Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

(O)samtyckt våldsutövning - en studie om BDSM i relation till ansvarsfrihetsgrunden samtycke i 24 kap. 7 § BrB och social adekvans

Lindblad Hetlesaether, Matilda LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar till att klargöra hur mycket fysisk skada en person kan lämna ett ansvarsbefriande samtycke till vid BDSM-utövning, samt om BDSM-utövning som sträcker sig utöver gränsen av vad som är möjligt att lämna ett ansvarsbefriande samtycke till, kan verka ansvarsbefriande med stöd av läran om social adekvans. Inledningsvis har en rättsdogmatisk metod använts för att fastställa gällande rätt om straffansvar, ansvarsfrihetsgrunden samtycke och misshandel. Eftersom frågan om BDSM, ansvarsbefriande samtycke och social adekvans är relativt outredd i svensk rätt samt eftersom det saknas prejudicerande avgöranden från HD om BDSM-utövning i relation till ansvarsfrihetsgrunden samtycke, användes även en empirisk metod och en rättsanalytisk... (More)
Uppsatsen syftar till att klargöra hur mycket fysisk skada en person kan lämna ett ansvarsbefriande samtycke till vid BDSM-utövning, samt om BDSM-utövning som sträcker sig utöver gränsen av vad som är möjligt att lämna ett ansvarsbefriande samtycke till, kan verka ansvarsbefriande med stöd av läran om social adekvans. Inledningsvis har en rättsdogmatisk metod använts för att fastställa gällande rätt om straffansvar, ansvarsfrihetsgrunden samtycke och misshandel. Eftersom frågan om BDSM, ansvarsbefriande samtycke och social adekvans är relativt outredd i svensk rätt samt eftersom det saknas prejudicerande avgöranden från HD om BDSM-utövning i relation till ansvarsfrihetsgrunden samtycke, användes även en empirisk metod och en rättsanalytisk metod för att studera fem underrättsavgöranden. Rättsfallsstudien klargjorde vilka faktorer domstolarna tar hänsyn till i sin samtyckesbedömning, vilka invändningar den tilltalade gör om BDSM-utövning samt om avgörandena ger någon rättslig förutsebarhet för den enskilde. Den rättsanalytiska metoden användes även för att möjliggöra löpande diskussioner om samtycke, BDSM och social adekvans. Vidare användes den rättsanalytiska metoden för att diskutera huruvida motiven bakom samtyckesgränsen är paternalistiskt grundande, samt om BDSM kan betraktas som en sexualitet och utgöra ett skyddsintresse. Av uppsatsens redogörelser drogs slutsatsen att domstolarna i det enskilda fallet avgör var samtyckesgränsen går, att rättstillämpningen är oförutsebar för den enskilde och att domstolarna måste erhålla mer kunskap om normer som härskar inom BDSM för att kunna utforma mer förutsebara avgöranden. Därtill konstaterades det att det finns visst stöd för att betrakta BDSM-utövning som en sexualitet och ett skyddsintresse, samt att viss BDSM-utövning kan betraktas som lek och därmed medföra att tillfogande av skada som sträcker sig utöver samtyckesgränsen betraktas som socialadekvat. Avslutningsvis konstaterades även att bedömningen om huruvida samtyckesgränsen är paternalistiskt motiverad beror på om en person anser att begreppet, utöver självskada, även omfattar tillfogande av skada på annan. (Less)
Abstract
The purpose of this thesis is to clarify the amount of physical harm a person can legally consent to while exercising the practice ’BDSM’, which further includes the question whether a person can give legal consent to be inflicted more physical harm than is allowed according to Swedish criminal law, by referring to a doctrine on ’Social adequacy’. Initially, a legal dogmatic method has been used to establish the applicable law on criminal liability, the grounds for discharge, consent and assault. Since the issue of BDSM in relation to legal consent and Social adequacy is relatively unexplored in the Swedish legal system, and there is a lack of preliminary rulings from the Supreme Court on BDSM practice in relation to the discharge of... (More)
The purpose of this thesis is to clarify the amount of physical harm a person can legally consent to while exercising the practice ’BDSM’, which further includes the question whether a person can give legal consent to be inflicted more physical harm than is allowed according to Swedish criminal law, by referring to a doctrine on ’Social adequacy’. Initially, a legal dogmatic method has been used to establish the applicable law on criminal liability, the grounds for discharge, consent and assault. Since the issue of BDSM in relation to legal consent and Social adequacy is relatively unexplored in the Swedish legal system, and there is a lack of preliminary rulings from the Supreme Court on BDSM practice in relation to the discharge of consent, both an empirical method and a forensic method were used to analyse five lower court decisions. The courts’ decisions clarified which factors they consider in their assessment of consent, what objections the defendant makes about the practice of BDSM and whether the decisions provide any legal predictability for the individual. The forensic method was also used to enable discussions about consent, BDSM and Social adequacy. Furthermore, the forensic method was used to discuss whether the motives behind the limit of consent could be paternalistic, and whether BDSM can be regarded as a sexuality and thus constitute a protected interest. Based on the findings it was concluded that: the court in every individual case decide the legal limit of a given consent, that the application of law is unpredictable for individuals, and that the courts must obtain more knowledge about the norms that prevail within BDSM to generate more predictable decisions. In addition, it was concluded that some support in considering BDSM- practice as a sexuality and an interest of protection exists, and that certain BDSM- practices can be considered as ’Play’ and thus entail that certain infliction of harm extending beyond the consent limit can be regarded as socially adequate. Finally, it was also concluded that the assessment of whether the consent limit is paternalistically justified or not, depends on whether a person considers the concept ’Paternalism’ to include infliction of harm upon another. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindblad Hetlesaether, Matilda LU
supervisor
organization
alternative title
Non-consensual violence - A study concerning "BDSM" in relation to 24 kap. 7 § BrB and Social adequacy
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
straffrätt, samtycke, ansvarsbefriande samtycke, 24 kap. 7 § BrB, BDSM, misshandel, social adekvans
language
Swedish
id
9046334
date added to LUP
2021-06-09 12:31:14
date last changed
2021-06-09 12:31:14
@misc{9046334,
 abstract   = {{The purpose of this thesis is to clarify the amount of physical harm a person can legally consent to while exercising the practice ’BDSM’, which further includes the question whether a person can give legal consent to be inflicted more physical harm than is allowed according to Swedish criminal law, by referring to a doctrine on ’Social adequacy’. Initially, a legal dogmatic method has been used to establish the applicable law on criminal liability, the grounds for discharge, consent and assault. Since the issue of BDSM in relation to legal consent and Social adequacy is relatively unexplored in the Swedish legal system, and there is a lack of preliminary rulings from the Supreme Court on BDSM practice in relation to the discharge of consent, both an empirical method and a forensic method were used to analyse five lower court decisions. The courts’ decisions clarified which factors they consider in their assessment of consent, what objections the defendant makes about the practice of BDSM and whether the decisions provide any legal predictability for the individual. The forensic method was also used to enable discussions about consent, BDSM and Social adequacy. Furthermore, the forensic method was used to discuss whether the motives behind the limit of consent could be paternalistic, and whether BDSM can be regarded as a sexuality and thus constitute a protected interest. Based on the findings it was concluded that: the court in every individual case decide the legal limit of a given consent, that the application of law is unpredictable for individuals, and that the courts must obtain more knowledge about the norms that prevail within BDSM to generate more predictable decisions. In addition, it was concluded that some support in considering BDSM- practice as a sexuality and an interest of protection exists, and that certain BDSM- practices can be considered as ’Play’ and thus entail that certain infliction of harm extending beyond the consent limit can be regarded as socially adequate. Finally, it was also concluded that the assessment of whether the consent limit is paternalistically justified or not, depends on whether a person considers the concept ’Paternalism’ to include infliction of harm upon another.}},
 author    = {{Lindblad Hetlesaether, Matilda}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{(O)samtyckt våldsutövning - en studie om BDSM i relation till ansvarsfrihetsgrunden samtycke i 24 kap. 7 § BrB och social adekvans}},
 year     = {{2021}},
}