Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Den röda tråden" - En semiotisk studie om hur varumärken kommunicerar kring menstruation idag

Brohagen, Ellen LU and Wikstedt, Sofia (2021) SKDK11 20211
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Det har skett ett skifte i diskursen gällande jämställdhet mellan könen och fler börjar nu problematisera och diskutera de konventionella könsrollerna. Vidare har detta således lett till ett paradigmskifte gällande marknadsföring om menstruation. Tidigare forskning har visat att menstruation historiskt sett har porträtterats som något avsiktligt och tabubelagt men att företag nu istället börjat porträttera menstruation från ett mer realistiskt perspektiv. Kvinnor porträtteras nu som empowered i marknadsföring om menstruation vilket är ett begrepp som utvecklats av postfeminismens framfart som påstås utmana stereotyper kring kvinnor. Utifrån detta ville vi studera hur företag i deras marknadsföring på digitala medier kommunicerar kring... (More)
Det har skett ett skifte i diskursen gällande jämställdhet mellan könen och fler börjar nu problematisera och diskutera de konventionella könsrollerna. Vidare har detta således lett till ett paradigmskifte gällande marknadsföring om menstruation. Tidigare forskning har visat att menstruation historiskt sett har porträtterats som något avsiktligt och tabubelagt men att företag nu istället börjat porträttera menstruation från ett mer realistiskt perspektiv. Kvinnor porträtteras nu som empowered i marknadsföring om menstruation vilket är ett begrepp som utvecklats av postfeminismens framfart som påstås utmana stereotyper kring kvinnor. Utifrån detta ville vi studera hur företag i deras marknadsföring på digitala medier kommunicerar kring menstruation idag. Därför syftade studien till att identifiera symboler, teman och myter i dess marknadsföring och utforska ifall varumärken verkligen speglar det påstådda paradigmskifte i deras marknadsföring från ett postfeministiskt perspektiv. Studien utfördes genom en semiotisk analys där resultatet visade att vi kan urskilja en klar utveckling i hur varumärken väljer att kommunicera kring menstruation i deras marknadsföring. Däremot så använder varumärken i stor utsträckning fortfarande symbolism och visuella metaforer för att illustrera menstruation. Vi kunde även identifiera tydliga indikationer på en ambition att porträttera kvinnor i marknadsföring som empowered från ett postfeministiskt perspektiv. Vidare fann vi att det finns två markant skilda vägar att göra det på. Med antingen stereotypiska manliga eller kvinnliga attribut och symboler. Med beaktning av hur symboler är socialt konstruerade så har marknadsföring en enorm påverkan av hur existerande värden uppfattas i samhället och hur dessa kan komma att förändras. Det är tydligt att de val av kommunikativa strategier som varumärken väljer kommer avgöra hur paradigmskiftet av diskursen kring menstruation kommer att fortsätta utvecklas. Kunskapen denna studien bidrar med är av värde för strategiska kommunikatörer som önskar att addresser kulturella kontexter i deras marknadsföring och för mottagarna av dessa. (Less)
Popular Abstract
There has been a turn of discourse concerning equality between genders and more people are starting to problematize and discuss the conventional gender roles. Furthermore this has led to the paradigm shift regarding advertisements communication about menstruation which is sprung from the discourse regarding gender roles. Previous research has shown that menstruation historically has been viewed as abominable and taboo. However, brands are nowadays starting to portray menstruation from a more realistic perspective and they are said to dare to challenge stereotypes about women. Women are now shown as empowered which has derived from the rampaging of postfeminism. In light of this we wanted to study how brands communicate about feminine... (More)
There has been a turn of discourse concerning equality between genders and more people are starting to problematize and discuss the conventional gender roles. Furthermore this has led to the paradigm shift regarding advertisements communication about menstruation which is sprung from the discourse regarding gender roles. Previous research has shown that menstruation historically has been viewed as abominable and taboo. However, brands are nowadays starting to portray menstruation from a more realistic perspective and they are said to dare to challenge stereotypes about women. Women are now shown as empowered which has derived from the rampaging of postfeminism. In light of this we wanted to study how brands communicate about feminine hygiene products in their advertising on digital media today. Therefore this study's aim was to identify myths in their advertising and explore if brands really reflect on the supposed paradigm shift in their advertising from a postfeminism perspective. The study was conducted through a semiotic analysis. The results show that although we can distinguish a clear development of how brands choose to communicate about menstruation in their advertising. They still use symbolism and visual metaphors to a large extent to illustrate menstruation. We could also identify that brands show clear indications of an ambition to portray women in advertising as empowered from a postfeministic perspective. Moreover there were two vastly different ways of doing so. With either stereotypical male or with female attributes and symbols. In consideration of how symbols are socially constructed, advertisements have an immense impact on how existing values are perceived in society and how these may change. It is clear that the communication strategies brands will choose will determine how the paradigm shift of the menstruation discourse will continue. The knowledge from this study is of value for strategic communication practitioners who wish to address cultural contexts in their advertising and for the recipients of said advertising. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brohagen, Ellen LU and Wikstedt, Sofia
supervisor
organization
alternative title
"Return of the red" - A semiotic study of how brands communicate about menstruation today
course
SKDK11 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Menstruation, Empowerment, Stereotyper, Marknadsföring, Semiotik, Postfeminism
language
Swedish
id
9048322
date added to LUP
2021-06-16 09:34:34
date last changed
2021-06-16 09:34:34
@misc{9048322,
 abstract   = {{Det har skett ett skifte i diskursen gällande jämställdhet mellan könen och fler börjar nu problematisera och diskutera de konventionella könsrollerna. Vidare har detta således lett till ett paradigmskifte gällande marknadsföring om menstruation. Tidigare forskning har visat att menstruation historiskt sett har porträtterats som något avsiktligt och tabubelagt men att företag nu istället börjat porträttera menstruation från ett mer realistiskt perspektiv. Kvinnor porträtteras nu som empowered i marknadsföring om menstruation vilket är ett begrepp som utvecklats av postfeminismens framfart som påstås utmana stereotyper kring kvinnor. Utifrån detta ville vi studera hur företag i deras marknadsföring på digitala medier kommunicerar kring menstruation idag. Därför syftade studien till att identifiera symboler, teman och myter i dess marknadsföring och utforska ifall varumärken verkligen speglar det påstådda paradigmskifte i deras marknadsföring från ett postfeministiskt perspektiv. Studien utfördes genom en semiotisk analys där resultatet visade att vi kan urskilja en klar utveckling i hur varumärken väljer att kommunicera kring menstruation i deras marknadsföring. Däremot så använder varumärken i stor utsträckning fortfarande symbolism och visuella metaforer för att illustrera menstruation. Vi kunde även identifiera tydliga indikationer på en ambition att porträttera kvinnor i marknadsföring som empowered från ett postfeministiskt perspektiv. Vidare fann vi att det finns två markant skilda vägar att göra det på. Med antingen stereotypiska manliga eller kvinnliga attribut och symboler. Med beaktning av hur symboler är socialt konstruerade så har marknadsföring en enorm påverkan av hur existerande värden uppfattas i samhället och hur dessa kan komma att förändras. Det är tydligt att de val av kommunikativa strategier som varumärken väljer kommer avgöra hur paradigmskiftet av diskursen kring menstruation kommer att fortsätta utvecklas. Kunskapen denna studien bidrar med är av värde för strategiska kommunikatörer som önskar att addresser kulturella kontexter i deras marknadsföring och för mottagarna av dessa.}},
 author    = {{Brohagen, Ellen and Wikstedt, Sofia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"Den röda tråden" - En semiotisk studie om hur varumärken kommunicerar kring menstruation idag}},
 year     = {{2021}},
}