Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

I hederns namn - Om införande av ett särskilt hedersbrott mot bakgrund av principer för kriminalisering

Fredin, Felicia LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Hedersrelaterat våld och förtryck har fått stor uppmärksamhet i samhällsdebat-ten under 2000-talet. Den ökade uppmärksamheten har resulterat i en rad åt-gärder från staten, däribland kriminaliseringar. För att en ny kriminalisering ska vidtas behöver den kunna rättfärdigas. I statliga utredningar och doktrin framförs kriterier och principer som bör vara uppfyllda för att en kriminali-sering ska vara godtagbar. I betänkandet ”Ett särskilt hedersbrott” föreslår utredaren att lagstiftaren ska införa ett särskilt hedersbrott i brottsbalken (BrB). Förslaget tar sikte på upprepad hedersrelaterad brottslighet mot samma offer och syftar till att på sikt få normbildande effekt i samhället.

Denna uppsats syftar till att utreda om betänkandets... (More)
Hedersrelaterat våld och förtryck har fått stor uppmärksamhet i samhällsdebat-ten under 2000-talet. Den ökade uppmärksamheten har resulterat i en rad åt-gärder från staten, däribland kriminaliseringar. För att en ny kriminalisering ska vidtas behöver den kunna rättfärdigas. I statliga utredningar och doktrin framförs kriterier och principer som bör vara uppfyllda för att en kriminali-sering ska vara godtagbar. I betänkandet ”Ett särskilt hedersbrott” föreslår utredaren att lagstiftaren ska införa ett särskilt hedersbrott i brottsbalken (BrB). Förslaget tar sikte på upprepad hedersrelaterad brottslighet mot samma offer och syftar till att på sikt få normbildande effekt i samhället.

Denna uppsats syftar till att utreda om betänkandets förslag är förenligt med principen om ultima ratio och kravet om kriminalisering som en effektiv me-tod. Uppsatsens frågeställningar är följande:

1. Hur förhåller sig förslaget till principen om ultima ratio?
2. Uppfyller förslaget kravet om kriminalisering som en effektiv metod?

För att besvara frågeställningarna innehåller uppsatsen en ingående studie av såväl utredningsbetänkande som doktrin om kriminalisering. Hedersbrottsut-redningens betänkande utgör uppsatsens utgångspunkt och uppsatsen analy-serar dess förslag med principerna om kriminalisering som ett teoretiskt ram-verk. Därtill har litteratur om hederskultur använts för att belysa dess särpräg-lade karaktäristiska. Uppsatsen har genomförts med en rättsanalytisk metod och förslaget har granskats ur ett kritiskt perspektiv.

Uppsatsens utredning visar att utredningens förslag i dagsläget strider mot principen om ultima ratio, men uppfyller det krav om effektivitet som kan an-ses föreligga med hänsyn till hur användningen av straffrätten har utvecklats. Det kan dock ifrågasättas om brottets utformning och kriminaliseringen över-huvudtaget är den mest effektiva metoden för att motverka hedersbrottslighet. (Less)
Abstract
Honor-related violence and oppression has received a lot of attention in Swe-den during the 2000s. The increased attention has resulted in a number of measures from the state, including criminalization. A new criminalization must be justified in order to be established. State investigations and doctrines set out criteria and principles that should be met for a criminalization to be ac-ceptable. In a report an inquiry now proposes the introduction of a special crime of honor in the Swedish Criminal Code. The proposal aims at repeated honor-related crime against the same victim and aims to have a norm-setting effect in society.

The purpose of the thesis is to investigate whether the report's proposal is compatible with the ultima ratio... (More)
Honor-related violence and oppression has received a lot of attention in Swe-den during the 2000s. The increased attention has resulted in a number of measures from the state, including criminalization. A new criminalization must be justified in order to be established. State investigations and doctrines set out criteria and principles that should be met for a criminalization to be ac-ceptable. In a report an inquiry now proposes the introduction of a special crime of honor in the Swedish Criminal Code. The proposal aims at repeated honor-related crime against the same victim and aims to have a norm-setting effect in society.

The purpose of the thesis is to investigate whether the report's proposal is compatible with the ultima ratio principle and the requirement of criminaliza-tion as an effective method. The questions are therefore formulated as follows:

1. How does the proposal relate to the ultima ratio principle?
2. Does the proposal meet the requirement of criminalization as an effec-tive method?

To answer the questions, the essay contains an in-depth study of both the in-vestigation report and the doctrine of criminalization. The inquiry's report is the starting point of the essay and the essay analyzes its proposal with the principles of criminalization as a theoretical framework. In addition, literature on honor culture has been used to shed light on its distinctive characteristics. The thesis has been carried out with a legal analytical method and the proposal has been examined from a critical perspective.

The result of the analysis is that the proposal currently contravenes the ultima ratio principle but meets the requirements as an effective method that can be considered to exist with regard to how the use of criminal law has developed. However, it can be questioned whether the design of the crime and the crimi-nalization in general is the most effective method to combat honor-based crimes. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fredin, Felicia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, Criminal law, Kriminalisering, Hedersbrott, Heder
language
Swedish
id
9045819
date added to LUP
2021-06-29 16:47:11
date last changed
2021-09-20 09:58:08
@misc{9045819,
 abstract   = {{Honor-related violence and oppression has received a lot of attention in Swe-den during the 2000s. The increased attention has resulted in a number of measures from the state, including criminalization. A new criminalization must be justified in order to be established. State investigations and doctrines set out criteria and principles that should be met for a criminalization to be ac-ceptable. In a report an inquiry now proposes the introduction of a special crime of honor in the Swedish Criminal Code. The proposal aims at repeated honor-related crime against the same victim and aims to have a norm-setting effect in society.

The purpose of the thesis is to investigate whether the report's proposal is compatible with the ultima ratio principle and the requirement of criminaliza-tion as an effective method. The questions are therefore formulated as follows:

1.	How does the proposal relate to the ultima ratio principle?
2.	Does the proposal meet the requirement of criminalization as an effec-tive method?

To answer the questions, the essay contains an in-depth study of both the in-vestigation report and the doctrine of criminalization. The inquiry's report is the starting point of the essay and the essay analyzes its proposal with the principles of criminalization as a theoretical framework. In addition, literature on honor culture has been used to shed light on its distinctive characteristics. The thesis has been carried out with a legal analytical method and the proposal has been examined from a critical perspective.

The result of the analysis is that the proposal currently contravenes the ultima ratio principle but meets the requirements as an effective method that can be considered to exist with regard to how the use of criminal law has developed. However, it can be questioned whether the design of the crime and the crimi-nalization in general is the most effective method to combat honor-based crimes.}},
 author    = {{Fredin, Felicia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{I hederns namn - Om införande av ett särskilt hedersbrott mot bakgrund av principer för kriminalisering}},
 year     = {{2021}},
}