Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Är min sexuella läggning trovärdig? En studie gällande den praktiska tillämpningen av trovärdighetsbedömningen vid åberopande av sexuell läggning som skyddsskäl

Holmberg, Emilia LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Migration har under en lång period varit ett aktuellt ämne och tusentals människor migrerar varje dag. En del av dessa tvingas fly från sina hemländer då de riskerar förföljelse på grund av sin sexuella läggning. En person anses enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen vara flykting om hen på grund av sin sexuella läggning känner välgrundad fruktan för förföljelse i landet där hen är medborgare. Asylsökande har bevisbördan för sin sexuella läggning och ska göra det sannolikt att hen har en viss sexuell läggning. I majoriteten av fall utgör den asylsökandes muntliga utsaga den enda tillgängliga bevisning vilket föranleder att trovärdighetsbedömningen, värderingen av sökandes muntliga utsaga, är central. Trovärdighetsbedömningen har kritiserats för... (More)
Migration har under en lång period varit ett aktuellt ämne och tusentals människor migrerar varje dag. En del av dessa tvingas fly från sina hemländer då de riskerar förföljelse på grund av sin sexuella läggning. En person anses enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen vara flykting om hen på grund av sin sexuella läggning känner välgrundad fruktan för förföljelse i landet där hen är medborgare. Asylsökande har bevisbördan för sin sexuella läggning och ska göra det sannolikt att hen har en viss sexuell läggning. I majoriteten av fall utgör den asylsökandes muntliga utsaga den enda tillgängliga bevisning vilket föranleder att trovärdighetsbedömningen, värderingen av sökandes muntliga utsaga, är central. Trovärdighetsbedömningen har kritiserats för att ge uttryck för subjektiva uppfattningar, exempelvis fördomar och stereotyper.

Syftet med denna uppsats är att ur ett genusrättsvetenskapligt perspektiv redogöra för hur trovärdighetsbedömningen gällande sexuell läggning görs i praktiken. Vid uppfyllandet av syftet har det använts en rättsdogmatisk och rättsanalytisk metod. Användande av en rättsdogmatisk metod innebär att redogöra för den gällande rätten medan rättsanalytisk metoden syftar till att analysera rätten. Genusrättsvetenskapen är ett kritiskt perspektiv vars syfte är att förtydliga hur tolkningen av rätten görs. Inom genusrättsvetenskapen och queerteorin är heteronormativitet av intresse. Heteronormativitet innebär att heterosexualitet ses som normen och andra sexuella läggningar ses som avvikande.

I en rättsfallsanalys har 15 fall från migrationsdomstolen analyserats där de aspekter som domstolen funnit mest trovärdiga lyfts fram. De aspekter som domstolen särskilt lyfter fram vid trovärdighetsbedömningen är sammanhängande och självupplevda berättelser, detaljrikedom, stöd i annan åberopad bevisning och av allmänt kända fakta, rimliga och godtagbara förklaringar till nya respektive motstridiga uppgifter samt insikten om den sexuella läggningen. (Less)
Abstract
Migration has been a current issue for a long time and thousands of people migrate every day. Some of them are forced to flee their home countries as they risk persecution due to their sexual orientation. A person is considered to be a refugee according to the Aliens Act if they feel a well-founded fear of persecution in the country where they are a citizen due to their sexual orientation. Asylum seekers have the burden of proof for their sexual orientation and must make it probable that they have a certain sexual orientation. In the majority of cases, the asylum seeker's oral statement is the only available evidence; this means that the credibility assessment, the evaluation of the applicant's oral statement, is central. The credibility... (More)
Migration has been a current issue for a long time and thousands of people migrate every day. Some of them are forced to flee their home countries as they risk persecution due to their sexual orientation. A person is considered to be a refugee according to the Aliens Act if they feel a well-founded fear of persecution in the country where they are a citizen due to their sexual orientation. Asylum seekers have the burden of proof for their sexual orientation and must make it probable that they have a certain sexual orientation. In the majority of cases, the asylum seeker's oral statement is the only available evidence; this means that the credibility assessment, the evaluation of the applicant's oral statement, is central. The credibility assessment has been criticized for expressing subjective perceptions, such as prejudices and stereotypes.

The purpose of this essay is to examine how the credibility assessment regarding sexual orientation is made in the courts from a gender legal science perspective. In fulfilling the purpose, a legal dogmatic and legal analytical method have been used. The use of a legal dogmatic method means to account for the applicable law, while the legal analytical method aims to analyze the law. Gender legal science is a critical perspective whose purpose is to clarify how the interpretation of law is made. In gender law and queer theory, heteronormativity is a concept of interest. Heteronormativity means that heterosexuality is seen as the norm while other sexual orientations are seen as deviant.

15 cases from the Migration Court have been analyzed where the aspects that the court found most credible are highlighted. The aspects that the court particularly emphasizes in the credibility assessment are coherent and self-perceived stories, richness of detail, support in other cited evidence and of generally known facts, reasonable and acceptable explanations for new and contradictory information and the insight into one's sexual orientation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmberg, Emilia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förvaltningsrätt, migrationsrätt, asylrätt
language
Swedish
id
9046044
date added to LUP
2021-06-29 16:45:02
date last changed
2021-06-29 16:45:02
@misc{9046044,
 abstract   = {{Migration has been a current issue for a long time and thousands of people migrate every day. Some of them are forced to flee their home countries as they risk persecution due to their sexual orientation. A person is considered to be a refugee according to the Aliens Act if they feel a well-founded fear of persecution in the country where they are a citizen due to their sexual orientation. Asylum seekers have the burden of proof for their sexual orientation and must make it probable that they have a certain sexual orientation. In the majority of cases, the asylum seeker's oral statement is the only available evidence; this means that the credibility assessment, the evaluation of the applicant's oral statement, is central. The credibility assessment has been criticized for expressing subjective perceptions, such as prejudices and stereotypes.

The purpose of this essay is to examine how the credibility assessment regarding sexual orientation is made in the courts from a gender legal science perspective. In fulfilling the purpose, a legal dogmatic and legal analytical method have been used. The use of a legal dogmatic method means to account for the applicable law, while the legal analytical method aims to analyze the law. Gender legal science is a critical perspective whose purpose is to clarify how the interpretation of law is made. In gender law and queer theory, heteronormativity is a concept of interest. Heteronormativity means that heterosexuality is seen as the norm while other sexual orientations are seen as deviant.

15 cases from the Migration Court have been analyzed where the aspects that the court found most credible are highlighted. The aspects that the court particularly emphasizes in the credibility assessment are coherent and self-perceived stories, richness of detail, support in other cited evidence and of generally known facts, reasonable and acceptable explanations for new and contradictory information and the insight into one's sexual orientation.}},
 author    = {{Holmberg, Emilia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Är min sexuella läggning trovärdig? En studie gällande den praktiska tillämpningen av trovärdighetsbedömningen vid åberopande av sexuell läggning som skyddsskäl}},
 year     = {{2021}},
}