Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En trovärdig identitet: Migrationsdomstolarnas praktiska trovärdighetsbedömningar i asylmål med sexuell läggning som skyddsgrund

Santesson, Mathea LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The purpose of this essay is to investigate how the Migration Courts in practice determine whether an asylum seeker meet the criteria to receive asylum. Every person who feels well- founded fear of persecution due to their sexual orientation has a right to be granted asylum, according to Swedish law. It is however the asylum seeker who bears the burden of proof to make their right to refugee status probable. In asylum cases is the asylum seekers own dictum often the only evidence. The credibility assessment of the asylum seekers account is therefor crucial.
The credibility assessment of the asylum seekers dictum is largely unregulated. The Migration Courts must consequently seek guidance in international law and case law. Indicative... (More)
The purpose of this essay is to investigate how the Migration Courts in practice determine whether an asylum seeker meet the criteria to receive asylum. Every person who feels well- founded fear of persecution due to their sexual orientation has a right to be granted asylum, according to Swedish law. It is however the asylum seeker who bears the burden of proof to make their right to refugee status probable. In asylum cases is the asylum seekers own dictum often the only evidence. The credibility assessment of the asylum seekers account is therefor crucial.
The credibility assessment of the asylum seekers dictum is largely unregulated. The Migration Courts must consequently seek guidance in international law and case law. Indicative assessment criteria include that the statement should be detailed, coherent, immutable, and not be informed with contradictions. When assessing the asylum seekers sexual orientation, the asylum seekers own feelings and thoughts about their sexuality and how it affects their life is emphasized. The asylum seekers inner process about their own view of their sexual orientation is central.
In Swedish law free evaluation of evidence is in force. However, the assessment of evidence must always be carried out objectively and structured. The free evaluation of evidence gives the decision maker almost completely free reins. This thesis examines how the Migration Courts in practice applies the assessment criteria through a case law study. The result of this thesis indicates that the assessment criteria does not give any substantial guidance, since the notions of assessment are vague and undefined. The credibility assessment of sexual orientation is asylum cases has previously been the subject of harsh criticism for being susceptible to subjective judgements and even prejudice. This essay also comes to the conclusion that the flexible credibility assessment results in discretionary and unpredictable decisions that are marked by the judges’ notions of how LGBTQ-individuals are supposed to behave. (Less)
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsens syfte är att utreda hur migrationsdomstolarna i praktiken avgör huruvida asylsökande uppfyller kraven för att få uppehållstillstånd. Enligt svensk rätt ska varje person som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin sexuella läggning få rätt till asyl. Det är dock den sökande som har bevisbördan för att göra sin flyktingstatus sannolik. I asylmål är ofta den sökandes utsaga den enda bevisningen. Trovärdighetsbedömningen av den sökandes berättelse blir därför avgörande.
Trovärdighetsbedömningen av asylsökandes utsagor är till stor del oreglerad. Domstolarna får därför leta efter vägledning i internationell rätt och praxis. Vägledande bedömningskriterier inkluderar att utsagan ska vara detaljrik,... (More)
Den här uppsatsens syfte är att utreda hur migrationsdomstolarna i praktiken avgör huruvida asylsökande uppfyller kraven för att få uppehållstillstånd. Enligt svensk rätt ska varje person som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin sexuella läggning få rätt till asyl. Det är dock den sökande som har bevisbördan för att göra sin flyktingstatus sannolik. I asylmål är ofta den sökandes utsaga den enda bevisningen. Trovärdighetsbedömningen av den sökandes berättelse blir därför avgörande.
Trovärdighetsbedömningen av asylsökandes utsagor är till stor del oreglerad. Domstolarna får därför leta efter vägledning i internationell rätt och praxis. Vägledande bedömningskriterier inkluderar att utsagan ska vara detaljrik, sammanhängande, oförändrad och inte präglas av motstridigheter. För att utreda den sökandes sexuella läggning läggs tyngdpunkt på den sökandes egna känslor och reflektioner kring sin sexualitet och hur den påverkar den sökandes liv. Den sökandes inre process kring den egna uppfattningen av den sexuella läggningen är central.
I svensk rätt råder fri bevisvärdering. Det är dock viktigt att värderingen alltid sker objektivt och strukturerat. Den fria bedömningen av den sökandes trovärdighet ger beslutsfattarna helt fria tyglar. I uppsatsen utreds migrationsdomstolarnas praktiska tillämpning av bedömningskriterierna genom en rättsfallsanalys. Uppsatsen visar på att bedömningskriterierna inte ger någon avgörande vägledning, då begreppen används odefinierat och utan motiveringar kring hur de kan uppfyllas. Trovärdighetsbedömningen av sexuell läggning i asylmål har även tidigare fått stark kritik för att öppna upp för subjektiva uppfattningar och till och med fördomar. Uppsatsen landar i att den flexibla trovärdighetsbedömningen resulterar i skönsmässiga och oförutsägbara beslut som präglas av domarens föreställning om hur HBTQ-personer ska agera. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Santesson, Mathea LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Migrationsrätt, socialrätt, förvaltningsrätt, migration, HBTQ, asyl, trovärdighetsbedömning
language
Swedish
id
9047777
date added to LUP
2021-09-28 08:14:47
date last changed
2021-09-28 08:14:47
@misc{9047777,
 abstract   = {{The purpose of this essay is to investigate how the Migration Courts in practice determine whether an asylum seeker meet the criteria to receive asylum. Every person who feels well- founded fear of persecution due to their sexual orientation has a right to be granted asylum, according to Swedish law. It is however the asylum seeker who bears the burden of proof to make their right to refugee status probable. In asylum cases is the asylum seekers own dictum often the only evidence. The credibility assessment of the asylum seekers account is therefor crucial.
The credibility assessment of the asylum seekers dictum is largely unregulated. The Migration Courts must consequently seek guidance in international law and case law. Indicative assessment criteria include that the statement should be detailed, coherent, immutable, and not be informed with contradictions. When assessing the asylum seekers sexual orientation, the asylum seekers own feelings and thoughts about their sexuality and how it affects their life is emphasized. The asylum seekers inner process about their own view of their sexual orientation is central.
In Swedish law free evaluation of evidence is in force. However, the assessment of evidence must always be carried out objectively and structured. The free evaluation of evidence gives the decision maker almost completely free reins. This thesis examines how the Migration Courts in practice applies the assessment criteria through a case law study. The result of this thesis indicates that the assessment criteria does not give any substantial guidance, since the notions of assessment are vague and undefined. The credibility assessment of sexual orientation is asylum cases has previously been the subject of harsh criticism for being susceptible to subjective judgements and even prejudice. This essay also comes to the conclusion that the flexible credibility assessment results in discretionary and unpredictable decisions that are marked by the judges’ notions of how LGBTQ-individuals are supposed to behave.}},
 author    = {{Santesson, Mathea}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En trovärdig identitet: Migrationsdomstolarnas praktiska trovärdighetsbedömningar i asylmål med sexuell läggning som skyddsgrund}},
 year     = {{2021}},
}