Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Strategisk rådgivning vid företagsförvärv – i ljuset av killer acquisitions och artikel 22 EU:s koncentrationsförordning

Gedeon, Vincent LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The present thesis examines the changes from the 26th of March 2021 regarding the wider application of article 22 of the EC Merger Regulation, and examines the uncer-tainties that thereby arise for parties in certain mergers and acquisitions (M&A). The change constitutes a clear parting from the European Commission’s own, well-estab-lished practice regarding the application of the provision. This change of course con-sequently leads to a substantial relaxation of the application criteria. The action is a deliberate step with the aim of helping both national competition authorities and the Commission to better detect and prevent so-called killer acquisitions in the future. In these transactions, well-established companies acquire innovative... (More)
The present thesis examines the changes from the 26th of March 2021 regarding the wider application of article 22 of the EC Merger Regulation, and examines the uncer-tainties that thereby arise for parties in certain mergers and acquisitions (M&A). The change constitutes a clear parting from the European Commission’s own, well-estab-lished practice regarding the application of the provision. This change of course con-sequently leads to a substantial relaxation of the application criteria. The action is a deliberate step with the aim of helping both national competition authorities and the Commission to better detect and prevent so-called killer acquisitions in the future. In these transactions, well-established companies acquire innovative but less established companies and end – “kill” – the development of innovations in the target company.

The change entails significant legal uncertainties for both buyers and sellers, as well as their legal advisors, in certain types of M&A-transactions. The thesis examines some of the most central new uncertainties, as well as the novel considerations that advisory lawyers need to make in the drafting of acquisition agreements, due to the changed legal situation. The uncertainties outlined in this thesis are very extensive and reduce, in the absence of more precise guidance and instructive case law, both parties’ ability to rule out with certainty the risk of a transaction being referred to and subsequently ex¬amined by the Commission. On a general level, this will lead to par¬ties in acquisition processes having to decide with greater extent in the future whether they want to proceed and complete a planned acquisition or not. Correspondingly, le¬gal advisory teams on both sides of a transaction need to take greater account of the possible risks of a referral.

In situations where companies choose to complete an acquisition despite the signifi¬cant uncertainties surrounding a possible review by the Commission, the parties to the acquisition need to manage these risks in the acquisition agree¬ment. How these are allocated should inter alia be determined by the parties’ respec¬tive risk inclination, negotiating position and -strength, as well as the ability to predict the actual risk of Commission review and other previous relevant experience of the legal advisors.

What forms the basis for the respective parties' risk assessments can vary greatly from one situation to another and can most likely differ within the same industry. This makes it very difficult to predict how the legal advisory task will be handled in prac¬tice. The present thesis illustrates a number of fundamental considerations for the par¬ties to firm acquisitions, by depicting some of the recurring contractual clauses in these contexts. The relevance and use of some of these clauses could potentially in¬crease in the future, due to the Commission's change of course. However, the thesis cannot find a universally applicable answer to the question what considerations legal advisors, who provide strategic advice in these types of cases, need to make. (Less)
Abstract (Swedish)
Föreliggande uppsats utreder förändringen från den 26 mars 2021 avseende den bredare tillämpningen av artikel 22 koncentrationsförordningen och undersöker de osäkerhetsmoment som därigenom uppstår för parter i företagsförvärv. Förändringen innebär ett tydligt avsteg från den Europeiska kommissionens väletablerade praxis i tillämpningen av bestämmelsen. Denna kursändring får som konsekvens att kriteri¬erna för tillämpningen av artikeln luckras upp betydligt. Agerandet har skett medvetet i syfte att hjälpa nationella konkurrensmyndigheter och kommissionen att bättre upptäcka och förhindra s.k. killer acquisitions. Med detta avses transaktioner där väletablerade företag förvärvar innovativa men mindre etablerade bolag och avslutar – ”dödar” –... (More)
Föreliggande uppsats utreder förändringen från den 26 mars 2021 avseende den bredare tillämpningen av artikel 22 koncentrationsförordningen och undersöker de osäkerhetsmoment som därigenom uppstår för parter i företagsförvärv. Förändringen innebär ett tydligt avsteg från den Europeiska kommissionens väletablerade praxis i tillämpningen av bestämmelsen. Denna kursändring får som konsekvens att kriteri¬erna för tillämpningen av artikeln luckras upp betydligt. Agerandet har skett medvetet i syfte att hjälpa nationella konkurrensmyndigheter och kommissionen att bättre upptäcka och förhindra s.k. killer acquisitions. Med detta avses transaktioner där väletablerade företag förvärvar innovativa men mindre etablerade bolag och avslutar – ”dödar” – utvecklingen av innovationer i målbolaget.

Förändringarna för med sig betydande rättsliga osäkerheter för köpar- respektive säl-jarsidan och deras juridiska rådgivare vid vissa typer av företagsförvärv. I uppsatsen utreds några av de mest centrala nyuppkomna osäkerhetsmomenten, samt de nya överväganden som rådgivande jurister behöver göra i förvärvsavtals¬skrivningen med anledning av det förändrade rättsläget. Osäkerheterna som redogörs för i uppsatsen är mycket omfattande och minskar, i brist på mer preciserad vägledning och instruktiv praxis, parternas möjligheter att med säkerhet kunna utesluta risken för att en transaktion hänskjuts till och sedermera prövas av kommissionen. På ett övergripande plan leder detta till att parter i förvärvsprocesser framöver i större mån måste ta ställning till om de vill fullfölja ett planerat förvärv eller inte. Samtidigt behöver rådgivande jurister hos båda parter i större utsträckning ta hänsyn till riskerna av en eventuell prövning.

I de situationer där företag väljer att fullfölja ett förvärv trots de betydande osäkerheterna kring en eventuell prövning av kommissionen behöver parterna till förvärvet hantera riskerna sinsemellan i förvärvsavtalet. Hur dessa allokeras bör bl.a. bestämmas av parternas respektive riskbenägenhet, förhandlingsposition och -styrka, förmåga att kunna förutspå den faktiska risken för prövning av kommissionen samt annan relevant erfarenhet hos de juridiska rådgivarna.

Vad som ligger till grund för respektive parters riskbedömningar kan variera mycket från fall till fall och med största sannolikhet även skilja sig inom samma näringslivs-gren. Detta gör det mycket svårt att förutse hur det rådgivande uppdraget kommer att skötas i praktiken. Föreliggande uppsats illustrerar ett antal grundläggande över-väganden för parterna i företagsförvärv genom att återge några av de återkommande avtalsklausulerna i företagsförvärvssammanhang, vars relevans och användning potentiellt kan öka framöver givet kommissionens kursändring. Uppsatsen kan dock inte finna något allmängiltigt svar på vilka överväganden jurister som ger strategisk rådgivning i denna typ av fall behöver göra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gedeon, Vincent LU
supervisor
organization
alternative title
Strategic counsel in M&A - in light of killer acquisitions and article 22 of the EC Merger Regulation
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Killer acquisitions, koncentrationskontroll, företagsförvärv, M&A, koncentrationsförordningen, EC Merger Regulation, strategisk juridisk rådgivning, strategic legal counsel, European champions, riskanalys, riskvärdering, riskallokering, konkurrensrätt, avtalsrätt, förmögenhetsrätt, competition law
language
Swedish
id
9046273
date added to LUP
2021-06-16 15:03:42
date last changed
2021-06-16 15:03:42
@misc{9046273,
 abstract   = {{The present thesis examines the changes from the 26th of March 2021 regarding the wider application of article 22 of the EC Merger Regulation, and examines the uncer-tainties that thereby arise for parties in certain mergers and acquisitions (M&A). The change constitutes a clear parting from the European Commission’s own, well-estab-lished practice regarding the application of the provision. This change of course con-sequently leads to a substantial relaxation of the application criteria. The action is a deliberate step with the aim of helping both national competition authorities and the Commission to better detect and prevent so-called killer acquisitions in the future. In these transactions, well-established companies acquire innovative but less established companies and end – “kill” – the development of innovations in the target company. 

The change entails significant legal uncertainties for both buyers and sellers, as well as their legal advisors, in certain types of M&A-transactions. The thesis examines some of the most central new uncertainties, as well as the novel considerations that advisory lawyers need to make in the drafting of acquisition agreements, due to the changed legal situation. The uncertainties outlined in this thesis are very extensive and reduce, in the absence of more precise guidance and instructive case law, both parties’ ability to rule out with certainty the risk of a transaction being referred to and subsequently ex¬amined by the Commission. On a general level, this will lead to par¬ties in acquisition processes having to decide with greater extent in the future whether they want to proceed and complete a planned acquisition or not. Correspondingly, le¬gal advisory teams on both sides of a transaction need to take greater account of the possible risks of a referral.

In situations where companies choose to complete an acquisition despite the signifi¬cant uncertainties surrounding a possible review by the Commission, the parties to the acquisition need to manage these risks in the acquisition agree¬ment. How these are allocated should inter alia be determined by the parties’ respec¬tive risk inclination, negotiating position and -strength, as well as the ability to predict the actual risk of Commission review and other previous relevant experience of the legal advisors.

What forms the basis for the respective parties' risk assessments can vary greatly from one situation to another and can most likely differ within the same industry. This makes it very difficult to predict how the legal advisory task will be handled in prac¬tice. The present thesis illustrates a number of fundamental considerations for the par¬ties to firm acquisitions, by depicting some of the recurring contractual clauses in these contexts. The relevance and use of some of these clauses could potentially in¬crease in the future, due to the Commission's change of course. However, the thesis cannot find a universally applicable answer to the question what considerations legal advisors, who provide strategic advice in these types of cases, need to make.}},
 author    = {{Gedeon, Vincent}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Strategisk rådgivning vid företagsförvärv – i ljuset av killer acquisitions och artikel 22 EU:s koncentrationsförordning}},
 year     = {{2021}},
}