Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Alopecia areata, psykologiska aspekter - Framtida studier

Fhager, Johan LU (2021) In Exam PPTP06 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Alopecia areata (AA) anses vara en autoimmun hudsjukdom och är en av de vanligaste formerna som orsakar håravfall. AA har en oklar och diffus etiologi. Kliniskt och vetenskapligt vet man att AA ofta genererar psykologisk och socialt lidande. Inom dermatologin stöter man ofta på flera av dessa psykologiska och sociala problemställningar som sjukdomen anses generera. Detta fenomen förminskas eller försvinner ofta i mötet med hudsjukvården då tillstånd av AA anses vara är en kosmetisk sjukdom. Det har tidigare rapporterats att sjukdomen kan orsaka primära och sekundära negativa sociala och psykologiska effekter i form av depression, ångest och sänkt livskvalitet. Det förekommer inga studier som undersöker ovanstående i en svensk kontext.... (More)
Alopecia areata (AA) anses vara en autoimmun hudsjukdom och är en av de vanligaste formerna som orsakar håravfall. AA har en oklar och diffus etiologi. Kliniskt och vetenskapligt vet man att AA ofta genererar psykologisk och socialt lidande. Inom dermatologin stöter man ofta på flera av dessa psykologiska och sociala problemställningar som sjukdomen anses generera. Detta fenomen förminskas eller försvinner ofta i mötet med hudsjukvården då tillstånd av AA anses vara är en kosmetisk sjukdom. Det har tidigare rapporterats att sjukdomen kan orsaka primära och sekundära negativa sociala och psykologiska effekter i form av depression, ångest och sänkt livskvalitet. Det förekommer inga studier som undersöker ovanstående i en svensk kontext. Syfte är att utföra en undersökning av de psykologiska och sociala effekterna av AA genom att studera förekomst av depression, ångest och patienternas livskvalitet samt att studera undersöka eventuella samband emellan dessa variabler. Tio patienter med AA rekryterades ifrån Skånes universitetssjukhus, Hudmottagning Malmö. Psykologiska och sociala aspekter undersöktes via självskattningsskalor för att ta reda på om individer med AA lider av depression, ångest och sänkt livskvalitet. Skalorna som använts är Beck Depression Inventory II (BDI-II), Beck Anxiety Inventory (BAI) och Hairdex. BDI-II och BAI är testade mot en normalpopulation med gränsvärden och har sedan analyseras via SPSS. Poängen jämfördes efter ålder, kön, sysselsättning, utbildningsstatus och svårighetsgraden av sjukdom (fläckvis eller totalt håravfall) samt undersöktes samband emellan ovanstående självskattningsskalor. Antalet av tio forskningspersoner gör att reabilitet och validitet är svår att fastställa. Giltigheten och tillförlitligheten för Hairdex-index har inte fastställts i Sverige. Hairdex är välanvänd i ursprungslandet Tyskland och anses ha god tillförlitlighet och giltighet. Häften av forskningspersonerna skattar symtom av ångest som allvarlig. Några av dessa skattar förhöjd nivå av depressiva symtom. Ett visst samband kan skönjas med måttlig skattad påverkan på livskvalitet med skattad allvarlig nivå av symtom på ångest. Häften av forskningspersonerna skattade ej förhöjda symtom av depression, ångest eller sänkt livskvalitet. (Less)
Popular Abstract
Alopecia areata (AA) is considering as an autoimmune skin disease and is one of the most common forms that cause hair loss. AA has a diffuse and unknown etiology. Clinically and scientifically, it is known that AA generates psychological and social suffering. In dermatology, one often encounters several of these psychological and social problems that the disease is considered to generate. This phenomenon is often reduced or eliminated in dermatology as if the condition of AA is a cosmetic disease. It has previously been reported that the disease can cause primary and secondary adverse social and psychological effects in the form of depression, anxiety, and reduced quality of life. There are no studies that examine the this aim in a Swedish... (More)
Alopecia areata (AA) is considering as an autoimmune skin disease and is one of the most common forms that cause hair loss. AA has a diffuse and unknown etiology. Clinically and scientifically, it is known that AA generates psychological and social suffering. In dermatology, one often encounters several of these psychological and social problems that the disease is considered to generate. This phenomenon is often reduced or eliminated in dermatology as if the condition of AA is a cosmetic disease. It has previously been reported that the disease can cause primary and secondary adverse social and psychological effects in the form of depression, anxiety, and reduced quality of life. There are no studies that examine the this aim in a Swedish context. The Aim is to investigate the psychological and social effects of AA by studying the prevalence of depression, anxiety, and the patient’s quality of life and to investigate possible connections between these variables. Ten patients with AA were recruited from Department of Dermatology and Venerology, Scania University Hospital Malmö. Psychological and social aspects were examined via self-assessment scales to find out whether individuals with AA suffer from depression, anxiety, and reduced quality of life. The scales used are Beck Depression Inventory II (BDI-II), Beck Anxiety Inventory (BAI) and Hairdex. BDI-II and BAI have been tested against a normal population with limit values and have then been analyzed via SPSS. The score Comments by age, gender, employment, educational status, and severity of illness (spot or total hair loss) and the relationship between the above self-assessment scales were examined. Ten researchers make it difficult to determine reliability and validity. The validity and reliability of the Hairdex index do not have been fully tested in Sweden. Hairdex is a well-used self-assessment scale in Germany and is considered to have good reliability and validity. AA reported to have a negative effect on half of the researchers. Their rated symptoms of anxiety rate level as serious. Some of these estimate elevated levels of depressive symptoms. A certain association can be discerned with a mild estimated impact on quality of life with an estimated serious level of symptoms of anxiety. The other half the researchers did not estimate elevated symptoms of depression, anxiety, or reduced quality of life. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fhager, Johan LU
supervisor
organization
course
PPTP06 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Alopecia areata, depression, ångest, livskvalitet, stigmatisering.
publication/series
Exam
language
Swedish
id
9047957
date added to LUP
2021-06-07 07:55:20
date last changed
2021-09-24 09:35:24
@misc{9047957,
 abstract   = {{Alopecia areata (AA) anses vara en autoimmun hudsjukdom och är en av de vanligaste formerna som orsakar håravfall. AA har en oklar och diffus etiologi. Kliniskt och vetenskapligt vet man att AA ofta genererar psykologisk och socialt lidande. Inom dermatologin stöter man ofta på flera av dessa psykologiska och sociala problemställningar som sjukdomen anses generera. Detta fenomen förminskas eller försvinner ofta i mötet med hudsjukvården då tillstånd av AA anses vara är en kosmetisk sjukdom. Det har tidigare rapporterats att sjukdomen kan orsaka primära och sekundära negativa sociala och psykologiska effekter i form av depression, ångest och sänkt livskvalitet. Det förekommer inga studier som undersöker ovanstående i en svensk kontext. Syfte är att utföra en undersökning av de psykologiska och sociala effekterna av AA genom att studera förekomst av depression, ångest och patienternas livskvalitet samt att studera undersöka eventuella samband emellan dessa variabler. Tio patienter med AA rekryterades ifrån Skånes universitetssjukhus, Hudmottagning Malmö. Psykologiska och sociala aspekter undersöktes via självskattningsskalor för att ta reda på om individer med AA lider av depression, ångest och sänkt livskvalitet. Skalorna som använts är Beck Depression Inventory II (BDI-II), Beck Anxiety Inventory (BAI) och Hairdex. BDI-II och BAI är testade mot en normalpopulation med gränsvärden och har sedan analyseras via SPSS. Poängen jämfördes efter ålder, kön, sysselsättning, utbildningsstatus och svårighetsgraden av sjukdom (fläckvis eller totalt håravfall) samt undersöktes samband emellan ovanstående självskattningsskalor. Antalet av tio forskningspersoner gör att reabilitet och validitet är svår att fastställa. Giltigheten och tillförlitligheten för Hairdex-index har inte fastställts i Sverige. Hairdex är välanvänd i ursprungslandet Tyskland och anses ha god tillförlitlighet och giltighet. Häften av forskningspersonerna skattar symtom av ångest som allvarlig. Några av dessa skattar förhöjd nivå av depressiva symtom. Ett visst samband kan skönjas med måttlig skattad påverkan på livskvalitet med skattad allvarlig nivå av symtom på ångest. Häften av forskningspersonerna skattade ej förhöjda symtom av depression, ångest eller sänkt livskvalitet.}},
 author    = {{Fhager, Johan}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Exam}},
 title    = {{Alopecia areata, psykologiska aspekter - Framtida studier}},
 year     = {{2021}},
}