Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kringgåendeläran vid gränsöverskridande surrogatarrangemang - En analys av hur kringgåendeläran kan motverka att svensk lag kringgås

Nilsson, Linnea LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The prevalence of surrogacy in Sweden is increasing, even though Sweden's attitude to surrogacy always has been dismissive. The legal regulation regarding assisted reproduction and determination of parenthood is largely aimed at counteracting the existence of surrogacy. To be able to use a surrogacy mother, Swedish citizens therefore turn abroad, where the method is permitted and where they can be determined as the child's legal parents. Their hope is then to make legal parenthood valid in Sweden. The procedure can be seen as an abuse of the international private law regulation, which results in an evasion of Swedish law. The evasion of law doctrine aims to tackle such evasion.

The thesis aims to investigate what opportunities are given... (More)
The prevalence of surrogacy in Sweden is increasing, even though Sweden's attitude to surrogacy always has been dismissive. The legal regulation regarding assisted reproduction and determination of parenthood is largely aimed at counteracting the existence of surrogacy. To be able to use a surrogacy mother, Swedish citizens therefore turn abroad, where the method is permitted and where they can be determined as the child's legal parents. Their hope is then to make legal parenthood valid in Sweden. The procedure can be seen as an abuse of the international private law regulation, which results in an evasion of Swedish law. The evasion of law doctrine aims to tackle such evasion.

The thesis aims to investigate what opportunities are given to Swedish
courts and authorities, based on a reference to the evasion of law doctrine, to prevent Swedish law from being evaded in cases where Swedish citizens undergo surrogate arrangements abroad.

The thesis concludes that a reference to the evasion of law doctrine in cases of surrogacy abroad is possible according to Swedish law. A reference to the doctrine would make it possible to deviate from the applicable rules of private international law, by refusing to recognize a foreign decision on the determination of parenthood when evasion of law has been observed.

However, a reference to evasion of law doctrine must be in accordance with Article 8 of the European Convention. It is noted that the convention severely limits the possibilities of referring to the evasion of law doctrine and thereby counteracting evasion of Swedish legislation. As it stands today, an international instrument on surrogacy is the solution that best meets the interests of both Sweden and the children, as an international instrument can ensure that at least some of the interests that Sweden's countermeasures of surrogacy aim to protect can be guaranteed. (Less)
Abstract (Swedish)
Förekomsten av surrogatmoderskap i Sverige ökar, detta trots att Sveriges
inställning till surrogatmoderskap alltid har varit avvisande. Den rättsliga regleringen kring assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap syftar till stor del till att motverka förekomsten av sådana arrangemang. För att genomgå surrogatmoderskap vänder sig därför svenska personer till utlandet, där metoden är tillåten och där de kan fastställas som barnets rättsliga föräldrar. Deras förhoppning är sedan att få det rättsliga föräldraskapet gällande i Sverige. Förfarandet kan ses som ett missbruk av den internationellt privaträttsliga regleringen, som resulterar i ett kringgående av svensk lagstiftning. Kringgåendeläran tar sikte på ett sådant missbruk.... (More)
Förekomsten av surrogatmoderskap i Sverige ökar, detta trots att Sveriges
inställning till surrogatmoderskap alltid har varit avvisande. Den rättsliga regleringen kring assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap syftar till stor del till att motverka förekomsten av sådana arrangemang. För att genomgå surrogatmoderskap vänder sig därför svenska personer till utlandet, där metoden är tillåten och där de kan fastställas som barnets rättsliga föräldrar. Deras förhoppning är sedan att få det rättsliga föräldraskapet gällande i Sverige. Förfarandet kan ses som ett missbruk av den internationellt privaträttsliga regleringen, som resulterar i ett kringgående av svensk lagstiftning. Kringgåendeläran tar sikte på ett sådant missbruk. Uppsatsen syftar till att utreda vilka möjligheter svenska domstolar och myndigheter har att, utifrån en hänvisning till kringgåendeläran, motverka att svensk lag kringgås i fall där svenska personer genomför ett surrogatarrangemang i utlandet.

I uppsatsen konstateras att en hänvisning till kringgåendeläran vid
surrogatmoderskap i utlandet är möjlig enligt svensk rätt. En hänvisning till kringgåendeläran hade möjliggjort ett avsteg från de tillämpliga
internationellt privaträttsliga reglerna, genom att vägra att erkänna ett utländskt avgörande om fastställande av föräldraskap i det fall ett
kringgående har uppmärksammats.

En hänvisning till kringgåendeläran får dock inte stå i strid med artikel 8 i Europakonventionen. Det konstateras att konventionen kraftigt begränsar möjligheterna att hänvisa till kringgåendeläran och därmed att motverka kringgående av svensk lagstiftning. Som det ser ut idag är ett internationellt instrument om surrogatmoderskap den lösning som bäst tillgodoser både Sveriges och det tillkomna barnens intressen, eftersom ett internationellt instrument kan säkerställa att i alla fall några av de intressen som Sveriges motverkande av surrogatmoderskap syftar till att skydda kan garanteras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Linnea LU
supervisor
organization
alternative title
The evasion of law doctrine and international surrogacy
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
familjerätt, internationell privaträtt, surrogatmoderskap, kringgåendeläran, fraude à la loi, evasion of law, surrogatarrangemang, kringgående
language
Swedish
id
9046336
date added to LUP
2021-06-14 09:33:28
date last changed
2021-06-14 09:33:28
@misc{9046336,
 abstract   = {{The prevalence of surrogacy in Sweden is increasing, even though Sweden's attitude to surrogacy always has been dismissive. The legal regulation regarding assisted reproduction and determination of parenthood is largely aimed at counteracting the existence of surrogacy. To be able to use a surrogacy mother, Swedish citizens therefore turn abroad, where the method is permitted and where they can be determined as the child's legal parents. Their hope is then to make legal parenthood valid in Sweden. The procedure can be seen as an abuse of the international private law regulation, which results in an evasion of Swedish law. The evasion of law doctrine aims to tackle such evasion.

The thesis aims to investigate what opportunities are given to Swedish 
courts and authorities, based on a reference to the evasion of law doctrine, to prevent Swedish law from being evaded in cases where Swedish citizens undergo surrogate arrangements abroad.

The thesis concludes that a reference to the evasion of law doctrine in cases of surrogacy abroad is possible according to Swedish law. A reference to the doctrine would make it possible to deviate from the applicable rules of private international law, by refusing to recognize a foreign decision on the determination of parenthood when evasion of law has been observed.

However, a reference to evasion of law doctrine must be in accordance with Article 8 of the European Convention. It is noted that the convention severely limits the possibilities of referring to the evasion of law doctrine and thereby counteracting evasion of Swedish legislation. As it stands today, an international instrument on surrogacy is the solution that best meets the interests of both Sweden and the children, as an international instrument can ensure that at least some of the interests that Sweden's countermeasures of surrogacy aim to protect can be guaranteed.}},
 author    = {{Nilsson, Linnea}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kringgåendeläran vid gränsöverskridande surrogatarrangemang - En analys av hur kringgåendeläran kan motverka att svensk lag kringgås}},
 year     = {{2021}},
}