Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Energiskatten och dess gränsdragningsproblem - En utredning av bedömningsproblematiken gällande företags verksamhet i förhållande till begreppet tillverkningsprocess i industriell verksamhet

Andersson, Anton LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Energiskatt är en svensk punktskatt och regleras i lag om skatt på energi (LSE). Förbrukning av elektrisk kraft och bränslen är som huvudregel belagd med energiskatt. Energiskattesystemet innehåller dock en del lättnadsregler, där normalskattesatsen är differentierad om ett bolags verksamhet kan hänföras till tillverkningsprocessen i industriell verksamhet. Syftet med energiskatten har sedan dess införande varit uteslutande fiskalt, men har på senare tid blivit alltmer miljö- och resursstyrande. Anledningen till att en differentiering av energiskatten infördes var främst för att göra svenska företag mer konkurrenskraftiga i en internationell kontext. Huvudfokus ligger numera på att skapa en enhetlig energibeskattning samt öka incitamenten... (More)
Energiskatt är en svensk punktskatt och regleras i lag om skatt på energi (LSE). Förbrukning av elektrisk kraft och bränslen är som huvudregel belagd med energiskatt. Energiskattesystemet innehåller dock en del lättnadsregler, där normalskattesatsen är differentierad om ett bolags verksamhet kan hänföras till tillverkningsprocessen i industriell verksamhet. Syftet med energiskatten har sedan dess införande varit uteslutande fiskalt, men har på senare tid blivit alltmer miljö- och resursstyrande. Anledningen till att en differentiering av energiskatten infördes var främst för att göra svenska företag mer konkurrenskraftiga i en internationell kontext. Huvudfokus ligger numera på att skapa en enhetlig energibeskattning samt öka incitamenten för en effektivare energianvändning.

Utformningen av lättnadsreglerna för energiskatten på elektrisk kraft och bränslen ger dock upphov till en gränsdragningsproblematik, där företag i vissa situationer kan förlora sin nedsättning av energiskatt. Eftersom deras verksamhet inte längre kan hänföras till en industriell verksamhet. En sådan problematik kan få stora konsekvenser då energiintensiva företag riskerar att få en markant kostnadsökning till följd av en förhöjd energiskatt. Där exempelvis organisatoriska förändringar gör att de inte längre bedriver industriell verksamhet i en svensk kontext.

Den 19 maj i år beslutade riksdagen att slopa nedsättningen av energiskatt på bränslen som förbrukas för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet. Slopandet kommer ske i en tvåstegsprocess där nedsättningen idag är 70 procent av normalskattesatsen, men kommer att sänkas till 35 procent den 1 juli 2021 och slutligen slopas helt den 1 januari 2022. Denna uppsats försöker med hänsyn till det nya beslutet utreda om gränsdragningsproblematiken gällande industriell verksamhet kommer försvinna när slopandet av energiskatten för uppvärmningsbränslen träder i kraft.
Slutsatsen av utredningen är att gränsdragningsproblematiken gällande bränslen försvinner på sikt, då företag inte längre ges incitament att få sin verksamhet hänförd en klassificering som industriell verksamhet och dess tillhörande tillverkningsprocess. Vilket beror på att någon skattelättnad i form av en differentierad energiskatt inte längre är aktuell. Det finns däremot fortfarande en gränsdragningsproblematik som kan hänföras till energiskatt på elektrisk kraft, då beslutet som riksdagen tagit enbart berör bränslen. Det blir dock färre mål att handlägga för domstolar, vilket indirekt medför en lättnad av gränsdragningsproblematiken. (Less)
Abstract
Energy tax is a Swedish excise tax and is regulated by the law on energy taxes (1994:1776). Consumption of electric power and fuel is generally subject to energy tax, but the energy tax system contains some relief rules where the normal tax rate is differentiated, if a company's operations can be attributed to the manufacturing process in industrial operations. Since its introduction, the purpose of the energy tax has been exclusively fiscal, but has recently become increasingly environmentally- and resource driven. The reason for introduction of a differentiation of the energy tax was mainly to make Swedish companies more competitive in an international context.

However, the design of the relief rules for the energy tax on electric... (More)
Energy tax is a Swedish excise tax and is regulated by the law on energy taxes (1994:1776). Consumption of electric power and fuel is generally subject to energy tax, but the energy tax system contains some relief rules where the normal tax rate is differentiated, if a company's operations can be attributed to the manufacturing process in industrial operations. Since its introduction, the purpose of the energy tax has been exclusively fiscal, but has recently become increasingly environmentally- and resource driven. The reason for introduction of a differentiation of the energy tax was mainly to make Swedish companies more competitive in an international context.

However, the design of the relief rules for the energy tax on electric power and fuel gives rise to a delimitation problem, where companies in certain situations may lose their reduction in energy tax. Because their activities can no longer be attributed to an industrial activity. Such a problem can have major consequences as energy-intensive companies risk a significant cost increase as a result of a higher energy tax. Where, for example, organizational changes mean that they no longer conduct industrial activities in a Swedish context.

On May 19th this year, the Government decided to abolish the reduction of energy tax on fuels consumed for purposes other than the operation of motor vehicles (heating fuels) during the manufacturing process in industrial operations. The abolition will take place in a two-step process, where the reduction is currently 70 percent of the normal tax rate, but will be reduced to 35 percent on 1 July 2021 and completely abolished on 1 January 2022.

In view of the new decision, this thesis seeks to investigate whether the delimitation problems regarding industrial activities will disappear when the abolition of the energy tax for heating fuels enters into force.
The conclusion of the investigation is that the demarcation problem regarding heating fuels will disappear in the long run, as companies are no longer given incentives to have their operations classified as an industrial activity and its associated manufacturing process. Which is because tax relief in the form of a differentiated energy tax is no longer relevant. On the other hand, there is still a delimitation problem that can be attributed to energy tax on electric power, as the decision taken by the Government only concerns heating fuels. However, there will be fewer cases to deal with in court, which indirectly leads to a relief of the delimitation problem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Anton LU
supervisor
organization
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Energiskatt, skatterätt, tillverkningsprocessen i industriell verksamhet.
language
Swedish
id
9046256
date added to LUP
2021-06-10 10:56:39
date last changed
2021-06-10 10:56:39
@misc{9046256,
 abstract   = {{Energy tax is a Swedish excise tax and is regulated by the law on energy taxes (1994:1776). Consumption of electric power and fuel is generally subject to energy tax, but the energy tax system contains some relief rules where the normal tax rate is differentiated, if a company's operations can be attributed to the manufacturing process in industrial operations. Since its introduction, the purpose of the energy tax has been exclusively fiscal, but has recently become increasingly environmentally- and resource driven. The reason for introduction of a differentiation of the energy tax was mainly to make Swedish companies more competitive in an international context.

However, the design of the relief rules for the energy tax on electric power and fuel gives rise to a delimitation problem, where companies in certain situations may lose their reduction in energy tax. Because their activities can no longer be attributed to an industrial activity. Such a problem can have major consequences as energy-intensive companies risk a significant cost increase as a result of a higher energy tax. Where, for example, organizational changes mean that they no longer conduct industrial activities in a Swedish context.

On May 19th this year, the Government decided to abolish the reduction of energy tax on fuels consumed for purposes other than the operation of motor vehicles (heating fuels) during the manufacturing process in industrial operations. The abolition will take place in a two-step process, where the reduction is currently 70 percent of the normal tax rate, but will be reduced to 35 percent on 1 July 2021 and completely abolished on 1 January 2022.

In view of the new decision, this thesis seeks to investigate whether the delimitation problems regarding industrial activities will disappear when the abolition of the energy tax for heating fuels enters into force. 
The conclusion of the investigation is that the demarcation problem regarding heating fuels will disappear in the long run, as companies are no longer given incentives to have their operations classified as an industrial activity and its associated manufacturing process. Which is because tax relief in the form of a differentiated energy tax is no longer relevant. On the other hand, there is still a delimitation problem that can be attributed to energy tax on electric power, as the decision taken by the Government only concerns heating fuels. However, there will be fewer cases to deal with in court, which indirectly leads to a relief of the delimitation problem.}},
 author    = {{Andersson, Anton}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Energiskatten och dess gränsdragningsproblem - En utredning av bedömningsproblematiken gällande företags verksamhet i förhållande till begreppet tillverkningsprocess i industriell verksamhet}},
 year     = {{2021}},
}