Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram - En civilrättslig undersökning avseende lag- och självregleringens inverkan på beslutsreglerna med beaktande av bakomliggande bolagsstyrningsproblem

Nilsson, Natalie LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram är vanligt förekommande på den svenska aktiemarknaden. Programmen riktas ofta till bolagsledningen i aktiemarknadsbolag i syfte att skapa långsiktiga bolagsstyrningsengagemang i aktieägarnas intresse samt att behålla och rekrytera nyckelpersoner till bolaget. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram har samtidigt varit föremål för tidigare bolagsstyrningsmisslyckanden som har ansetts hota förtroendet för svenskt näringsliv. Detta har föranlett utvecklingen mot mer omfattande lag- och självreglering på ersättningsområdet, som träffar programmen i fråga, för att därigenom öka aktieägarnas inflytande över dem.

Förevarande uppsats syftar till att undersöka hur lag- och... (More)
Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram är vanligt förekommande på den svenska aktiemarknaden. Programmen riktas ofta till bolagsledningen i aktiemarknadsbolag i syfte att skapa långsiktiga bolagsstyrningsengagemang i aktieägarnas intresse samt att behålla och rekrytera nyckelpersoner till bolaget. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram har samtidigt varit föremål för tidigare bolagsstyrningsmisslyckanden som har ansetts hota förtroendet för svenskt näringsliv. Detta har föranlett utvecklingen mot mer omfattande lag- och självreglering på ersättningsområdet, som träffar programmen i fråga, för att därigenom öka aktieägarnas inflytande över dem.

Förevarande uppsats syftar till att undersöka hur lag- och självreglering inverkar på aktieägarnas bestämmanderätt över beslut om införande av aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till bolagsledningen och hur reglerna samspelar med varandra. Uppsatsen syftar vidare till att belysa hur beslutsreglerna förhåller sig till den bakomliggande bolagsstyrningsproblematik som programmen ger uttryck för att stävja enligt ekonomisk teori. De valda frågeställningarna är av relevans till följd av den nya lag- och självregleringen på området, samtidigt som aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram analyseras ur en bredare bolagsstyrningskontext.

Rättsläget har redogjorts för genom rättsdogmatisk metod. Rättsanalytisk metod har använts i syfte att föra en friare argumentation som även beaktar självregleringen. På så sätt har frågeställningarna även kunnat belysas utifrån ett rättsekonomiskt perspektiv. Analysen har mynnat ut i slutsatsen att aktieägarnas bestämmanderätt över beslut om införande av programmen i fråga är avhängig programtypen och den personkrets som omfattas. Självregleringen ställer emellertid mer långtgående krav än lagregleringen, vilket följer av självregleringens funktion. Aktieägarnas bestämmanderätt är vidare förenlig med ekonomisk teori. Till följd av befintliga ägarkoncentrationer är det emellertid av vikt att adekvat rättsskydd uppställs gentemot aktieägarminoriteten. (Less)
Abstract
Share and share-based incentive programs are commonly used by publicly listed Swedish companies. The incentive programs are often directed towards company executives, in order to increase long-term executive performance and align the interests of company executives and shareholders. However, such incentive programs have been subject of previous corporate governance failures, which have threatened the confidence for the Swedish business sector. This has led to more extensive law and self-regulation in the area of renumeration, which affects the programs in question, in order to increase shareholders’ influence over them.

This thesis aims to study how law and self-regulation affects shareholders’ decision right concerning implementation... (More)
Share and share-based incentive programs are commonly used by publicly listed Swedish companies. The incentive programs are often directed towards company executives, in order to increase long-term executive performance and align the interests of company executives and shareholders. However, such incentive programs have been subject of previous corporate governance failures, which have threatened the confidence for the Swedish business sector. This has led to more extensive law and self-regulation in the area of renumeration, which affects the programs in question, in order to increase shareholders’ influence over them.

This thesis aims to study how law and self-regulation affects shareholders’ decision right concerning implementation of share and share-based incentive programs towards company executives, as well as how the law and self-regulation interact with each other. The thesis further aims to shed light on how the decision rules relate to the corporate governance problems, that the programs are intended to curb according to economic theory. The selected issues are relevant due to newly implemented law and self-regulation in the area, whilst share and share-based incentive programs are analyzed from a broader corporate governance perspective at the same time.

Additionally, the legal field has been examined with the use of dogmatic legal methodology. Analytical legal methodology has been used in order to enable a freer argumentation considering self-regulation as well as economic reasoning and theory. The analysis has led to the conclusion that the shareholders’ decision right, concerning the implementation, depends on the program type and the company executives covered by it. However, self-regulation places more far-reaching requirements than law, as an effect of the functioning of self-regulation. Furthermore, the shareholders decision right is congruent with economic theory. Due to stock ownership concentrations though, it remains important that minority shareholders receive adequate legal protection. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Natalie LU
supervisor
organization
alternative title
Share and share-based incentive programs - A civil law study on how law and self-regulation affect the decision rules from the perspective of corporate governance issues
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Associationsrätt, Aktiemarknadsrätt, Civilrätt, Rättsekonomi, Incitamentsprogram, Bolagsstyrning, Corporate Governance
language
Swedish
id
9046389
date added to LUP
2021-06-21 07:51:05
date last changed
2021-06-21 07:51:05
@misc{9046389,
 abstract   = {{Share and share-based incentive programs are commonly used by publicly listed Swedish companies. The incentive programs are often directed towards company executives, in order to increase long-term executive performance and align the interests of company executives and shareholders. However, such incentive programs have been subject of previous corporate governance failures, which have threatened the confidence for the Swedish business sector. This has led to more extensive law and self-regulation in the area of renumeration, which affects the programs in question, in order to increase shareholders’ influence over them. 

This thesis aims to study how law and self-regulation affects shareholders’ decision right concerning implementation of share and share-based incentive programs towards company executives, as well as how the law and self-regulation interact with each other. The thesis further aims to shed light on how the decision rules relate to the corporate governance problems, that the programs are intended to curb according to economic theory. The selected issues are relevant due to newly implemented law and self-regulation in the area, whilst share and share-based incentive programs are analyzed from a broader corporate governance perspective at the same time. 

Additionally, the legal field has been examined with the use of dogmatic legal methodology. Analytical legal methodology has been used in order to enable a freer argumentation considering self-regulation as well as economic reasoning and theory. The analysis has led to the conclusion that the shareholders’ decision right, concerning the implementation, depends on the program type and the company executives covered by it. However, self-regulation places more far-reaching requirements than law, as an effect of the functioning of self-regulation. Furthermore, the shareholders decision right is congruent with economic theory. Due to stock ownership concentrations though, it remains important that minority shareholders receive adequate legal protection.}},
 author    = {{Nilsson, Natalie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram - En civilrättslig undersökning avseende lag- och självregleringens inverkan på beslutsreglerna med beaktande av bakomliggande bolagsstyrningsproblem}},
 year     = {{2021}},
}