen in Sweden on 1 April 2009 and by folketinget in Denmark on 7 June 2012. In this essay it is examined how the relationship between the church and government effected the legalization of same sex marriage in Sweden compared to Denmark. 

The legislation regarding matrimony is similar in Sweden and Denmark. Spouses can choose to be officiated by a representative of the church or in a civil manner. The church therefore holds an important role because it has the right to officiate weddings in both countries. 

In Sweden Svenska kyrkan is detached from the government while in Denmark it follows from the constitution § 4 that Folkekirken is part of the government. This relationship was of significance when legalizing same sex marriage. In Sweden it meant that when riksdagen voted to legalize same sex marriage, Svenska kyrkan had an independent right to decide whether or not to apply for officiating duty. In Denmark folketinget decided to legalize same sex marriage which allowed two persons of the same sex to be officiated by priests in Folkekirken. Folkekirken had no independent right to take a stand in the matter after the law was changed. The role of the church also impacted the political debate, as the core issue in both countries was how to define the term matrimony, which is associated with religious traditions. 

In the analysis it is concluded that the church and religion have had an impact on the debate that preceded the legislation. Furthermore it is concluded that the different relationships between the church and government in Sweden and Denmark in the end did not affect the legalization of same sex marriage since the result of the legislation was the same in both countries.}},
 author    = {{Gunnarsson, Claudia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kyrkan, staten och förhållandet till en könsneutral äktenskapslagstiftning - En komparativ analys mellan Sverige och Danmark}},
 year     = {{2021}},
}