Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utredningar av sexuella övergrepp mot barn på internet - Balansen mellan effektiv brottsbekämpning och personlig integritet

Eklund, Adrian LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Sexual abuse of children on the internet is difficult to investigate. The perpetrator may be unknown to the victim and there are rarely any witnesses or medical evidence. Due to the development of technology, information regarding electronic communications has become completely necessary for law enforcement to combat crimes. At the same time, there is always a risk of people’s personal integrity being violated during the investigation of suspects and when collecting evidence. The thesis examines how the legislator has balanced the interests of effective law enforcement against the interest of personal integrity, in the regulation of criminal procedure regarding investigations of sexual abuse of children committed on the internet. The laws... (More)
Sexual abuse of children on the internet is difficult to investigate. The perpetrator may be unknown to the victim and there are rarely any witnesses or medical evidence. Due to the development of technology, information regarding electronic communications has become completely necessary for law enforcement to combat crimes. At the same time, there is always a risk of people’s personal integrity being violated during the investigation of suspects and when collecting evidence. The thesis examines how the legislator has balanced the interests of effective law enforcement against the interest of personal integrity, in the regulation of criminal procedure regarding investigations of sexual abuse of children committed on the internet. The laws examined are lag (2003:389) om elektronisk kommunikation och lag (2020:62) om hemlig dataavläsning. In addition, the balance of interests is analysed, discussed, and problematized from a perspective of legal security.

The results show that the balance of interests is well balanced in lag (2003:389) om elektronisk kommunikation. The information that the law enforcement can obtain does not constitute a particularly major violation of personal integrity. Furthermore, the information is very useful in the fight against crime. Thus, the interest of effective law enforcement outweighs the minor legal security issues that exist with the method and the violation of personal integrity that the method entails.

The balance of interests in lag (2020:62) om hemlig dataavläsning is more difficult to assess. The effectiveness of law enforcement varies depending on the crime in question. Although the needs and the usefulness of the information is great, the possibilities of using this method are limited, regarding investigations of sexual abuse of children on the internet. At the same time, the invasion of personal integrity is very extensive in cases where the method can be used and there are significant legal security problems. Thus, there is a risk that neither the interest in effective law enforcement nor the protection of the privacy of individuals will be reliably met. The regulation should therefore be reviewed by the legislator. (Less)
Abstract (Swedish)
Sexuella övergrepp mot barn på internet är svåra att utreda. Gärningspersonen kan vara okänd för målsägande och det finns sällan vittnen eller medicinsk bevisning. På grund av den tekniska utvecklingen har uppgifter om elektronisk kommunikation blivit helt nödvändiga för brottsbekämpningen. Samtidigt finns det alltid en risk att enskildas personliga integritet kränks i utredningen av misstänkta och vid insamling av bevis. Uppsatsen undersöker hur lagstiftaren har balanserat intresset av effektiv brottsbekämpning mot intresset av att skydda den enskildes personliga integritet i den straffprocessrättsliga regleringen, vad gäller utredningar av sexuella övergrepp mot barn som begås över internet. De lagar som har analyserats är lag (2003:389)... (More)
Sexuella övergrepp mot barn på internet är svåra att utreda. Gärningspersonen kan vara okänd för målsägande och det finns sällan vittnen eller medicinsk bevisning. På grund av den tekniska utvecklingen har uppgifter om elektronisk kommunikation blivit helt nödvändiga för brottsbekämpningen. Samtidigt finns det alltid en risk att enskildas personliga integritet kränks i utredningen av misstänkta och vid insamling av bevis. Uppsatsen undersöker hur lagstiftaren har balanserat intresset av effektiv brottsbekämpning mot intresset av att skydda den enskildes personliga integritet i den straffprocessrättsliga regleringen, vad gäller utredningar av sexuella övergrepp mot barn som begås över internet. De lagar som har analyserats är lag (2003:389) om elektronisk kommunikation och lag (2020:62) om hemlig dataavläsning. Därutöver analyseras, diskuteras och problematiseras denna intresseavvägning utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv.

Resultatet visar att avvägningen av intressena är välbalanserad i lagen om elektronisk kommunikation. Uppgifterna som de brottsbekämpande myndigheterna kan inhämta utgör inte ett särskilt stort ingrepp i den personliga integriteten. Vidare är uppgifterna till stor nytta för brottsbekämpningen. Således väger intresset av effektiv brottsbekämpning tyngre än de mindre rättssäkerhetsproblem som finns med metoden och den kränkning av personliga integriteten som metoden innebär.

Balansen mellan intressena i lagen om hemlig dataavläsning är svårare att bedöma. Brottsbekämpningens effektivitet varierar beroende på vilket brott det rör sig om. Trots att behovet och nyttan av uppgifterna är stor, är möjligheterna att använda metoden begränsad, i utredningar av sexuella övergrepp mot barn över internet. Samtidigt är intrånget i den personliga integriteten mycket omfattande i de fall som tvångsmedlet faktisk kan användas och det finns betydande rättssäkerhetsproblem. Således finns risken att varken intresset för effektiv brottsbekämpning eller skyddet för enskildas personliga integritet tillgodoses på ett tillförlitligt sätt. Regleringen bör därmed ses över av lagstiftaren. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eklund, Adrian LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
IT-rätt, Processrätt, Straffrätt, Intresseavvägning, Brottsbekämpning, Integritet, Sexualbrott
language
Swedish
id
9045966
date added to LUP
2021-06-29 16:47:51
date last changed
2021-06-29 16:47:51
@misc{9045966,
 abstract   = {{Sexual abuse of children on the internet is difficult to investigate. The perpetrator may be unknown to the victim and there are rarely any witnesses or medical evidence. Due to the development of technology, information regarding electronic communications has become completely necessary for law enforcement to combat crimes. At the same time, there is always a risk of people’s personal integrity being violated during the investigation of suspects and when collecting evidence. The thesis examines how the legislator has balanced the interests of effective law enforcement against the interest of personal integrity, in the regulation of criminal procedure regarding investigations of sexual abuse of children committed on the internet. The laws examined are lag (2003:389) om elektronisk kommunikation och lag (2020:62) om hemlig dataavläsning. In addition, the balance of interests is analysed, discussed, and problematized from a perspective of legal security.

The results show that the balance of interests is well balanced in lag (2003:389) om elektronisk kommunikation. The information that the law enforcement can obtain does not constitute a particularly major violation of personal integrity. Furthermore, the information is very useful in the fight against crime. Thus, the interest of effective law enforcement outweighs the minor legal security issues that exist with the method and the violation of personal integrity that the method entails.

The balance of interests in lag (2020:62) om hemlig dataavläsning is more difficult to assess. The effectiveness of law enforcement varies depending on the crime in question. Although the needs and the usefulness of the information is great, the possibilities of using this method are limited, regarding investigations of sexual abuse of children on the internet. At the same time, the invasion of personal integrity is very extensive in cases where the method can be used and there are significant legal security problems. Thus, there is a risk that neither the interest in effective law enforcement nor the protection of the privacy of individuals will be reliably met. The regulation should therefore be reviewed by the legislator.}},
 author    = {{Eklund, Adrian}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Utredningar av sexuella övergrepp mot barn på internet - Balansen mellan effektiv brottsbekämpning och personlig integritet}},
 year     = {{2021}},
}