Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En fackmässig planering? - En studie av entreprenörens tidsplan i förhållande till ett fackmässigt utförande i AB 04

Widgren, Jonas LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Construction projects usually refer to extensive, complicated work which is ongoing for a long time with the multiple parties involved. In addition, conditions around work and the workplace are rarely particularly predictable. For a Construction Project to be practically feasible, all parties' schedules must be coordinated in the required manner. If an entrepreneur's schedule later proves unsustainable, this will have effects on the remaining parties' time planning and coordination. The purpose of this work is to investigate, map and try to interpret the relationship between time planning, coordination and “professionalism” according to AB 04. In this way, the work must try to answer the question of whether a professional execution is... (More)
Construction projects usually refer to extensive, complicated work which is ongoing for a long time with the multiple parties involved. In addition, conditions around work and the workplace are rarely particularly predictable. For a Construction Project to be practically feasible, all parties' schedules must be coordinated in the required manner. If an entrepreneur's schedule later proves unsustainable, this will have effects on the remaining parties' time planning and coordination. The purpose of this work is to investigate, map and try to interpret the relationship between time planning, coordination and “professionalism” according to AB 04. In this way, the work must try to answer the question of whether a professional execution is applicable to the entrepreneurs scheduling as stated in AB 04. To fulfill this purpose, a legal dogmatic method has been applied, the problem with this method in relation to construction contracts is the lack of many of the traditional sources of law. However, AB 04 has solid preparatory material in the form of motives and comments on the agreement's various provisions. Thus, in combination with case law, there are some, albeit limited, materials that can be processed with the chosen method.

Contracting is not specifically regulated by law, of which several standard agreements have gained a strong position in the industry. AB 04 is negotiated by BKK, which consists of representatives from both the customer and contractor side. In jurisprudence contexts, considerable scope has been given to interpret and ascertain the special features of the contract. AB 04 gives the contracting authority very far-reaching power to change what was first agreed between the parties and the contractor procures the next exclusive work at a fixed price. The legal position of construction contracts has also been considered rather unclear, as it is not considered by several legal authors to be AB agreements as an expression of dispositive contract law. When interpreting construction agreements, The Supreme Court has often taken guidance from the dispositive right as its view of construction agreements has been in line with other commercial standard agreements. A final overall assessment of reasonableness then intends to take sufficient account of the special features of contract law. The production of schedules and the coordination of these are regulated in AB 04 chap. 3 § 9 and AB 04 chap. 4 § 1. The contractor is responsible to the client to produce a schedule for his work, while the client is in turn responsible for coordinating the contractors' schedules. Professionalism has been stated by the Supreme Court to allow a certain justified expectation of quality of the contractor's execution. However, this assessment may vary partly depending on the material produced by the contractor and partly professional standards in each industry. Since the client is basically responsible for coordination efforts and the consequences of a lack of such, it may be considered justified that the client can expect that the documentation on which he bases his coordination efforts is of a certain quality. Considering the Supreme Court’s interpretation of contract agreements and their statements regarding professionalism, it seems reasonable to require that a contractor's schedule be professionally executed. (Less)
Abstract (Swedish)
Entreprenader avser i regel omfattande, komplicerade arbeten vilka pågår under en längre tid med flertalet inblandade parter. Därutöver en förhållandena runt arbetet och arbetsplatsen sällan särskilt förutsägbara. För att en entreprenad ska bli praktiskt genomförbar måste samtliga parters tidsplaner samordnas på ett erforderligt sätt. Om en entreprenörs tidsplan senare visar sig vara ohållbar kommer detta få effekter på resterande parters tidsplanering och samordning. Syftet med detta arbete är att undersöka, kartlägga och försöka tolka förhållandet mellan tidsplanering, samordning och fackmässighet enligt AB 04. På så sätt ska arbetet försöka besvara frågan om ett fackmässigt utförande enligt AB 04 kap 2 § 1 även kan anses omfatta... (More)
Entreprenader avser i regel omfattande, komplicerade arbeten vilka pågår under en längre tid med flertalet inblandade parter. Därutöver en förhållandena runt arbetet och arbetsplatsen sällan särskilt förutsägbara. För att en entreprenad ska bli praktiskt genomförbar måste samtliga parters tidsplaner samordnas på ett erforderligt sätt. Om en entreprenörs tidsplan senare visar sig vara ohållbar kommer detta få effekter på resterande parters tidsplanering och samordning. Syftet med detta arbete är att undersöka, kartlägga och försöka tolka förhållandet mellan tidsplanering, samordning och fackmässighet enligt AB 04. På så sätt ska arbetet försöka besvara frågan om ett fackmässigt utförande enligt AB 04 kap 2 § 1 även kan anses omfatta entreprenörens tidsplanering. För att uppfylla detta syfte har en rättsdogmatisk metod tillämpats, problematiken med denna metod i förhållande till entreprenadavtal är avsaknaden av många av de traditionella rättskällorna. Dock har i synnerhet AB 04 ett gediget förarbetsmaterial i form av motiv samt kommentarer till avtalets olika bestämmelser. Därmed finns det i kombination med rättspraxis en del, om än begränsad, material som kan behandlas med valda metod.

Entreprenadverksamhet är inte särskilt reglerat i lag, varav ett antal standardavtal har fått en stark ställning inom branschen. AB 04 är framförhandlat av BKK vilket består av representanter från både beställar- och entreprenörssidan. Det har i rättsvetenskapliga sammanhang givits betydande utrymme för att tolka och utröna entreprenadavtalets särskilda drag. AB 04 ger beställaren en väldigt långtgående ändringsbefogenhet av vad som först var avtalat mellan parterna och entreprenören upphandlar nästa uteslutande arbeten till fast pris. Den rättsliga ställningen av entreprenadavtal har även ansetts tämligen oklar, då den av flera rättsvetenskapliga författare inte anser AB-avtalen vara ett uttryck för dispositiv entreprenadrätt. Vid tolkning av entreprenadavtal har HD ofta hämtat ledning från den dispositiva rätten då dess syn på entreprenadavtal varit i linje med andra kommersiella standardavtal. En avslutande övergripande rimlighetsbedömning avser sedan beakta entreprenadrättens särskilda drag i tillräcklig omfattning. Framtagandet av tidsplaner och samordningen av dessa regleras i AB 04 kap 3 § 9 respektive AB 04 kap 4 § 1. Entreprenören ansvarar gentemot beställaren att framtaga en tidsplan för dennes arbeten, medan beställaren i sin tur är ansvarig att samordna entreprenörernas tidsplaner. Fackmässighet har av HD uttalats medge en viss befogad förväntan av kvalité av entreprenörens utförande. Denna bedömning kan dock variera dels beroende på det framtagna underlaget entreprenören fått tagit del av, dels yrkesnormer inom varje bransch. Eftersom beställaren som utgångpunkt ansvarar för samordningsinsatser och de konsekvenser en bristande sådan medför får det anses befogat att beställaren kan förvänta sig att underlaget som denne baserar sina samordningsinsatser på är av viss kvalité. Det framstår vid beaktande av HD:s tolkning av entreprenadavtal samt deras uttalanden kring fackmässighet rimligt att kräva att en entreprenörs tidsplan är fackmässigt utförd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Widgren, Jonas LU
supervisor
organization
alternative title
A professional planning? - A study of the contractor's schedule in relation to a professional execution in AB 04
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
#civilrätt, #förmögenhetsrätt #avtalsrätt
language
Swedish
id
9046372
date added to LUP
2021-06-27 10:55:02
date last changed
2021-06-27 10:55:02
@misc{9046372,
 abstract   = {{Construction projects usually refer to extensive, complicated work which is ongoing for a long time with the multiple parties involved. In addition, conditions around work and the workplace are rarely particularly predictable. For a Construction Project to be practically feasible, all parties' schedules must be coordinated in the required manner. If an entrepreneur's schedule later proves unsustainable, this will have effects on the remaining parties' time planning and coordination. The purpose of this work is to investigate, map and try to interpret the relationship between time planning, coordination and “professionalism” according to AB 04. In this way, the work must try to answer the question of whether a professional execution is applicable to the entrepreneurs scheduling as stated in AB 04. To fulfill this purpose, a legal dogmatic method has been applied, the problem with this method in relation to construction contracts is the lack of many of the traditional sources of law. However, AB 04 has solid preparatory material in the form of motives and comments on the agreement's various provisions. Thus, in combination with case law, there are some, albeit limited, materials that can be processed with the chosen method. 

Contracting is not specifically regulated by law, of which several standard agreements have gained a strong position in the industry. AB 04 is negotiated by BKK, which consists of representatives from both the customer and contractor side. In jurisprudence contexts, considerable scope has been given to interpret and ascertain the special features of the contract. AB 04 gives the contracting authority very far-reaching power to change what was first agreed between the parties and the contractor procures the next exclusive work at a fixed price. The legal position of construction contracts has also been considered rather unclear, as it is not considered by several legal authors to be AB agreements as an expression of dispositive contract law. When interpreting construction agreements, The Supreme Court has often taken guidance from the dispositive right as its view of construction agreements has been in line with other commercial standard agreements. A final overall assessment of reasonableness then intends to take sufficient account of the special features of contract law. The production of schedules and the coordination of these are regulated in AB 04 chap. 3 § 9 and AB 04 chap. 4 § 1. The contractor is responsible to the client to produce a schedule for his work, while the client is in turn responsible for coordinating the contractors' schedules. Professionalism has been stated by the Supreme Court to allow a certain justified expectation of quality of the contractor's execution. However, this assessment may vary partly depending on the material produced by the contractor and partly professional standards in each industry. Since the client is basically responsible for coordination efforts and the consequences of a lack of such, it may be considered justified that the client can expect that the documentation on which he bases his coordination efforts is of a certain quality. Considering the Supreme Court’s interpretation of contract agreements and their statements regarding professionalism, it seems reasonable to require that a contractor's schedule be professionally executed.}},
 author    = {{Widgren, Jonas}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En fackmässig planering? - En studie av entreprenörens tidsplan i förhållande till ett fackmässigt utförande i AB 04}},
 year     = {{2021}},
}