Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Advokaten och professionsansvaret

Frigård, Louise LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Inom de flesta branscherna finns det professionella rådgivare. Inom juridiken är advokaterna de främsta juridiska rådgivarna. Förväntningarna när någon vänder sig till en advokat är att rådgivningen ska vara utifrån gällande rätt och av god kvalité. Advokater har vissa skyldighet enligt Advokatsamfundets vägledande råd. Advokater är exempelvis skyldiga att genomföra en grundlig utredning för att ge klienten den bästa möjliga rådgivningen. Det finns också en skyldighet för advokaten att klargöra för klienten om rättsläget är osäkert.
Uppsatsens syfte är att utreda och diskutera advokaters skadeståndsskyldighet vid felaktigt given rådgivning. Utredningen utgår ifrån två prejudicerande rättsfall från Högsta domstolen. Prejudikaten avser... (More)
Inom de flesta branscherna finns det professionella rådgivare. Inom juridiken är advokaterna de främsta juridiska rådgivarna. Förväntningarna när någon vänder sig till en advokat är att rådgivningen ska vara utifrån gällande rätt och av god kvalité. Advokater har vissa skyldighet enligt Advokatsamfundets vägledande råd. Advokater är exempelvis skyldiga att genomföra en grundlig utredning för att ge klienten den bästa möjliga rådgivningen. Det finns också en skyldighet för advokaten att klargöra för klienten om rättsläget är osäkert.
Uppsatsens syfte är att utreda och diskutera advokaters skadeståndsskyldighet vid felaktigt given rådgivning. Utredningen utgår ifrån två prejudicerande rättsfall från Högsta domstolen. Prejudikaten avser skadeståndsskyldighet för advokater gentemot näringsidkare.
Högsta domstolen har i två avgöranden, NJA 2018 s. 414 och NJA 2019 s. 877 tagit upp frågan om advokaters skadeståndsskyldighet gentemot före detta klienter. I båda målen har utgången blivit att Högsta domstolen inte ansett att det förelegat någon skadeståndsskyldighet för advokaterna.
Högsta domstolen nämner att individuell bedömning ska göras i varje enskilt fall. Därför utesluts inte möjligheten att advokater skulle kunna bli skadeståndsskyldiga för felaktig rådgivning.
Slutligen diskuteras rättsfallen och om det anses nödvändigt med någon rättslig förändring på området. Det argumenteras för och emot införandet av lagstiftning på området. Diskussion förs även gällande om det är nödvändigt med lagstiftning för rådgivning gentemot konsumenter. När en sammantagen bedömning gjorts av omständigheterna blir slutsatsen att det inte nödvändigt med någon rättslig förändring på området. (Less)
Abstract
Professional advisors are available in most lines of business. In law, lawyers are considered the main professional legal advisors. It’s expected that when you turn to a lawyer, that the given advice should be legitimate and consist of good quality. Furthermore, lawyers have certain obligations according to the Swedish Bar Association’s advisory council. Lawyers are obligated to make a thorough investigation regarding the legal matter in order to give their client the best advice. There’s also an obligation towards the client to clarify if the legal situation is uncertain.
The purpose of this paper is to investigate and discuss lawyers’ liability for damages in the event of wrongful counselling. The investigation is based on two... (More)
Professional advisors are available in most lines of business. In law, lawyers are considered the main professional legal advisors. It’s expected that when you turn to a lawyer, that the given advice should be legitimate and consist of good quality. Furthermore, lawyers have certain obligations according to the Swedish Bar Association’s advisory council. Lawyers are obligated to make a thorough investigation regarding the legal matter in order to give their client the best advice. There’s also an obligation towards the client to clarify if the legal situation is uncertain.
The purpose of this paper is to investigate and discuss lawyers’ liability for damages in the event of wrongful counselling. The investigation is based on two precedents from the Swedish Supreme Court. The precedents refer to liability for damages suffered by corporations.
In precedents NJA 2018 p. 414 and NJA 2019 p. 877, the Swedish Supreme Court has raised the issue of lawyers’ liability for damages. In both precedents, the outcome has been that the Swedish Supreme Court has not considered that there is any liability for damages on behalf of the lawyers.
The Swedish Supreme Court mentions that there’s always a need for an individual assessment in each case. Therefore, the possibility is not excluded that lawyers could be liable for damages due to wrongfully given advice.
Lastly, the precedents are discussed. There’s also a discussion whether any legal change is required. The pros and cons with a legal change is also discussed. It’s also discussed if it’s necessary to have legal regulations for consumers. In an overall assessment, it cannot be considered that there is a need for any legal changes. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Frigård, Louise LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skadeståndsrätt, professionsansvar, advokaters skadeståndsansvar
language
Swedish
id
9045923
date added to LUP
2021-06-29 16:47:01
date last changed
2021-06-29 16:47:01
@misc{9045923,
 abstract   = {{Professional advisors are available in most lines of business. In law, lawyers are considered the main professional legal advisors. It’s expected that when you turn to a lawyer, that the given advice should be legitimate and consist of good quality. Furthermore, lawyers have certain obligations according to the Swedish Bar Association’s advisory council. Lawyers are obligated to make a thorough investigation regarding the legal matter in order to give their client the best advice. There’s also an obligation towards the client to clarify if the legal situation is uncertain.
The purpose of this paper is to investigate and discuss lawyers’ liability for damages in the event of wrongful counselling. The investigation is based on two precedents from the Swedish Supreme Court. The precedents refer to liability for damages suffered by corporations.
In precedents NJA 2018 p. 414 and NJA 2019 p. 877, the Swedish Supreme Court has raised the issue of lawyers’ liability for damages. In both precedents, the outcome has been that the Swedish Supreme Court has not considered that there is any liability for damages on behalf of the lawyers.
The Swedish Supreme Court mentions that there’s always a need for an individual assessment in each case. Therefore, the possibility is not excluded that lawyers could be liable for damages due to wrongfully given advice.
Lastly, the precedents are discussed. There’s also a discussion whether any legal change is required. The pros and cons with a legal change is also discussed. It’s also discussed if it’s necessary to have legal regulations for consumers. In an overall assessment, it cannot be considered that there is a need for any legal changes.}},
 author    = {{Frigård, Louise}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Advokaten och professionsansvaret}},
 year     = {{2021}},
}