Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kulturstyrning som täckmantel

Lindström, Isabella LU and Runfors, Ebba LU (2021) SKOK11 20211
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Det primära syftet med studien var att bidra med kunskap om hur kulturstyrning arbetas med och upplevs av organisationsmedlemmar på en offentlig organisation. Ytterligare ett syfte var att genom det kritiska perspektivet som teoretisk lins i analysen också synliggöra vilka underliggande maktmekanismer som föreligger i organisationsmedlemmarnas meningsskapande av kulturen. För att besvara studiens syfte och nå djupgående förståelse för fenomenet kulturstyrning gjordes en kvalitativ fallstudie med intervjuer som metod. Studien utgick från misstankens hermeneutik som ansats vilket var väsentligt för att uppnå syftet om en kritisk förståelse. Resultatet blir ett bidrag till det kritiska forskningsfältet och det kritiska perspektivet på... (More)
Det primära syftet med studien var att bidra med kunskap om hur kulturstyrning arbetas med och upplevs av organisationsmedlemmar på en offentlig organisation. Ytterligare ett syfte var att genom det kritiska perspektivet som teoretisk lins i analysen också synliggöra vilka underliggande maktmekanismer som föreligger i organisationsmedlemmarnas meningsskapande av kulturen. För att besvara studiens syfte och nå djupgående förståelse för fenomenet kulturstyrning gjordes en kvalitativ fallstudie med intervjuer som metod. Studien utgick från misstankens hermeneutik som ansats vilket var väsentligt för att uppnå syftet om en kritisk förståelse. Resultatet blir ett bidrag till det kritiska forskningsfältet och det kritiska perspektivet på kommunikation då det visar på hur kultur är förbundet till makt och därmed hämmar demokratiska principer. Studiens resultat visar hur en organisation genom kulturstyrning försöker kontrollera medarbetarna att adoptera en verklighetsbild genom framför allt envägskommunikation. Resultatet visar också hur ledningskonstruerade verklighetsbilder - istället för vad som avsetts direkt accepterades av medarbetarna - de facto krockade och sågs stå i motsats till den verkliga kultur som upplevdes. Upplevelserna var istället att kulturen och den styrning som görs aktivt förtrycker och utesluter medarbetarna från att delta i den. Maktsynliggörandet visar därför att både kulturen och kulturstyrningen kantades av underliggande hierarkiska och managerialistiska tankesätt där alla utom ledningen uteslöts från att påverka kulturen. Studien diskuterar även hur resultatet kan ge implikationer på hur kulturstyrning, där ledningen försöker implementera positivt associerade värdeord genom kommunikation blir problematisk eftersom den inte bara bygger på utan också krockar med underliggande maktmekanismer som konstant reproduceras i de verkligheter som konstituerar kulturen. Detta fynd kan ses användas och förstås genom metaforen ”kulturstyrning som täckmantel”. Vidare diskuteras även resultatet ur en emancipatorisk synvinkel, där förslag för hur organisationer aktivt bör ifrågasätta invanda tankemönster och skapa förutsättningar för mer pluralistiska byggstenar inom deras kultur ges. (Less)
Popular Abstract
The primary purpose of the study was to contribute with knowledge about how culture management is realized in a public organization and further how it is experienced by its organization members. Another purpose was to make visible, through the critical perspective as a theoretical lens in the analysis, what underlying power mechanisms exists in the organization members' sensemaking processes about the culture management. The study was based on the hermeneutics of suspicion approach which was essential to achieve the purpose of a critical understanding. The result is a contribution to the critical research field and the critical perspective on communication as it shows how culture is connected to power and thus inhibits democratic... (More)
The primary purpose of the study was to contribute with knowledge about how culture management is realized in a public organization and further how it is experienced by its organization members. Another purpose was to make visible, through the critical perspective as a theoretical lens in the analysis, what underlying power mechanisms exists in the organization members' sensemaking processes about the culture management. The study was based on the hermeneutics of suspicion approach which was essential to achieve the purpose of a critical understanding. The result is a contribution to the critical research field and the critical perspective on communication as it shows how culture is connected to power and thus inhibits democratic principles. The results of the study show how an organization, through culture management, tries to manage and control employees to adopt a reality image through, above all, one-way communication. It pointed out how an organization management function constructs reality images that instead of being directly accepted by the employees as proposed - de facto clashed - and were seen to be in opposition to the real culture experienced. The employees’ experiences were instead that the culture and its management exercise actively oppress and exclude the employees from participating in it. The exposion of power shows how both culture and culture management are bound to underlying hierarchical and managerial mindsets in which, all except the management function, were excluded from influencing. The study also discusses how the results give implications on how culture management, where the management function tries to implement positively associated value words through communication is problematic since it not only is constructed by but also clashes with the underlying power mechanisms constantly reproduced in the reality that constitutes the culture. This find can be seen to be used and understood through the metaphor “culture management as a cloth”. Finally, the results are also discussed from an emancipatory point of view, where proposals for how organizations should actively question habitual thought patterns and create the conditions for more pluralistic building blocks within their culture. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindström, Isabella LU and Runfors, Ebba LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ fallstudie om kulturstyrning på en offentlig organisation
course
SKOK11 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Organisationskultur, kulturstyrning, normativ kontroll, makt, internal branding, culture management, kritiskt perspektiv, strategisk kommunikation, misstankens hermeneutik, täckmantel Organisational culture, management, normative control, power, critical perspective, strategic communication, hermeneutics of suspicion, cloak
language
Swedish
id
9048549
date added to LUP
2021-06-15 09:15:46
date last changed
2021-06-15 09:15:46
@misc{9048549,
 abstract   = {{Det primära syftet med studien var att bidra med kunskap om hur kulturstyrning arbetas med och upplevs av organisationsmedlemmar på en offentlig organisation. Ytterligare ett syfte var att genom det kritiska perspektivet som teoretisk lins i analysen också synliggöra vilka underliggande maktmekanismer som föreligger i organisationsmedlemmarnas meningsskapande av kulturen. För att besvara studiens syfte och nå djupgående förståelse för fenomenet kulturstyrning gjordes en kvalitativ fallstudie med intervjuer som metod. Studien utgick från misstankens hermeneutik som ansats vilket var väsentligt för att uppnå syftet om en kritisk förståelse. Resultatet blir ett bidrag till det kritiska forskningsfältet och det kritiska perspektivet på kommunikation då det visar på hur kultur är förbundet till makt och därmed hämmar demokratiska principer. Studiens resultat visar hur en organisation genom kulturstyrning försöker kontrollera medarbetarna att adoptera en verklighetsbild genom framför allt envägskommunikation. Resultatet visar också hur ledningskonstruerade verklighetsbilder - istället för vad som avsetts direkt accepterades av medarbetarna - de facto krockade och sågs stå i motsats till den verkliga kultur som upplevdes. Upplevelserna var istället att kulturen och den styrning som görs aktivt förtrycker och utesluter medarbetarna från att delta i den. Maktsynliggörandet visar därför att både kulturen och kulturstyrningen kantades av underliggande hierarkiska och managerialistiska tankesätt där alla utom ledningen uteslöts från att påverka kulturen. Studien diskuterar även hur resultatet kan ge implikationer på hur kulturstyrning, där ledningen försöker implementera positivt associerade värdeord genom kommunikation blir problematisk eftersom den inte bara bygger på utan också krockar med underliggande maktmekanismer som konstant reproduceras i de verkligheter som konstituerar kulturen. Detta fynd kan ses användas och förstås genom metaforen ”kulturstyrning som täckmantel”. Vidare diskuteras även resultatet ur en emancipatorisk synvinkel, där förslag för hur organisationer aktivt bör ifrågasätta invanda tankemönster och skapa förutsättningar för mer pluralistiska byggstenar inom deras kultur ges.}},
 author    = {{Lindström, Isabella and Runfors, Ebba}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kulturstyrning som täckmantel}},
 year     = {{2021}},
}