Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Superterapeuten - en litteraturstudie om terapeutens effekt på psykoterapi

Brinkåker Bäcker, Isabelle LU (2021) PPTP06 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Denna studiens syfte var att undersöka och försöka precisera vad för specifika egenskaper och förmågor hos en psykoterapeut som forskare och teoretiker hitintills har beskrivit vara eftersträvansvärda för att kunna ge en god terapeutisk effekt i psykoterapeutiska behandlingar. Syftet var också att i möjligaste mån skapa en tydlig översiktlig kartläggning och sammanfattning genom att samla ihop mycket av det material som finns i dagsläget.
Studien är kvalitativ med särskilt fokus på granskning av litteratur och vetenskapliga artiklar. Granskningsförfarandet utgår från Scoping review som Hilary Arksey och Lisa O´Malley (2005) beskrivit och som har varit mest lämplig att använda då den aktuella kunskapen är fåtalig och undersökningar... (More)
Denna studiens syfte var att undersöka och försöka precisera vad för specifika egenskaper och förmågor hos en psykoterapeut som forskare och teoretiker hitintills har beskrivit vara eftersträvansvärda för att kunna ge en god terapeutisk effekt i psykoterapeutiska behandlingar. Syftet var också att i möjligaste mån skapa en tydlig översiktlig kartläggning och sammanfattning genom att samla ihop mycket av det material som finns i dagsläget.
Studien är kvalitativ med särskilt fokus på granskning av litteratur och vetenskapliga artiklar. Granskningsförfarandet utgår från Scoping review som Hilary Arksey och Lisa O´Malley (2005) beskrivit och som har varit mest lämplig att använda då den aktuella kunskapen är fåtalig och undersökningar fortfarande också är få. Därför har det behövts ett mer omfångsrikt närmande.
Vad som karaktäriserar en superterapeut är flertalet förmågor och egenskaper, men ytterst kort beskrivet handlar det om relationell-, interpersonell-, professionell-, kommunikativ och mentaliserande förmåga. För att bli en superterapeut och för att kunna fortsätta vara en krävs även här flertalet egenskaper och förmågor, men återigen kort beskrivet så handlar det om träning av olika slag, vidare utveckling och handledning.
Något som uppkom under undersökningsprocessen var hur viktig personligheten hos
superterapeuten är gällande patienternas behandlingsutfall. Det handlar inte bara om vad och hur en superterapeut arbetar utan även vem man är som person. Det innebär ett konstant och livslångt lärande under hela terapeutens yrkesmässiga liv och att aktivt arbeta mot stagnation. Även äldre och erfarna terapeuter måste fortsätta vara nyfikna och möta allt som om det vore något nytt.
Forskningen om superterapeuten är bara påbörjad och därav är det av stor vikt med fortsatt forskning inom området. (Less)
Popular Abstract
The aim of this study was to investigate and try to specify what specific characteristics and abilities of a psychotherapist that researchers and theorists have so far described to be desirable in order to provide a good therapeutic effect in psychotherapeutic treatments. The aim was also to create, as far as possible, a clear overview and summary by collecting as much of material that is currently available.
The study is qualitative with a special focus on reviewing litterature and scientific articles. The review procedure is based on Scoping review, described by Hilary Arksey and Lisa O´Malley (2005), which has been most suitable to use as the current knowledge is scarce and surveys are still few. Therefore, a more comprehensive... (More)
The aim of this study was to investigate and try to specify what specific characteristics and abilities of a psychotherapist that researchers and theorists have so far described to be desirable in order to provide a good therapeutic effect in psychotherapeutic treatments. The aim was also to create, as far as possible, a clear overview and summary by collecting as much of material that is currently available.
The study is qualitative with a special focus on reviewing litterature and scientific articles. The review procedure is based on Scoping review, described by Hilary Arksey and Lisa O´Malley (2005), which has been most suitable to use as the current knowledge is scarce and surveys are still few. Therefore, a more comprehensive approach has been needed.
What characterizes a Supershrink is a great number of abilities and qualities, but very briefly described, it is about relational-, interpersonal-, professional-, communicative and mentalizing ability. To become a Supershrink and to be able to continue to be one, also requires a lot of qualities and abilities, but again briefly described, it is about various kinds of training, further development and guidance.
Something that arose during this studying, wa show important the personality of the Supershrink is regarding to the patients´ treatment outcome. It is not just about what and how a Supershrink works but also who you are as a person.
It involves constant and lifelong learning throughout the therapist´s professional life and to actively work against stagnation. Even older and experienced therapists must continue to be curious and face everything as if it were something new.
The research about Supershrinks has only just begun, and therefore is continued research in the field of great importance. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brinkåker Bäcker, Isabelle LU
supervisor
organization
alternative title
The Supershrink - a literature study on the therapist's effect on psychotherapy
course
PPTP06 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Psykoterapeut, psykoterapi, superterapeut, skickliga terapeuter, terapeuteffekten. Psychotherapist, psychotherapy, Supershrink, skilled therapists, therapist effects.
language
Swedish
id
9048211
date added to LUP
2021-06-07 08:16:38
date last changed
2021-06-07 08:16:38
@misc{9048211,
 abstract   = {{Denna studiens syfte var att undersöka och försöka precisera vad för specifika egenskaper och förmågor hos en psykoterapeut som forskare och teoretiker hitintills har beskrivit vara eftersträvansvärda för att kunna ge en god terapeutisk effekt i psykoterapeutiska behandlingar. Syftet var också att i möjligaste mån skapa en tydlig översiktlig kartläggning och sammanfattning genom att samla ihop mycket av det material som finns i dagsläget.
Studien är kvalitativ med särskilt fokus på granskning av litteratur och vetenskapliga artiklar. Granskningsförfarandet utgår från Scoping review som Hilary Arksey och Lisa O´Malley (2005) beskrivit och som har varit mest lämplig att använda då den aktuella kunskapen är fåtalig och undersökningar fortfarande också är få. Därför har det behövts ett mer omfångsrikt närmande. 
Vad som karaktäriserar en superterapeut är flertalet förmågor och egenskaper, men ytterst kort beskrivet handlar det om relationell-, interpersonell-, professionell-, kommunikativ och mentaliserande förmåga. För att bli en superterapeut och för att kunna fortsätta vara en krävs även här flertalet egenskaper och förmågor, men återigen kort beskrivet så handlar det om träning av olika slag, vidare utveckling och handledning.
Något som uppkom under undersökningsprocessen var hur viktig personligheten hos 
superterapeuten är gällande patienternas behandlingsutfall. Det handlar inte bara om vad och hur en superterapeut arbetar utan även vem man är som person. Det innebär ett konstant och livslångt lärande under hela terapeutens yrkesmässiga liv och att aktivt arbeta mot stagnation. Även äldre och erfarna terapeuter måste fortsätta vara nyfikna och möta allt som om det vore något nytt. 
Forskningen om superterapeuten är bara påbörjad och därav är det av stor vikt med fortsatt forskning inom området.}},
 author    = {{Brinkåker Bäcker, Isabelle}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Superterapeuten - en litteraturstudie om terapeutens effekt på psykoterapi}},
 year     = {{2021}},
}