Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den successiva relevansens princip - påverkan på övrig processrätt med fokus på parter och åberopsbördan

Guillard, Samuel LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Procedural rules in civil law are relevant in all civil law cases in public court and are therefore a central part of the Swedish legal system. Often these rules are developed in legal science and by court practice. The principle of succes-sive relevance has gotten a clear meaning through NJA 2019 s. 802 and fur-ther affects other procedural rules such as the burden of call.

The purpose of the essay is to examine the meaning of these two rules in the Swedish legal system, how they relate to one another and what consequences they have for parties in cases amenable to out-of-court settlement. To fulfil this purpose a legal dogmatic method is used, based on the legal sources that are generally accepted in Sweden. When the legal situation... (More)
Procedural rules in civil law are relevant in all civil law cases in public court and are therefore a central part of the Swedish legal system. Often these rules are developed in legal science and by court practice. The principle of succes-sive relevance has gotten a clear meaning through NJA 2019 s. 802 and fur-ther affects other procedural rules such as the burden of call.

The purpose of the essay is to examine the meaning of these two rules in the Swedish legal system, how they relate to one another and what consequences they have for parties in cases amenable to out-of-court settlement. To fulfil this purpose a legal dogmatic method is used, based on the legal sources that are generally accepted in Sweden. When the legal situation is unclear, motivat-ed conclusions on how the legal situation should be interpreted are presented. It is concluded in the essay that the principle of successive relevance decides in what order dispositive facts are to be tried by the court. It is the parties who through the principle of disposition create this order. The burden of call then gets bound to a certain time and order which is dependant of the principle of successive relevance.

Given that the burden of call gets bound to a certain time and order it could mean that parties invoke more dispositive facts, to not suffer from having in-voked a relevant fact too late. This could make both the process material and the judicial proceedings more extensive and thus more expensive. (Less)
Abstract (Swedish)
Civilrättsliga processregler aktualiseras i samtliga tvistemål i allmän domstol och utgör därför en central del av den svenska rättsordningen. Ofta utvecklas reglerna i doktrin och genom praxis. Den successiva relevansens princip har fått en tydlig innebörd i och med NJA 2019 s. 802 och påverkar även andra processrättsliga regler som åberopsbördan.

Uppsatsens syfte är att utreda innebörden av dessa två regler i den svenska rättsordningen, hur de förhåller sig till varandra och vilka konsekvenser de får för parter i dispositiva tvistemål. För att uppfylla syftet används den rättsdog-matiska metoden, med utgångspunkt i de rättskällor som i Sverige anses all-mänt accepterade. När rättsläget är oklart presenteras motiverade slutsatser om... (More)
Civilrättsliga processregler aktualiseras i samtliga tvistemål i allmän domstol och utgör därför en central del av den svenska rättsordningen. Ofta utvecklas reglerna i doktrin och genom praxis. Den successiva relevansens princip har fått en tydlig innebörd i och med NJA 2019 s. 802 och påverkar även andra processrättsliga regler som åberopsbördan.

Uppsatsens syfte är att utreda innebörden av dessa två regler i den svenska rättsordningen, hur de förhåller sig till varandra och vilka konsekvenser de får för parter i dispositiva tvistemål. För att uppfylla syftet används den rättsdog-matiska metoden, med utgångspunkt i de rättskällor som i Sverige anses all-mänt accepterade. När rättsläget är oklart presenteras motiverade slutsatser om hur rättsläget bör tolkas. I utredningen konstateras att den successiva relevan-sens princip utgör en ram för i vilken ordning åberopade rättsfakta ska prövas av domstolen. Det är parterna som inom ramen för dispositionsprincipen skapar denna ordning. Åberopsbördan blir vidare knuten till en viss tid och ordning som är beroende av den successiva relevansens princip.

I och med att åberopsbördan blir knuten till en viss tid och ordning kan det komma att innebära att parter åberopar fler rättsfakta, för att inte lida av att ha åberopat en relevant omständighet för sent. Detta kan göra både process-materialet och domstolens prövning mer omfattande och i förlängningen vara processekonomiskt betungande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Guillard, Samuel LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
civilrätt, processrätt
language
Swedish
id
9045941
date added to LUP
2021-06-29 16:46:18
date last changed
2021-06-29 16:46:18
@misc{9045941,
 abstract   = {{Procedural rules in civil law are relevant in all civil law cases in public court and are therefore a central part of the Swedish legal system. Often these rules are developed in legal science and by court practice. The principle of succes-sive relevance has gotten a clear meaning through NJA 2019 s. 802 and fur-ther affects other procedural rules such as the burden of call.

The purpose of the essay is to examine the meaning of these two rules in the Swedish legal system, how they relate to one another and what consequences they have for parties in cases amenable to out-of-court settlement. To fulfil this purpose a legal dogmatic method is used, based on the legal sources that are generally accepted in Sweden. When the legal situation is unclear, motivat-ed conclusions on how the legal situation should be interpreted are presented. It is concluded in the essay that the principle of successive relevance decides in what order dispositive facts are to be tried by the court. It is the parties who through the principle of disposition create this order. The burden of call then gets bound to a certain time and order which is dependant of the principle of successive relevance.

Given that the burden of call gets bound to a certain time and order it could mean that parties invoke more dispositive facts, to not suffer from having in-voked a relevant fact too late. This could make both the process material and the judicial proceedings more extensive and thus more expensive.}},
 author    = {{Guillard, Samuel}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Den successiva relevansens princip - påverkan på övrig processrätt med fokus på parter och åberopsbördan}},
 year     = {{2021}},
}