Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Företagskoncentrationer på den digitala marknaden – Håller EU:s koncentrationsreglering måttet?

Jakobsson, Alma LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Den digitala marknaden medför många fördelar, både för företag och konsumenter. Samtidigt ställer den snabba utvecklingen och marknadsstruktur som finns på den digitala marknadens krav på regleringen av företagskoncentrationer. Uppsatsen syftar till att undersöka vilka särdrag som karakteriserar den digitala marknaden. Vidare är uppsatsens syfte att utreda om EU:s koncentrationsreglering lämpar sig för en bedömning utifrån den digitala marknadens särdrag. Slutligen syftar uppsatsen till att ge förslag på hur koncentrations¬regleringen kan anpassas för att underlätta en bedömning utifrån särdragen.

För att besvara uppsatsens frågeställningar används en EU-rättslig metod, med fokus på EU:s grundprinciper och ändamål. Det material som... (More)
Den digitala marknaden medför många fördelar, både för företag och konsumenter. Samtidigt ställer den snabba utvecklingen och marknadsstruktur som finns på den digitala marknadens krav på regleringen av företagskoncentrationer. Uppsatsen syftar till att undersöka vilka särdrag som karakteriserar den digitala marknaden. Vidare är uppsatsens syfte att utreda om EU:s koncentrationsreglering lämpar sig för en bedömning utifrån den digitala marknadens särdrag. Slutligen syftar uppsatsen till att ge förslag på hur koncentrations¬regleringen kan anpassas för att underlätta en bedömning utifrån särdragen.

För att besvara uppsatsens frågeställningar används en EU-rättslig metod, med fokus på EU:s grundprinciper och ändamål. Det material som används består i första hand av koncentrations¬förordningen samt EU-kommissionens vägledningar och riktlinjer. Ekonomisk litteratur används för att undersöka den digitala marknadens särdrag. Dessutom granskas ett antal EU-kommissionsbeslut för att undersöka hur regleringen implementeras för koncentrationer på den digitala marknaden.

I utredningen identifieras ett antal särdrag som karakteriserar den digitala marknaden. Företag agerar på flersidiga marknader och åtnjuter fördelar genom nätverkseffekter. Dessutom utövar användare på den digitala marknaden ofta multihoming. Företag har tillgång till stora mängder data samt agerar på nollprismarknader. Därutöver åtnjuter företag på den digitala marknaden stora stordrifts- och räckviddsfördelar. Företag på den digitala marknaden är dessutom ofta stora konglomerat. I undersökningen av EU-kommissionens praxis framgår att vissa av dessa särdrag nämns i besluten, men att bedömningen av dessa utgör undantag från regleringen.

Utredningen visar att dagens koncentrationsreglering i många fall är lämplig för bedömning-en av koncentrationer mellan företag på den digitala marknaden. Problem med marknadsdefinitionen samt den efterkommande bedömningen av företagskoncentrationer uppstår dock i förhållande till marknadens flersidighet, nollprissatta marknader samt att företag ofta är konglomerat. I uppsatsen ges därför förslag på ändringar av regleringen. I uppsatsen ges förslag om att ett nytt test baserat på kvalitetsminskning utformas för företags-koncentrationer samt att EU-kommissionen uppdaterar riktlinjerna så att marknads¬andelar kan beräknas utifrån antalet unika användare. Dessutom krävs nya skadeteorier för att kunna bedöma om en konglomeratkoncentration kommer att leda till skada för konkurrensen eller konsumenter. Utöver dessa förändringar bör regleringen ändras så att beteendeåtaganden från företag kan tillåtas i större utsträckning. (Less)
Popular Abstract
The digital market brings many benefits, both for companies and consumers. At the same time, the rapid development and the distinct market structure that exists in the digital market sets certain requirements on the Merger Regulation. The thesis aims to investigate which features characterize the digital market. Furthermore, the purpose of the thesis is to investigate whether the EU concentration regulation is suitable for an assessment based on the characteristics of the digital market. Finally, the thesis aims to provide suggestions on how the Merger Regulation can be adapted to facilitate a proper assessment of the characteristics.

An EU legal method is used to answer the thesis's questions, focusing on the EU's basic principles and... (More)
The digital market brings many benefits, both for companies and consumers. At the same time, the rapid development and the distinct market structure that exists in the digital market sets certain requirements on the Merger Regulation. The thesis aims to investigate which features characterize the digital market. Furthermore, the purpose of the thesis is to investigate whether the EU concentration regulation is suitable for an assessment based on the characteristics of the digital market. Finally, the thesis aims to provide suggestions on how the Merger Regulation can be adapted to facilitate a proper assessment of the characteristics.

An EU legal method is used to answer the thesis's questions, focusing on the EU's basic principles and purposes. The material used consists primarily of the Merger Regulation and the European Commission's guidelines. Economic literature is used to examine the characteristics of the digital market. In addition, several EU Commission decisions are examined to decide how the regulation is implemented for mergers on the digital market.

The investigation identifies several features that characterize the digital market. Companies operate on multisided markets and enjoy benefits through network effects. In addition, users on the digital market often multi-home. Companies have access to large amounts of data and operate in zero-price markets. In addition, companies on the digital market enjoy large economies of scale and scope. Furthermore, companies on the digital market are often large conglomerates. The study of the European Commission's practice shows that some of these characteristics are mentioned in the decisions. However, the assessment of these characteristics constitutes exceptions to the regulation.

The investigation shows that the current concentration regulation is suitable for concentrations between companies on the digital market in many cases. However, problems with the market definition and the subsequent assessment of mergers arise in relation to multisided markets, zero-priced markets and since companies are often conglomerates. The thesis therefore proposes changes to the regulation. The thesis proposes that a new test, based on decrease in quality, should be adopted for mergers, and that the European Commission update the guidelines so that market shares can be calculated based on the number of unique users. In addition, new theories of harm are required to properly assess whether a conglomerate merger will lead to harm to competition or consumers. In addition to these changes, the regulation should be altered so that behavioural commitments from companies can be allowed to a greater extent. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jakobsson, Alma LU
supervisor
organization
alternative title
Mergers on the digital market – Is the EU merger regulation fit for purpose?
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU-rätt, konkurrensrätt, civilrätt, den digitala marknaden, företagskoncentrationer, EU-kommissionen, koncentrationsreglering
language
Swedish
id
9046264
date added to LUP
2021-06-17 11:47:29
date last changed
2021-06-17 11:47:29
@misc{9046264,
 abstract   = {{Den digitala marknaden medför många fördelar, både för företag och konsumenter. Samtidigt ställer den snabba utvecklingen och marknadsstruktur som finns på den digitala marknadens krav på regleringen av företagskoncentrationer. Uppsatsen syftar till att undersöka vilka särdrag som karakteriserar den digitala marknaden. Vidare är uppsatsens syfte att utreda om EU:s koncentrationsreglering lämpar sig för en bedömning utifrån den digitala marknadens särdrag. Slutligen syftar uppsatsen till att ge förslag på hur koncentrations¬regleringen kan anpassas för att underlätta en bedömning utifrån särdragen.

För att besvara uppsatsens frågeställningar används en EU-rättslig metod, med fokus på EU:s grundprinciper och ändamål. Det material som används består i första hand av koncentrations¬förordningen samt EU-kommissionens vägledningar och riktlinjer. Ekonomisk litteratur används för att undersöka den digitala marknadens särdrag. Dessutom granskas ett antal EU-kommissionsbeslut för att undersöka hur regleringen implementeras för koncentrationer på den digitala marknaden. 

I utredningen identifieras ett antal särdrag som karakteriserar den digitala marknaden. Företag agerar på flersidiga marknader och åtnjuter fördelar genom nätverkseffekter. Dessutom utövar användare på den digitala marknaden ofta multihoming. Företag har tillgång till stora mängder data samt agerar på nollprismarknader. Därutöver åtnjuter företag på den digitala marknaden stora stordrifts- och räckviddsfördelar. Företag på den digitala marknaden är dessutom ofta stora konglomerat. I undersökningen av EU-kommissionens praxis framgår att vissa av dessa särdrag nämns i besluten, men att bedömningen av dessa utgör undantag från regleringen.

Utredningen visar att dagens koncentrationsreglering i många fall är lämplig för bedömning-en av koncentrationer mellan företag på den digitala marknaden. Problem med marknadsdefinitionen samt den efterkommande bedömningen av företagskoncentrationer uppstår dock i förhållande till marknadens flersidighet, nollprissatta marknader samt att företag ofta är konglomerat. I uppsatsen ges därför förslag på ändringar av regleringen. I uppsatsen ges förslag om att ett nytt test baserat på kvalitetsminskning utformas för företags-koncentrationer samt att EU-kommissionen uppdaterar riktlinjerna så att marknads¬andelar kan beräknas utifrån antalet unika användare. Dessutom krävs nya skadeteorier för att kunna bedöma om en konglomeratkoncentration kommer att leda till skada för konkurrensen eller konsumenter. Utöver dessa förändringar bör regleringen ändras så att beteendeåtaganden från företag kan tillåtas i större utsträckning.}},
 author    = {{Jakobsson, Alma}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Företagskoncentrationer på den digitala marknaden – Håller EU:s koncentrationsreglering måttet?}},
 year     = {{2021}},
}