Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetsrättens osynliga hand - Grundläggande antaganden, inneboende motsättningar och ideologiska skiften i den svenska arbetsrätten

Nordström, Joel LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The overarching purpose of this thesis is to examine the relationship between labour law and the labour market, applying a combination of the legal doctrinal method and a social scientific approach. This is done through a historical study of the development of the two institutions of fixed-term employment and termination of employment due to redundancy, and how they have related to the parallel economic, political and ideological developments. Furthermore, the thesis explores how these two institutions have impacted and have been impacted by the power balance between employer and employee organizations. The starting point of the thesis is the beginning of the 19th century, be-fore the two legal institutions can be said to have existed and... (More)
The overarching purpose of this thesis is to examine the relationship between labour law and the labour market, applying a combination of the legal doctrinal method and a social scientific approach. This is done through a historical study of the development of the two institutions of fixed-term employment and termination of employment due to redundancy, and how they have related to the parallel economic, political and ideological developments. Furthermore, the thesis explores how these two institutions have impacted and have been impacted by the power balance between employer and employee organizations. The starting point of the thesis is the beginning of the 19th century, be-fore the two legal institutions can be said to have existed and extends until the 2020 agreement between some of the employer organizations, on one side, and some labour organizations, on the other side. The extensive timeframe enables a discussion beyond specific law changes.

Legal, political, economic and ideological structures are understood as parts of overarching systems, called accumulation regimes. The thesis examines changes within the structures that constitute the regimes, but also how different accumulation regimes have superseded each other. By comparing these changes, patterns and decisive differences emerge, which contributes to a deepened understanding of the separate parts, their relation to each other and the overall system which they are a part of.

In conclusion, the study illustrates that labour law has been characterized by a legally consolidated unequal power relation between employers and employees over the course of the examined period. This inequality has had a central function within the analysed accumulation regimes. The shifts in accumulation regimes have impacted labour law in ways extending beyond the conventional legal method, thereby indicating the significant degree of elasticity of said method. Furthermore, it is argued that policy-making and legal interpretation in the field of labour law is characterized by an ideological understanding of the relationship between labour law and the labour market. This obscures a true understanding of the relationship between the two. (Less)
Abstract (Swedish)
Det övergripande syftet med den här föreliggande uppsatsen är att med hjälp av en kombination av den rättsdogmatiska metoden och den samhällsvetenskapliga undersöka arbetsrättens relation till arbetsmarknaden. Detta görs ge-nom en historisk undersökning av framväxten av de två rättsliga instituten visstidsanställningar och uppsägning på grund av arbetsbrist samt hur deras framväxt förhållit sig till den parallella ekonomiska, politiska och ideologiska utvecklingen. Hur detta påverkats av och påverkat balansen mellan arbetsmarknadens parter undersöks också. Uppsatsen tar sin början i 1800-talets Sverige, innan de valda instituten egentligen kunde sägas existera, och sträcker sig fram till och med den överenskommelse som vissa av... (More)
Det övergripande syftet med den här föreliggande uppsatsen är att med hjälp av en kombination av den rättsdogmatiska metoden och den samhällsvetenskapliga undersöka arbetsrättens relation till arbetsmarknaden. Detta görs ge-nom en historisk undersökning av framväxten av de två rättsliga instituten visstidsanställningar och uppsägning på grund av arbetsbrist samt hur deras framväxt förhållit sig till den parallella ekonomiska, politiska och ideologiska utvecklingen. Hur detta påverkats av och påverkat balansen mellan arbetsmarknadens parter undersöks också. Uppsatsen tar sin början i 1800-talets Sverige, innan de valda instituten egentligen kunde sägas existera, och sträcker sig fram till och med den överenskommelse som vissa av arbetsmarknadens parter träffade under 2020. Det långa tidsperspektivet möjliggör en diskussion bortom enskilda lagändringar.

Juridiska, ekonomiska, politiska och ideologiska strukturer förstås som delar av övergripande system, så kallade ackumulationsregimer. Såväl förändring i de delar som utgör ackumulationsregimerna som hur olika ackumulationsregimer ersatt varandra undersöks. Genom att jämföra dessa förändringar kan sedan mönster och avgörande skillnader klarläggas, vilka bidrar till en fördjupad förståelse av de enskilda delarna, deras relation till varandra och det över-gripande systemet de ingår i.

Undersökningen visar att arbetsrätten på ett såväl individuellt som kollektivt plan över hela den undersökta tidsperioden präglats av ett juridiskt befäst ojämlikt maktförhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare, och att denna ojämlikhet haft en central funktion i de undersöka ackumulationsregimerna. Ackumulationsregimernas förändringar har påverkat arbetsrätten på sätt som faller utanför den gängse juridiska metoden, vilket visar på metodens elastici-tet. Det argumenteras vidare för att arbetsrättslig reglering och lagtolkning präglas av en ideologisk förståelse av arbetsrättens relation till arbetsmarknaden vilken skymmer en verklig förståelse av relationen mellan de två. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordström, Joel LU
supervisor
organization
alternative title
The invisible hand of labour law
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
arbetsrätt, labour law, rättssociologi, sociology of law, sociology
language
Swedish
id
9046488
date added to LUP
2021-06-17 11:42:31
date last changed
2021-06-17 11:42:31
@misc{9046488,
 abstract   = {{The overarching purpose of this thesis is to examine the relationship between labour law and the labour market, applying a combination of the legal doctrinal method and a social scientific approach. This is done through a historical study of the development of the two institutions of fixed-term employment and termination of employment due to redundancy, and how they have related to the parallel economic, political and ideological developments. Furthermore, the thesis explores how these two institutions have impacted and have been impacted by the power balance between employer and employee organizations. The starting point of the thesis is the beginning of the 19th century, be-fore the two legal institutions can be said to have existed and extends until the 2020 agreement between some of the employer organizations, on one side, and some labour organizations, on the other side. The extensive timeframe enables a discussion beyond specific law changes.

Legal, political, economic and ideological structures are understood as parts of overarching systems, called accumulation regimes. The thesis examines changes within the structures that constitute the regimes, but also how different accumulation regimes have superseded each other. By comparing these changes, patterns and decisive differences emerge, which contributes to a deepened understanding of the separate parts, their relation to each other and the overall system which they are a part of. 

In conclusion, the study illustrates that labour law has been characterized by a legally consolidated unequal power relation between employers and employees over the course of the examined period. This inequality has had a central function within the analysed accumulation regimes. The shifts in accumulation regimes have impacted labour law in ways extending beyond the conventional legal method, thereby indicating the significant degree of elasticity of said method. Furthermore, it is argued that policy-making and legal interpretation in the field of labour law is characterized by an ideological understanding of the relationship between labour law and the labour market. This obscures a true understanding of the relationship between the two.}},
 author    = {{Nordström, Joel}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Arbetsrättens osynliga hand - Grundläggande antaganden, inneboende motsättningar och ideologiska skiften i den svenska arbetsrätten}},
 year     = {{2021}},
}