Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Autism spektrum störning & KBT interventioner En litteraturstudie om barn och unga med ASD och social ångest

Ottosson, Jessica LU and Bergnehr, Nemo LU (2021) PPTS06 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Barn och ungdomar med autismspektrumstörning (ASD) löper större risk att uppleva ångestsymtom av olika slag. Tidigare studier har visat att effekten av kognitiv beteendeterapi (KBT) kan minska ångest hos patienter med ASD. I denna litteraturöversikt har vi granskat den vetenskapliga och metodologiska kvaliteten i sju randomiserade kontrollerade studier (RKS), samt vilka KBT interventioner som kan vara till hjälp mot social ångest hos barn och ungdomar med ASD. Alla artiklar som vi har granskat hävdar att KBT interventioner som fokuserar på sociala färdigheter och ångestbehandling indikerar positiv förbättring även efter ett års uppföljning. Studierna som jämför KBT interventioner med alternativ behandling visar att KBT inte ger bättre... (More)
Barn och ungdomar med autismspektrumstörning (ASD) löper större risk att uppleva ångestsymtom av olika slag. Tidigare studier har visat att effekten av kognitiv beteendeterapi (KBT) kan minska ångest hos patienter med ASD. I denna litteraturöversikt har vi granskat den vetenskapliga och metodologiska kvaliteten i sju randomiserade kontrollerade studier (RKS), samt vilka KBT interventioner som kan vara till hjälp mot social ångest hos barn och ungdomar med ASD. Alla artiklar som vi har granskat hävdar att KBT interventioner som fokuserar på sociala färdigheter och ångestbehandling indikerar positiv förbättring även efter ett års uppföljning. Studierna som jämför KBT interventioner med alternativ behandling visar att KBT inte ger bättre resultat än kontrollgruppens. Numeriskt har samtliga studier vi granskat höga värden, men tittar man på nyckelfaktorer som Power analys och klinisk signifikans, så varierar den vetenskapliga kvalitén. Sammanfattningsvis visar studierna att ökade sociala färdigheter, förbättrad relationsinteraktion och minskat ångestsymtom, totalt sett minskade ASD-symtom. Detta arbete har gett oss insikt i hur komplicerat och mödosamt det måste vara att genomföra en RKS med hög vetenskaplig kvalitet vad avser reliabilitet och validitet. (Less)
Abstract
Children and adolescents with Autism spectrum disorder (ASD) are at greater risk of experiencing anxiety symptoms of various kinds. Previous studies have shown the effect of Cognitive behavior therapy to help reduce anxiety in patients with ASD. In this literature review, we examine the scientific and methodological quality of seven randomized controlled trials (RCT), as well as which CBT interventions can be helpful against social anxiety for children and adolescents with ASD. All articles we have reviewed argue that CBT interventions that focus on social skills and anxiety treatment indicate positive improvement even after one-year follow-up. Numerically, all the studies we have examined have high values, but if you look at key factors... (More)
Children and adolescents with Autism spectrum disorder (ASD) are at greater risk of experiencing anxiety symptoms of various kinds. Previous studies have shown the effect of Cognitive behavior therapy to help reduce anxiety in patients with ASD. In this literature review, we examine the scientific and methodological quality of seven randomized controlled trials (RCT), as well as which CBT interventions can be helpful against social anxiety for children and adolescents with ASD. All articles we have reviewed argue that CBT interventions that focus on social skills and anxiety treatment indicate positive improvement even after one-year follow-up. Numerically, all the studies we have examined have high values, but if you look at key factors such as Power analysis and clinical significance, the scientific quality varies. The studies that compared CBT interventions with alternative treatment show that CBT does not give better results than the control groups. In summary, the studies show that increased social skills, improved relational interaction and decreased anxiety symptoms, overall, decreased ASD symptoms. This work has given us insight into how complicated and laborious it must be to carry out an RCT with high scientific quality, both reliability and validity. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ottosson, Jessica LU and Bergnehr, Nemo LU
supervisor
organization
course
PPTS06 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
autism, KBT, social ångest, sociala färdigheter, ungdomar, CBT, social anxiety, social skills, adolescent
language
Swedish
id
9047933
date added to LUP
2021-06-07 08:42:23
date last changed
2021-06-07 08:42:23
@misc{9047933,
 abstract   = {{Children and adolescents with Autism spectrum disorder (ASD) are at greater risk of experiencing anxiety symptoms of various kinds. Previous studies have shown the effect of Cognitive behavior therapy to help reduce anxiety in patients with ASD. In this literature review, we examine the scientific and methodological quality of seven randomized controlled trials (RCT), as well as which CBT interventions can be helpful against social anxiety for children and adolescents with ASD. All articles we have reviewed argue that CBT interventions that focus on social skills and anxiety treatment indicate positive improvement even after one-year follow-up. Numerically, all the studies we have examined have high values, but if you look at key factors such as Power analysis and clinical significance, the scientific quality varies. The studies that compared CBT interventions with alternative treatment show that CBT does not give better results than the control groups. In summary, the studies show that increased social skills, improved relational interaction and decreased anxiety symptoms, overall, decreased ASD symptoms. This work has given us insight into how complicated and laborious it must be to carry out an RCT with high scientific quality, both reliability and validity.}},
 author    = {{Ottosson, Jessica and Bergnehr, Nemo}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Autism spektrum störning & KBT interventioner En litteraturstudie om barn och unga med ASD och social ångest}},
 year     = {{2021}},
}