Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En ny konstnär? - En studie om upphovsrättsliga utmaningar vid användandet av AI

Östman, Olof LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Artificiell intelligens får ett allt större utrymme i den allmänna debatten och dess användningsområde växer hela tiden. Ett användningsområde som blivit allt är Kreativ AI. Kreativ AI syftar till att återskapa den mänskliga kreativiteten genom att skapa konstnärliga och litterära alster. Denna uppsats syftar till att belysa och besvara några av de centrala upphovsrättsliga utmaningarna och frågeställningarna som kreativ AI medför.

I uppsatsen besvaras följande frågeställningar: Får upphovsrättsligt skyddat material användas som träningsdata i AI–program? Medför användandet av upphovsrättsligt skyddat material som träningsdata att ett AI–genererat alster är att anses som en bearbetning av ett annat verk? Kan ett alster genererat av en... (More)
Artificiell intelligens får ett allt större utrymme i den allmänna debatten och dess användningsområde växer hela tiden. Ett användningsområde som blivit allt är Kreativ AI. Kreativ AI syftar till att återskapa den mänskliga kreativiteten genom att skapa konstnärliga och litterära alster. Denna uppsats syftar till att belysa och besvara några av de centrala upphovsrättsliga utmaningarna och frågeställningarna som kreativ AI medför.

I uppsatsen besvaras följande frågeställningar: Får upphovsrättsligt skyddat material användas som träningsdata i AI–program? Medför användandet av upphovsrättsligt skyddat material som träningsdata att ett AI–genererat alster är att anses som en bearbetning av ett annat verk? Kan ett alster genererat av en AI uppnå kravet på att vara ett verk och erhålla upphovsrättsligt skydd?

I svensk rätt har upphovsmän en exklusiv rätt att framställa sitt verk, frågeställning 1 syftar till att besvara om användandet av ett verk som träningsdata kan medför ett intrång i denna rätt. Under förutsättningen att upphovsmannen inte uttryckligen har vidhållit sig rätten att genomföra text– och datautvinning på sina verk bör verken får nyttjas som träningsdata i en AI till följd av införandet av undantaget för text– och datautvinning i DSM–direktivet. Om upphovsmannen vidhållit sig rätten att utföra text- och datautvinning på sitt verk är undantaget inte tillämpligt. Om undantaget ej är tillämpligt finns det viss möjlighet att använda sig av verk som träningsdata genom undantaget för tillfälliga exemplar.

I svensk rätt skyddas ett verk även i bearbetat form. Frågeställning 2 syftar till att besvara om det faktum att ett verk används som träningsdata innebär att alstret som genereras är en bearbetning av det verket och således otillåtet att framställa. I uppsatsen konstateras att ett verk inte nödvändigtvis är en bearbetning enbart eftersom upphovsrättsligt skyddade verk använts som träningsdata, detta även om verket syftar till att härma en konstnärs specifika stil. Det konstateras dock att ett alster som genereras kan under vissa omständigheter anses vara en bearbetning.

Slutligen besvaras huruvida ett AI–genererat verk kan erhålla upphovsrättsligt skydd. För att erhålla upphovsrättsligt skydd enligt svensk rätt krävs att upphovsmannen är en människa. Det verkar inte finns några uppenbara hinder för att AI kan användas som verktyg för att skapa ett verk men det förutsätter att det föreligger en adekvat kausalitet mellan en människa och det grafiska resultatet som produceras. Det bör föreligga en sådan om programmeraren arbetat mycket att välja ut träningsdata och bestämma vilka drag som ska härmas. (Less)
Abstract
Artificial intelligence is gaining more and more room in the public debate, and its field of application is constantly growing. One area of use that has become bigger is computational creativity. Computational creativity aims to recreate human creativity by creating artistic and literary works. This essay aims to highlight and answer some of the vital copyright challenges and issues posed by Computational creativity.

The essay answers the following questions: Can copyrighted material be used as training data in AI programs? Does using copyrighted material as training data mean that an AI-generated product is considered a derivative work of another work? Can an work generated by an AI meet the requirements to obtain copyright... (More)
Artificial intelligence is gaining more and more room in the public debate, and its field of application is constantly growing. One area of use that has become bigger is computational creativity. Computational creativity aims to recreate human creativity by creating artistic and literary works. This essay aims to highlight and answer some of the vital copyright challenges and issues posed by Computational creativity.

The essay answers the following questions: Can copyrighted material be used as training data in AI programs? Does using copyrighted material as training data mean that an AI-generated product is considered a derivative work of another work? Can an work generated by an AI meet the requirements to obtain copyright protection?

In Swedish law, an author has an exclusive right to produce his work. Question 1 aims to answer whether the use of a work as training data may entail an infringement of this right. Provided that the author has not expressly maintained the right to carry out text and data mining on his works, the works should be allowed to be used as training data in an AI due to the exemption for text and data mining in the DSM Directive. If the author has maintained the right to perform text and data mining on his work, the exception does not apply. If the exemption is not applicable, there is a possibility of using works as training data through the exemption for temporary copies.

In Swedish law, work is also protected in a derivative form. Question 2 aims to answer whether a work is used as training data means that the work generated is a derivative of the work used as training data and thus not permitted to be produced. The essay states that a work is not necessarily a derivative simply because copyrighted works have been used as training data, even if the work aims to mimic an artist's specific style. However, it is noted that a work that is generated can, in certain circumstances, be considered a derivative work.

Lastly, the question whether an AI-generated work can receive copyright protection or not is answered. In order to obtain copyright protection under Swedish law, the author must be a human being. There do not seem to be any apparent obstacles to AI being used as a tool to create a work, but it presupposes an adequate causality between a human being and the graphic result produced. That should be the case if the programmers have put time and effort to choose training data and programmed the AI to imitate specific features in the training data. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Östman, Olof LU
supervisor
organization
alternative title
A new artist? - A study on copyright challenges with the use of AI
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
immaterialrätt, civilrätt, IT-rätt
language
Swedish
id
9046373
date added to LUP
2021-06-22 08:51:33
date last changed
2021-06-22 08:51:33
@misc{9046373,
 abstract   = {{Artificial intelligence is gaining more and more room in the public debate, and its field of application is constantly growing. One area of use that has become bigger is computational creativity. Computational creativity aims to recreate human creativity by creating artistic and literary works. This essay aims to highlight and answer some of the vital copyright challenges and issues posed by Computational creativity. 

The essay answers the following questions: Can copyrighted material be used as training data in AI programs? Does using copyrighted material as training data mean that an AI-generated product is considered a derivative work of another work? Can an work generated by an AI meet the requirements to obtain copyright protection?

In Swedish law, an author has an exclusive right to produce his work. Question 1 aims to answer whether the use of a work as training data may entail an infringement of this right. Provided that the author has not expressly maintained the right to carry out text and data mining on his works, the works should be allowed to be used as training data in an AI due to the exemption for text and data mining in the DSM Directive. If the author has maintained the right to perform text and data mining on his work, the exception does not apply. If the exemption is not applicable, there is a possibility of using works as training data through the exemption for temporary copies. 

In Swedish law, work is also protected in a derivative form. Question 2 aims to answer whether a work is used as training data means that the work generated is a derivative of the work used as training data and thus not permitted to be produced. The essay states that a work is not necessarily a derivative simply because copyrighted works have been used as training data, even if the work aims to mimic an artist's specific style. However, it is noted that a work that is generated can, in certain circumstances, be considered a derivative work. 

Lastly, the question whether an AI-generated work can receive copyright protection or not is answered. In order to obtain copyright protection under Swedish law, the author must be a human being. There do not seem to be any apparent obstacles to AI being used as a tool to create a work, but it presupposes an adequate causality between a human being and the graphic result produced. That should be the case if the programmers have put time and effort to choose training data and programmed the AI to imitate specific features in the training data.}},
 author    = {{Östman, Olof}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En ny konstnär? - En studie om upphovsrättsliga utmaningar vid användandet av AI}},
 year     = {{2021}},
}