Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hets mot folkgrupp - symboler och förutsebarhet

Lindström, Adam LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Hets mot folkgrupp är ett lagrum som reglerar uttalanden som är av hotande eller missaktande karaktär som riktats mot en folkgrupp med anspelning på någon av en rad uppställda förhållanden. Uttalanden kan sin form som verbala uttryck men även i form av ”annat meddelande”, till exempel en symbol. I praxis tillskrivs symboler allt som oftast sin betydelse utifrån åklagarens gärningsbeskrivning, i vissa fall förstärkt av rättsväsendets utlåtande kring symbolens budskap. Andra symboler som en GM burit, och dennes färg och snitt på kläder, anses ofta verka i förstärkande riktning då en specifik symbol inte klart kan anses uttrycka lagrummets hotande eller missaktande krav. I många fall har rätten bestämt en symbols inneboende meddelande via... (More)
Hets mot folkgrupp är ett lagrum som reglerar uttalanden som är av hotande eller missaktande karaktär som riktats mot en folkgrupp med anspelning på någon av en rad uppställda förhållanden. Uttalanden kan sin form som verbala uttryck men även i form av ”annat meddelande”, till exempel en symbol. I praxis tillskrivs symboler allt som oftast sin betydelse utifrån åklagarens gärningsbeskrivning, i vissa fall förstärkt av rättsväsendets utlåtande kring symbolens budskap. Andra symboler som en GM burit, och dennes färg och snitt på kläder, anses ofta verka i förstärkande riktning då en specifik symbol inte klart kan anses uttrycka lagrummets hotande eller missaktande krav. I många fall har rätten bestämt en symbols inneboende meddelande via hänvisning till historik rasförhärligande eller rasmissaktande användning av samma, eller liknande, symboler.

Semiotiken, läran om meningsbärande tecken, gör gällande att en symbol genom konnotation ger en översättaren av densamme en inre bild av symbolens koncept eller idé. Detta koncept som översättningen ger upphov till påverkas av översättarens kulturella och erfarenhetsmässiga kontext. Därmed uppstår en problematik i att tillskriva en symbol ett definitivt och entydigt inneboende uttryck.

Rättssäkerhetens centrala kärna är förutsebarheten i majoriteten av tolkningarna. Individen måste i ett rättssäkert samhälle beredas möjlighet att förutse de rättsliga effekterna av dennes handlingar. HMF-lagstiftningens förutsebarhet, vad gäller symboler, fastställs i uppsatsen som låg, då rätten som ovan nämnts oftast bestämmer en symbols budskap på basis av åklagarens och rättens egna erfarenhetsmässiga och kulturella grund, utan att grunda den i vetenskap och utan att överväga alternativa översättningar. Med ett semiotiskt synsätt kan inte en symbols inneboende budskap bestämmas definitivt på detta sätt utan varierar beroende på översättarens erfarenhet, kulturella betingelser och övriga kontext. (Less)
Abstract
Incitement to racial hatred (Hets mot folkgrupp) is a legal space that regulates statements of a threatening or disrespecting nature directed against a group designated by the law, alluding to any of a number of criteria’s. Statements can be expressed as verbal expressions but also in the form of "other message", for example a symbol. In legal practice, symbols are usually attributed their meaning based on the prosecutor's description of the criminal act, in some cases reinforced by the judiciary's opinion on the symbol's message. Other symbols worn by an individual, and their color and cut of clothing, are often considered to act in a reinforcing direction when a specific symbol cannot be clearly considered to express threat or... (More)
Incitement to racial hatred (Hets mot folkgrupp) is a legal space that regulates statements of a threatening or disrespecting nature directed against a group designated by the law, alluding to any of a number of criteria’s. Statements can be expressed as verbal expressions but also in the form of "other message", for example a symbol. In legal practice, symbols are usually attributed their meaning based on the prosecutor's description of the criminal act, in some cases reinforced by the judiciary's opinion on the symbol's message. Other symbols worn by an individual, and their color and cut of clothing, are often considered to act in a reinforcing direction when a specific symbol cannot be clearly considered to express threat or disrespect. In some cases, the court has determined a symbol's inherent message by reference to its historic use in a racial glorifying or racially disrespecting context.

Semiotics, the doctrine of meaning-bearing signs, claim that a symbol by the act of connotation gives a translator an inner image of the symbol's concept or idea. This concept resulting from the translation is influenced by the translators cultural and experiential context. Thus a problem arises in attributing a definitive and unambiguously inherent meaning to a symbol. The core of The rule of Law (Rättsäkerhet), is in the majority of the translations the Legal certainty. In a legally secure society, the individual must be given the opportunity to anticipate the legal effects of his actions.

The legal certainty within the legal framwork of ”hets mot folkgrupp” is in this paper concluded to be low. This conclusion arrives from the courts habit of giving symbols one defined meaning rising from the courts own experiencebased and cultural context, with no basis in science or alternative interpretions. According to the semiotik theories a symbols definitive meaning can not be determined this way, because it varies depending on the interpreters own experience, cultural conditioning and other contexts. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindström, Adam LU
supervisor
organization
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt, Criminal Law, Hets mot folkgrupp, Rättssäkerhet, Förutsebarhet, Semiotik, Symboler
language
Swedish
id
9046465
date added to LUP
2021-06-16 15:03:29
date last changed
2021-06-16 15:03:29
@misc{9046465,
 abstract   = {{Incitement to racial hatred (Hets mot folkgrupp) is a legal space that regulates statements of a threatening or disrespecting nature directed against a group designated by the law, alluding to any of a number of criteria’s. Statements can be expressed as verbal expressions but also in the form of "other message", for example a symbol. In legal practice, symbols are usually attributed their meaning based on the prosecutor's description of the criminal act, in some cases reinforced by the judiciary's opinion on the symbol's message. Other symbols worn by an individual, and their color and cut of clothing, are often considered to act in a reinforcing direction when a specific symbol cannot be clearly considered to express threat or disrespect. In some cases, the court has determined a symbol's inherent message by reference to its historic use in a racial glorifying or racially disrespecting context.

Semiotics, the doctrine of meaning-bearing signs, claim that a symbol by the act of connotation gives a translator an inner image of the symbol's concept or idea. This concept resulting from the translation is influenced by the translators cultural and experiential context. Thus a problem arises in attributing a definitive and unambiguously inherent meaning to a symbol. The core of The rule of Law (Rättsäkerhet), is in the majority of the translations the Legal certainty. In a legally secure society, the individual must be given the opportunity to anticipate the legal effects of his actions. 

The legal certainty within the legal framwork of ”hets mot folkgrupp” is in this paper concluded to be low. This conclusion arrives from the courts habit of giving symbols one defined meaning rising from the courts own experiencebased and cultural context, with no basis in science or alternative interpretions. According to the semiotik theories a symbols definitive meaning can not be determined this way, because it varies depending on the interpreters own experience, cultural conditioning and other contexts.}},
 author    = {{Lindström, Adam}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hets mot folkgrupp - symboler och förutsebarhet}},
 year     = {{2021}},
}