Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vaccinera dig! En undersökning om huruvida privata arbetsgivare kan kräva att anställda vaccinerar sig mot COVID-19

Salehi, Andreas LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Pandemin COVID-19 har givit upphov till nya juridiska spörsmål, inte minst arbetsrättsliga. Syftet med denna uppsats är att analysera arbetstagares integritetsskydd inom den privata sektorn av arbetsmarknaden i relation till frågan om huruvida arbetsgivaren kan kräva att anställda vaccinerar sig mot COVID-19.

I enlighet med fast rättspraxis från Arbetsdomstolen kan arbetsgivare, med stöd av arbetsledningsrätten, under vissa förhållanden beordra arbetstagare att undergå integritetskänsliga åtgärder som alkohol- och drogtester. En sådan order är tillåten om den är förenlig med god sed på arbetsmarknaden. För att avgöra detta har AD utvecklat en avvägningsnorm, enligt vilken arbetsgivarens intresse av åtgärden ska vägas mot arbetstagarens... (More)
Pandemin COVID-19 har givit upphov till nya juridiska spörsmål, inte minst arbetsrättsliga. Syftet med denna uppsats är att analysera arbetstagares integritetsskydd inom den privata sektorn av arbetsmarknaden i relation till frågan om huruvida arbetsgivaren kan kräva att anställda vaccinerar sig mot COVID-19.

I enlighet med fast rättspraxis från Arbetsdomstolen kan arbetsgivare, med stöd av arbetsledningsrätten, under vissa förhållanden beordra arbetstagare att undergå integritetskänsliga åtgärder som alkohol- och drogtester. En sådan order är tillåten om den är förenlig med god sed på arbetsmarknaden. För att avgöra detta har AD utvecklat en avvägningsnorm, enligt vilken arbetsgivarens intresse av åtgärden ska vägas mot arbetstagarens intresse av skydd för sin personliga integritet.

Statens positiva förpliktelser enligt artikel 8 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna innebär att Arbetsdomstolen, vid avvägningen mellan arbetsgivarens och arbetstagarens intressen, ska avstå från att göra sådana avvägningar som kan leda till att staten inte fullgör sina förpliktelser. Med andra ord har konventionen indirekt horisontell effekt i anställningsförhållandet. Denna effekt påverkar arbetsgivarens befogenheter enligt arbetsledningsrätten.

Slutsatsen visar att ett vaccinationskrav ska hanteras på samma sätt som ett krav på alkohol- och drogtestning. Tillåtligheten av ett vaccinationskrav ska avgöras efter en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att vaccination sker och arbetstagarens intresse av skydd för sin personliga integritet. Trots att vaccination utgör ett mycket stort ingrepp i arbetstagarens personliga integritet, går det inte att utesluta att intresset av att skydda andra människors liv och hälsa väger tyngre i vissa situationer. (Less)
Abstract
The COVID-19 pandemic has given rise to new legal issues, many of which are related to labour law. The purpose of this thesis is to analyse the protection of the privacy of the employees in the private sector of the labour market, in relation to the question whether an employer can order employees to undergo vaccination against COVID-19.

In pursuance of established case-law from the Labour Court, an employer can, with the support of the managerial prerogative, under certain conditions, order an employee to undergo privacy sensitive measures such as alcohol and drug tests. Such orders are allowed if it is in compliance with good practice of the labour market. To determine this, the Labour Court has developed a levelling norm, according... (More)
The COVID-19 pandemic has given rise to new legal issues, many of which are related to labour law. The purpose of this thesis is to analyse the protection of the privacy of the employees in the private sector of the labour market, in relation to the question whether an employer can order employees to undergo vaccination against COVID-19.

In pursuance of established case-law from the Labour Court, an employer can, with the support of the managerial prerogative, under certain conditions, order an employee to undergo privacy sensitive measures such as alcohol and drug tests. Such orders are allowed if it is in compliance with good practice of the labour market. To determine this, the Labour Court has developed a levelling norm, according to which the employer´s interest in the measure must be weighed against the employee´s interest in protecting his or her personal integrity.

The State’s positive obligations under article 8 in the European Convention on Human rights purports that the Labour Court, when balancing the interest of the employer against the interest of the employee, shall abstain from pursuing considerations that could lead to the State not fulfilling its obligations. In other words the Convention has an indirect horizontal effect in the employment relation. This effect affects the employer’s decision-making power pursuant to the managerial prerogative.

The conclusion of this paper shows that a vaccination demand should be handled in the same way as alcohol and drug tests. Thus, in order to determine the permissibility of a vaccination demand one must weigh the employer’s interest in the measure against the employee´s interest of protecting his or her personal integrity. Notwithstanding that vaccination constitutes a significant encroachment in the employee´s personal integrity, it is not possible to rule out that the interest of protecting other people’s lives and wellbeing outweighs the employee´s interest in some cases. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Salehi, Andreas LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsrätt
language
Swedish
id
9046014
date added to LUP
2021-06-29 16:36:27
date last changed
2021-06-29 16:36:27
@misc{9046014,
 abstract   = {{The COVID-19 pandemic has given rise to new legal issues, many of which are related to labour law. The purpose of this thesis is to analyse the protection of the privacy of the employees in the private sector of the labour market, in relation to the question whether an employer can order employees to undergo vaccination against COVID-19. 

In pursuance of established case-law from the Labour Court, an employer can, with the support of the managerial prerogative, under certain conditions, order an employee to undergo privacy sensitive measures such as alcohol and drug tests. Such orders are allowed if it is in compliance with good practice of the labour market. To determine this, the Labour Court has developed a levelling norm, according to which the employer´s interest in the measure must be weighed against the employee´s interest in protecting his or her personal integrity. 

The State’s positive obligations under article 8 in the European Convention on Human rights purports that the Labour Court, when balancing the interest of the employer against the interest of the employee, shall abstain from pursuing considerations that could lead to the State not fulfilling its obligations. In other words the Convention has an indirect horizontal effect in the employment relation. This effect affects the employer’s decision-making power pursuant to the managerial prerogative. 

The conclusion of this paper shows that a vaccination demand should be handled in the same way as alcohol and drug tests. Thus, in order to determine the permissibility of a vaccination demand one must weigh the employer’s interest in the measure against the employee´s interest of protecting his or her personal integrity. Notwithstanding that vaccination constitutes a significant encroachment in the employee´s personal integrity, it is not possible to rule out that the interest of protecting other people’s lives and wellbeing outweighs the employee´s interest in some cases.}},
 author    = {{Salehi, Andreas}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Vaccinera dig! En undersökning om huruvida privata arbetsgivare kan kräva att anställda vaccinerar sig mot COVID-19}},
 year     = {{2021}},
}