Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den dolda rättigheten - konsumenters möjlighet att vid en andrahandsförsäljning överlåta sina rättigheter att kräva felpåföljder

Larsson, David LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Konsumentköplagen ska balansera makten när näringsidkare säljer varor till privatpersoner. Enligt lagen ansvarar säljaren för att varan har den kvalitet och de egenskaper som parterna avtalat om samt att varan inte är felaktig i något annat avseende vid överlämnandet. Säljaren, eller någon annan kan även lämna garantier som är förmånligare för köparen. Om varan visar sig felaktig ger tvingande lagregler rättigheter till köparen att kräva felpåföljder av säljaren, exempelvis prisavdrag, avhjälpning eller hävning.

En del säljare skriver i sina köpevillkor att dessa rättigheter endast gäller förstahandsköpare av varor. Ledande politiker och konsumentvägledare ger samma information. De hänvisar till att konsumentköplagen inte ger samma rätt... (More)
Konsumentköplagen ska balansera makten när näringsidkare säljer varor till privatpersoner. Enligt lagen ansvarar säljaren för att varan har den kvalitet och de egenskaper som parterna avtalat om samt att varan inte är felaktig i något annat avseende vid överlämnandet. Säljaren, eller någon annan kan även lämna garantier som är förmånligare för köparen. Om varan visar sig felaktig ger tvingande lagregler rättigheter till köparen att kräva felpåföljder av säljaren, exempelvis prisavdrag, avhjälpning eller hävning.

En del säljare skriver i sina köpevillkor att dessa rättigheter endast gäller förstahandsköpare av varor. Ledande politiker och konsumentvägledare ger samma information. De hänvisar till att konsumentköplagen inte ger samma rätt till andrahandsköpare. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det positivt att varor som inte används säljs vidare. En ordning där privatpersoner som köper varor i andra hand inte får behålla de ovan beskrivna rättigheterna, minskar incitamenten för andrahandshandeln. Köparna tar en större risk och säljarna får därmed ett lägre försäljningspris. Om andrahandsköpare får samma möjlighet som förstahandsköpare att vända sig till ursprungssäljaren innebär det inte att säljarens ansvar vid fel på varan utökas. Det verkar därför rimligt att ansvaret består oavsett vem som äger varan. Det ansvaret borde regleras i lag.

Uppsatsen undersöker relevanta regler i konsumentköplagen. En resa genom grundläggande avtalsrätt och obligationsrätt leder till en rättslig princip som getts auktoritet som rättskälla genom prejudikat i Högsta domstolen. Principen kallas cession och den ger förstahandsköparen rätt att överlåta sina rättigheter. Därmed kan andrahandsköparens vända sig direkt till ursprungssäljaren och kräva felpåföljder när ett ursprungsfel på varan visar sig.

Näringsidkare kan alltså, helt korrekt förmedla budskapet att reklamationsrätt och garantier endast gäller förstahandsköpare, genom att hänvisa till en konsumentskyddslagstiftning. Konsumenter som vill sälja varan vidare får däremot hänvisa sina köpare till en rättsprincip som är dold utanför lagstiftningen för att övertyga dessa om vilka rättigheter som gäller vid fel på varan. I uppsatsen föreslås därför att andrahandsköpares rätt kodifieras genom lagstiftning. Inspiration till detta hämtas från den norska köplagen. (Less)
Abstract
The Consumer Sales Act has a purpose to balance the power when traders sell goods to consumers. According to the law, the seller is responsible for the product having the quality and properties that the parties have agreed on and that the product is not defected in any other respect at the time of delivery. The seller, or someone else, can also provide a guarantee that is more advantageous to the buyer. If the product proves to be defective, mandatory rules give the buyer the right to demand sanctions from the seller, such as price deductions, remediation or cancellation.

Some sellers write in their terms of purchase that these rights only apply to customers buying directly from the trader. Leading politicians and consumer advisors... (More)
The Consumer Sales Act has a purpose to balance the power when traders sell goods to consumers. According to the law, the seller is responsible for the product having the quality and properties that the parties have agreed on and that the product is not defected in any other respect at the time of delivery. The seller, or someone else, can also provide a guarantee that is more advantageous to the buyer. If the product proves to be defective, mandatory rules give the buyer the right to demand sanctions from the seller, such as price deductions, remediation or cancellation.

Some sellers write in their terms of purchase that these rights only apply to customers buying directly from the trader. Leading politicians and consumer advisors provide the same information. They point out that the Consumer Sales Act does not give the same right for second-hand buyers. From a sustainability perspective, it is positive that goods that are not used are resold. A system where private individuals who buy second-hand goods from other private individuals may not retain the rights described above, reduces the incentives for second-hand trade. Buyers take a greater risk and sellers thus get a lower selling price. If the second-hand buyer is given the same opportunity as the first-hand buyer to turn to the original seller, this does not mean that the seller’s liability for defects in the product is extended. It therefore seems reasonable that the liability remains, regardless of who owns the product. That liability should be regulated by written law.

The essay examines relevant rules in the Consumer Sales Act. A journey through basic law of contracts and bond rights leads to a principle that has been given authority as a source of law through precedents in the Supreme Court. The principle is called cession and it gives the first-time buyer the right to transfer his rights. Thus, the second-hand buyer can turn directly to the original seller and demand sanctions when an original defect in the product appears.

Traders can thus, quite correctly, convey the message that the right of complaint and guarantees is only required for first-time buyers, by referring to a consumer protection legislation. Consumers who wish to resell the product, on the other hand, may refer his buyers to a legal principle that is hidden outside the law, in order to convince them of what rights are required in the event of a defect in the product. The essay therefore proposes that the rights of second-hand buyers be codified by legislation. Inspiration for this is taken from the Norwegian Sale of Goods Act. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, David LU
supervisor
organization
alternative title
The hidden right - a possibility for consumers to transfer their rights to demand fault sanctions at a second-hand trade
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt, cession, reklamationsrätten, garantier, Konsumentköplagen, Myresjöhus II, Överlåtelseförbud
language
Swedish
id
9046487
date added to LUP
2021-06-17 11:43:01
date last changed
2021-06-17 11:43:01
@misc{9046487,
 abstract   = {{The Consumer Sales Act has a purpose to balance the power when traders sell goods to consumers. According to the law, the seller is responsible for the product having the quality and properties that the parties have agreed on and that the product is not defected in any other respect at the time of delivery. The seller, or someone else, can also provide a guarantee that is more advantageous to the buyer. If the product proves to be defective, mandatory rules give the buyer the right to demand sanctions from the seller, such as price deductions, remediation or cancellation.

Some sellers write in their terms of purchase that these rights only apply to customers buying directly from the trader. Leading politicians and consumer advisors provide the same information. They point out that the Consumer Sales Act does not give the same right for second-hand buyers. From a sustainability perspective, it is positive that goods that are not used are resold. A system where private individuals who buy second-hand goods from other private individuals may not retain the rights described above, reduces the incentives for second-hand trade. Buyers take a greater risk and sellers thus get a lower selling price. If the second-hand buyer is given the same opportunity as the first-hand buyer to turn to the original seller, this does not mean that the seller’s liability for defects in the product is extended. It therefore seems reasonable that the liability remains, regardless of who owns the product. That liability should be regulated by written law.

The essay examines relevant rules in the Consumer Sales Act. A journey through basic law of contracts and bond rights leads to a principle that has been given authority as a source of law through precedents in the Supreme Court. The principle is called cession and it gives the first-time buyer the right to transfer his rights. Thus, the second-hand buyer can turn directly to the original seller and demand sanctions when an original defect in the product appears.

Traders can thus, quite correctly, convey the message that the right of complaint and guarantees is only required for first-time buyers, by referring to a consumer protection legislation. Consumers who wish to resell the product, on the other hand, may refer his buyers to a legal principle that is hidden outside the law, in order to convince them of what rights are required in the event of a defect in the product. The essay therefore proposes that the rights of second-hand buyers be codified by legislation. Inspiration for this is taken from the Norwegian Sale of Goods Act.}},
 author    = {{Larsson, David}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Den dolda rättigheten - konsumenters möjlighet att vid en andrahandsförsäljning överlåta sina rättigheter att kräva felpåföljder}},
 year     = {{2021}},
}