Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Grundläggande rättigheter i konflikt? – En utredning av förhållandet och gränsdragningen mellan upphovsrätten och handlingsoffentligheten i svensk rätt

Stranne, Wilma LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
När en allmän handling samtidigt utgör ett upphovsrättsligt verk uppstår en normkonflikt mellan handlingsoffentligheten och upphovsrätten. Genom de så kallade scientologimålen på slutet av 90-talet belystes att handlings-offentligheten kunde utnyttjas för att sprida upphovsrättsliga verk mot upphovspersonens vilja. Scientologimålen gav upphov till en omdiskuterad sekretessbestämmelse beträffande upphovsrättsliga verk. Under hösten 2020 aktualiserades frågan om förhållandet återigen genom ett avgörande från EU-domstolen.

I denna uppsats ämnar frågan om när upphovsrätten och handlings-offentligheten hamnar i konflikt besvaras, samt hur gränsdragningen mellan dem har gjorts i svensk rätt. Särskilt den sekretessbestämmelse som infördes till... (More)
När en allmän handling samtidigt utgör ett upphovsrättsligt verk uppstår en normkonflikt mellan handlingsoffentligheten och upphovsrätten. Genom de så kallade scientologimålen på slutet av 90-talet belystes att handlings-offentligheten kunde utnyttjas för att sprida upphovsrättsliga verk mot upphovspersonens vilja. Scientologimålen gav upphov till en omdiskuterad sekretessbestämmelse beträffande upphovsrättsliga verk. Under hösten 2020 aktualiserades frågan om förhållandet återigen genom ett avgörande från EU-domstolen.

I denna uppsats ämnar frågan om när upphovsrätten och handlings-offentligheten hamnar i konflikt besvaras, samt hur gränsdragningen mellan dem har gjorts i svensk rätt. Särskilt den sekretessbestämmelse som infördes till följd av scientologimålen analyseras för att undersöka om det finns anledning att ersätta denna. För att uppnå uppsatsens syfte används rättsdogmatisk- och EU-rättslig metod. Vid urvalet av material har rättskälleläran tillämpats.

I utredningen har visats att en normkonflikt kan uppstå när allmänna handlingar uppnår kvalifikationskraven för verkshöjd. Konflikten består i att tillhandahållanden av allmänna handlingar utgör förfoganden som omfattas av upphovspersonens ensamrätt. I svensk rätt har denna konflikt lösts genom att ge handlingsoffentligheten företräde framför upphovsrätten, med undantag för ovan nämnda sekretessbestämmelse. Tillämpningsområdet för bestämmelsen är emellertid snävt på grund av de många kumulativa rekvisiten. Trots att sekretessbestämmelsens brister ännu inte visats sig i rättspraxis finns skäl att ersätta den. Ett lämpligt alternativ är att undanta upphovsrättsligt skyddade verk som ingetts till en myndighet för förvaring från begreppet allmänna handlingar. Därigenom uppfylls syftet med dagens bestämmelse, samtidigt som den problematik som denna kan ge upphov till undgås. (Less)
Abstract
When a public document simultaneously constitutes a copyright protected work, a conflict of norms arises between the right to access public documents and copyright. The so-called Scientology cases in the late 1990s highlighted that the right to access public documents could be used to disseminate copyrighted works against the originator’s will. The Scientology cases led to a controversial secrecy clause for copyrighted work. In the autumn of 2020, the issue of the relationship was raised again by a ruling from the Court of Justice of the European Union.

This thesis intends to examine when copyright and the right to access public documents end up in conflict and how the demarcation between them is made in Swedish law. In particular, the... (More)
When a public document simultaneously constitutes a copyright protected work, a conflict of norms arises between the right to access public documents and copyright. The so-called Scientology cases in the late 1990s highlighted that the right to access public documents could be used to disseminate copyrighted works against the originator’s will. The Scientology cases led to a controversial secrecy clause for copyrighted work. In the autumn of 2020, the issue of the relationship was raised again by a ruling from the Court of Justice of the European Union.

This thesis intends to examine when copyright and the right to access public documents end up in conflict and how the demarcation between them is made in Swedish law. In particular, the secrecy clause introduced as a result of the Scientology cases is analyzed to examine whether there is reason to replace it. To achieve the purpose of the thesis, a doctrinal legal methodology and EU legal methodology is applied. In selection of materials the theory of legal sources is used.

The provision of public documents constitutes dispositions that are covered by an originator’s exclusive rights. When public documents meet the qualification requirements for copyright, a conflict situation arise. In Swedish law, the conflict has been resolved by giving the access to public documents priority over copyright, with the exception of the above-mentioned secrecy regulation. However, the scope of the regulation is narrow due to the many necessary prerequisites. Although the shortcomings of the secrecy regulation have not yet been shown in case law, there is reason to replace it. A suitable alternative is to exempt copyrighted work submitted to an authority for storage from the concept of public documents. This avoids the problems that today's solution may result in, while at the same time curbing the problem that the public access to documents is used in violation of its purposes at the expense of copyright holders. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stranne, Wilma LU
supervisor
organization
alternative title
Fundamental rights in conflict? – A study of the relationship between copyright and the right to access public documents in Swedish law
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt, EU-rätt, upphovsrätt, allmänna handlingar, handlingsoffentlighet, offentlighetsprincipen, sekretess
language
Swedish
id
9046478
date added to LUP
2021-06-17 11:43:18
date last changed
2021-06-17 11:43:18
@misc{9046478,
 abstract   = {{When a public document simultaneously constitutes a copyright protected work, a conflict of norms arises between the right to access public documents and copyright. The so-called Scientology cases in the late 1990s highlighted that the right to access public documents could be used to disseminate copyrighted works against the originator’s will. The Scientology cases led to a controversial secrecy clause for copyrighted work. In the autumn of 2020, the issue of the relationship was raised again by a ruling from the Court of Justice of the European Union.

This thesis intends to examine when copyright and the right to access public documents end up in conflict and how the demarcation between them is made in Swedish law. In particular, the secrecy clause introduced as a result of the Scientology cases is analyzed to examine whether there is reason to replace it. To achieve the purpose of the thesis, a doctrinal legal methodology and EU legal methodology is applied. In selection of materials the theory of legal sources is used.

The provision of public documents constitutes dispositions that are covered by an originator’s exclusive rights. When public documents meet the qualification requirements for copyright, a conflict situation arise. In Swedish law, the conflict has been resolved by giving the access to public documents priority over copyright, with the exception of the above-mentioned secrecy regulation. However, the scope of the regulation is narrow due to the many necessary prerequisites. Although the shortcomings of the secrecy regulation have not yet been shown in case law, there is reason to replace it. A suitable alternative is to exempt copyrighted work submitted to an authority for storage from the concept of public documents. This avoids the problems that today's solution may result in, while at the same time curbing the problem that the public access to documents is used in violation of its purposes at the expense of copyright holders.}},
 author    = {{Stranne, Wilma}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Grundläggande rättigheter i konflikt? – En utredning av förhållandet och gränsdragningen mellan upphovsrätten och handlingsoffentligheten i svensk rätt}},
 year     = {{2021}},
}