Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Eyes in the sky, Polisens användning av drönare och dess undantag från upplysningsplikten.

Jademyr, Jonathan LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Historiskt har den svenska kameraövervakningslagstiftningen ända sedan 1977 innehållit krav på tillståndsplikt, intresseavvägningar och upplysningsplikt för såväl privatpersoner som myndigheter. Undantagen till dessa skyldigheter har varit få och restriktiva. Med åren har denna lagstiftning moderniserats för att följa den tekniska utvecklingen och opinionen. Detta gjordes senast genom kamerabevakningslagen (2018:1200) där lagstiftarna valde att ta bort kraven på tillstånd för polismyndighetens användning av kameraövervakning i brottspreventivt syfte. Vidare öppnade lagen för möjligheter att göra undantag från intresseavvägningar när det kommer till så kallade brådskande fall och undantag gjordes också från upplysningsplikten för luftfartyg... (More)
Historiskt har den svenska kameraövervakningslagstiftningen ända sedan 1977 innehållit krav på tillståndsplikt, intresseavvägningar och upplysningsplikt för såväl privatpersoner som myndigheter. Undantagen till dessa skyldigheter har varit få och restriktiva. Med åren har denna lagstiftning moderniserats för att följa den tekniska utvecklingen och opinionen. Detta gjordes senast genom kamerabevakningslagen (2018:1200) där lagstiftarna valde att ta bort kraven på tillstånd för polismyndighetens användning av kameraövervakning i brottspreventivt syfte. Vidare öppnade lagen för möjligheter att göra undantag från intresseavvägningar när det kommer till så kallade brådskande fall och undantag gjordes också från upplysningsplikten för luftfartyg i dessa fall. Dessa avsteg möjliggör att det, om än i specifika fall, är möjligt att använda sig av drönarövervakning utan tillståndskrav, intresseavvägning och upplysningsplikt.

Uppsatsen har utifrån ett rättsutvecklingsperspektiv gått igenom den svenska kameraövervakningslagstiftningen utveckling genom historien från Lag om TV-övervakning till dagen kamerabevakningslag. Vidare har en rättsdogmatisk metod använts för att utreda gällande rätt såväl som tidigare lagar. Detta har gjorts genom en genomgång av utredningar och förarbeten till lagarna.

En genomgång av de grundläggande rättigheter som en EU-medborgare kan förvänta sig sammanflätas sedan med en begreppsredogörelse för vad den personliga integriteten innebär för den enskilda individen. Slutligen redogör uppsatsen för den problematik som framkommit kring bristande skydd för den personliga integriteten. (Less)
Abstract
Swedish camera surveillance legislation has since 1977 contained requirements for permits, a consideration of the involved interests, and a duty to inform the surveilled. This applies to both authorities and citizens alike. The exceptions to these obligations have been few and restrictive. Over the years, surveillance legislation has been modernized to keep up with technological developments and public opinion. This was most recently done through the kamerabevakningslagen (2018: 1200), where the legislators chose to remove the requirements of permits for the police use of camera surveillance in crime preventive purposes. Furthermore, the law opened up opportunities to make exceptions from the required consideration of the involved... (More)
Swedish camera surveillance legislation has since 1977 contained requirements for permits, a consideration of the involved interests, and a duty to inform the surveilled. This applies to both authorities and citizens alike. The exceptions to these obligations have been few and restrictive. Over the years, surveillance legislation has been modernized to keep up with technological developments and public opinion. This was most recently done through the kamerabevakningslagen (2018: 1200), where the legislators chose to remove the requirements of permits for the police use of camera surveillance in crime preventive purposes. Furthermore, the law opened up opportunities to make exceptions from the required consideration of the involved interests in cases of so-called urgent circumstances. Exceptions were also made from the duty to inform the surveilled when using aerial vehicles. These exemptions make it possible, albeit in specific cases, to use drone surveillance without permit requirements, a consideration of the involved interests, and the duty to inform the surveilled.

The essay uses a legal development perspective and has studied the Swedish camera surveillance legislation's development through the history from the Lag om TV-övervakning to today’s Kamerabevakningslag. Furthermore, a legal dogmatic method has been used to investigate current law as well as historic laws. This has been done through a review of official reports and preparatory works.

A review of the fundamental rights that an EU citizen can expect is then combined with a description of what personal integrity means for the individual. Finally, the essay describes the problems that have emerged regarding a lack of protection for personal integrity. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jademyr, Jonathan LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Polismyndigheten, Kamerabevakningslag, Offentlig rätt, UAS, Statsrätt
language
Swedish
id
9045978
date added to LUP
2021-06-29 16:44:20
date last changed
2021-06-29 16:44:20
@misc{9045978,
 abstract   = {{Swedish camera surveillance legislation has since 1977 contained requirements for permits, a consideration of the involved interests, and a duty to inform the surveilled. This applies to both authorities and citizens alike. The exceptions to these obligations have been few and restrictive. Over the years, surveillance legislation has been modernized to keep up with technological developments and public opinion. This was most recently done through the kamerabevakningslagen (2018: 1200), where the legislators chose to remove the requirements of permits for the police use of camera surveillance in crime preventive purposes. Furthermore, the law opened up opportunities to make exceptions from the required consideration of the involved interests in cases of so-called urgent circumstances. Exceptions were also made from the duty to inform the surveilled when using aerial vehicles. These exemptions make it possible, albeit in specific cases, to use drone surveillance without permit requirements, a consideration of the involved interests, and the duty to inform the surveilled.

The essay uses a legal development perspective and has studied the Swedish camera surveillance legislation's development through the history from the Lag om TV-övervakning to today’s Kamerabevakningslag. Furthermore, a legal dogmatic method has been used to investigate current law as well as historic laws. This has been done through a review of official reports and preparatory works.

A review of the fundamental rights that an EU citizen can expect is then combined with a description of what personal integrity means for the individual. Finally, the essay describes the problems that have emerged regarding a lack of protection for personal integrity.}},
 author    = {{Jademyr, Jonathan}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Eyes in the sky, Polisens användning av drönare och dess undantag från upplysningsplikten.}},
 year     = {{2021}},
}