Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Medarbetares förväntningar på ledningen som superhjältar: En kvalitativ studie av medarbetare i Y-generationens förväntningar på och förståelse av ledningskommunikation

Falk, Johanna LU and Forssberg, Amanda LU (2021) SKDK11 20211
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Den högsta ledningens kommunikation är av stor vikt i organisationer, då den utgör grunden för övergripande styrning och strategi, samt skapar förutsättningarna för en enad verksamhet. Trots vikten av ledningskommunikationen i organisationer saknas förståelse för fenomenet ur ett medarbetarperspektiv. Denna studie utgår från ett medarbetarperspektiv, med avgränsning till generation Y, samt ett kommunikativt perspektiv på ledarskap. I och med coronapandemins utbrott har förutsättningarna för organisationskommunikation förändrats. Studien syftar till att bidra med ny kunskap och fördjupad förståelse till forskningen inom området för ledningskommunikation. Studien har tillämpat ett kvalitativt tillvägagångssätt och datainsamlingen skedde... (More)
Den högsta ledningens kommunikation är av stor vikt i organisationer, då den utgör grunden för övergripande styrning och strategi, samt skapar förutsättningarna för en enad verksamhet. Trots vikten av ledningskommunikationen i organisationer saknas förståelse för fenomenet ur ett medarbetarperspektiv. Denna studie utgår från ett medarbetarperspektiv, med avgränsning till generation Y, samt ett kommunikativt perspektiv på ledarskap. I och med coronapandemins utbrott har förutsättningarna för organisationskommunikation förändrats. Studien syftar till att bidra med ny kunskap och fördjupad förståelse till forskningen inom området för ledningskommunikation. Studien har tillämpat ett kvalitativt tillvägagångssätt och datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer med medarbetare tillhörande generation Y inom en fallorganisation i svensk kontext. Studien undersöker medarbetare tillhörande Y-generationens förväntningar på ledningens fysiska och digitala kommunikation samt hur medarbetare förstår ledningens kommunikation i relation till sitt egna arbete och organisationen i stort. Studien finner att medarbetares förväntningar är tydlighet, transparens och synlighet. Den digitala kontexten förstärker hierarkier, ökar risken för
missförstånd och gör det svårare att upprätthålla kulturen, varför ledningen måste vara mer synlig. Medarbetare förstår ledningens kommunikation som betydelsefull för att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt, att känna trygghet och att känna sig motiverad att sträva efter det gemensamma målet. I relation till organisationen som helhet förstår medarbetarna ledningens kommunikation ha betydelse för initierandet och upprätthållandet av kulturen, samt de värderingar som genomsyrar organisationen. (Less)
Abstract
The top management's communication is of great importance in organizations, as it forms the basis for overall governance and strategy, and creates the conditions for a unified business. This study is based on an employee perspective, with a limitation to generation Y, as well as a communicative perspective on leadership. With the outbreak of the Corona pandemic, the
conditions for organizational communication have changed. The study aims to contribute new knowledge and in-depth understanding to research in the field of leadership communication. The study has applied a qualitative approach and data collection took place through semi-structured interviews with employees belonging to generation Y within a case organization in a Swedish... (More)
The top management's communication is of great importance in organizations, as it forms the basis for overall governance and strategy, and creates the conditions for a unified business. This study is based on an employee perspective, with a limitation to generation Y, as well as a communicative perspective on leadership. With the outbreak of the Corona pandemic, the
conditions for organizational communication have changed. The study aims to contribute new knowledge and in-depth understanding to research in the field of leadership communication. The study has applied a qualitative approach and data collection took place through semi-structured interviews with employees belonging to generation Y within a case organization in a Swedish context. The study examines employees’ belonging to generation Y expectations of top management's physical and digital communication and how employees understand top management's communication in relation to their own work and the organization as a whole. The study finds that employees' expectations are clarity, transparency and visibility. The digital context strengthens hierarchies, increases the risk of misunderstandings and makes it more difficult to maintain the culture, which is why top management must be more visible. Employees understand the top management's communication as important in order to be able to carry out their work in an efficient manner, to feel secure and to feel motivated to strive for the organizational goal. In relation to the organization as a whole, the employees understand the top management's communication to be important for the initiation and maintenance of the culture, as well as the values that permeate the organization. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Falk, Johanna LU and Forssberg, Amanda LU
supervisor
organization
course
SKDK11 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ledningskommunikation, medarbetare, förväntningar, generation Y, digital kommunikation, ledarskap, strategisk kommunikation, top management communication, employees, expectations, digital communication, leadership, strategic communication
language
Swedish
id
9048646
date added to LUP
2021-06-15 09:16:31
date last changed
2021-06-15 09:16:31
@misc{9048646,
 abstract   = {{The top management's communication is of great importance in organizations, as it forms the basis for overall governance and strategy, and creates the conditions for a unified business. This study is based on an employee perspective, with a limitation to generation Y, as well as a communicative perspective on leadership. With the outbreak of the Corona pandemic, the
conditions for organizational communication have changed. The study aims to contribute new knowledge and in-depth understanding to research in the field of leadership communication. The study has applied a qualitative approach and data collection took place through semi-structured interviews with employees belonging to generation Y within a case organization in a Swedish context. The study examines employees’ belonging to generation Y expectations of top management's physical and digital communication and how employees understand top management's communication in relation to their own work and the organization as a whole. The study finds that employees' expectations are clarity, transparency and visibility. The digital context strengthens hierarchies, increases the risk of misunderstandings and makes it more difficult to maintain the culture, which is why top management must be more visible. Employees understand the top management's communication as important in order to be able to carry out their work in an efficient manner, to feel secure and to feel motivated to strive for the organizational goal. In relation to the organization as a whole, the employees understand the top management's communication to be important for the initiation and maintenance of the culture, as well as the values that permeate the organization.}},
 author    = {{Falk, Johanna and Forssberg, Amanda}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Medarbetares förväntningar på ledningen som superhjältar: En kvalitativ studie av medarbetare i Y-generationens förväntningar på och förståelse av ledningskommunikation}},
 year     = {{2021}},
}