Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den vägledande kommunikationen: En studie om Inbound Marketings potentiella värde i offentliga organisationer

Fernström, Fredrik LU and Brisinger, Joel (2021) SKDK11 20211
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Digitaliseringen och framväxten av internet har inneburit stora förändringar i hur organisationer kommunicerar externt, och forskning indikerade att nya digitala marknadsföringsstrategier som Inbound Marketing hade en ökad effektivitet hos privata företag till följd av det nya digitala landskapet. Trots detta fanns inga tidigare studier kring strategins potentiella värde för offentliga organisationer. Studien ämnade att analysera huruvida Inbound Marketing kunde appliceras på svenska offentliga organisationers externa digitala kommunikation och tillföra kommunikativt värde för organisationer och medborgare. Vidare utgick studien från en kvalitativ forskningsmetod med en abduktiv ansats. Metoden för analys var fenomenologisk hermeneutisk... (More)
Digitaliseringen och framväxten av internet har inneburit stora förändringar i hur organisationer kommunicerar externt, och forskning indikerade att nya digitala marknadsföringsstrategier som Inbound Marketing hade en ökad effektivitet hos privata företag till följd av det nya digitala landskapet. Trots detta fanns inga tidigare studier kring strategins potentiella värde för offentliga organisationer. Studien ämnade att analysera huruvida Inbound Marketing kunde appliceras på svenska offentliga organisationers externa digitala kommunikation och tillföra kommunikativt värde för organisationer och medborgare. Vidare utgick studien från en kvalitativ forskningsmetod med en abduktiv ansats. Metoden för analys var fenomenologisk hermeneutisk där djupintervjuer utfördes med ansvariga kommunikatörer på 10 svenska offentliga organisationer. Analys och slutsatser visade på flera potentiella värden implementering av Inbound Marketing i offentliga organisationer. Det kunde konstateras att offentliga organisationer visade på ett ökat behov av ett utifrån-och-in perspektiv i den externa digitala marknadskommunikationen. Vidare fanns ett behov av att rikta information mot segmenterade målgrupper vilket kunde möjliggöras genom Inbound Marketing- strategi. Trots flera potentiella värden kring användandet av denna strategi konstaterades att det rådde en kunskapsbrist på ämnet Inbound Marketing inom offentliga organisationer. Analysen visade slutligen att det fanns en utmaning i användningen av begreppet Inbound Marketing till följd av dess association till privata företag, istället föreslås en svensk term: vägledande kommunikation. (Less)
Popular Abstract
The digitalization and rise of the internet have led to major changes in how organizations communicate externally, and research indicated that new digital marketing strategies such as Inbound Marketing had an increased effectiveness in private companies as a result of the new digital landscape. Despite this, there were no previous studies on the potential value of the strategy for public organizations. The study aimed to analyze whether Inbound Marketing could be applied to Swedish public organizations' external digital communication and add communicative value to organizations and citizens. Furthermore, the study was based on a qualitative research method with an abductive approach. The method for analysis was phenomenological hermeneutic... (More)
The digitalization and rise of the internet have led to major changes in how organizations communicate externally, and research indicated that new digital marketing strategies such as Inbound Marketing had an increased effectiveness in private companies as a result of the new digital landscape. Despite this, there were no previous studies on the potential value of the strategy for public organizations. The study aimed to analyze whether Inbound Marketing could be applied to Swedish public organizations' external digital communication and add communicative value to organizations and citizens. Furthermore, the study was based on a qualitative research method with an abductive approach. The method for analysis was phenomenological hermeneutic where in-depth interviews were conducted with communication managers at 10 Swedish public organizations. Analysis and conclusions showed several potential values for the implementation of Inbound Marketing in public organizations. It could be stated that public organizations showed an increased need for an outside-in perspective in the external digital marketing communication. Furthermore, there was a need to target information to segmented target groups, which could be made possible through Inbound Marketing strategy. Despite several potential values regarding the use of this strategy, it was found that there was a lack of knowledge on the subject of Inbound Marketing within public organizations. Finally, the analysis showed that there was a challenge in the use of the term Inbound Marketing as a result of its association with private companies, instead a Swedish term is proposed: vägledande kommunikation (eng. guided communication). (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{9048662,
 abstract   = {{Digitaliseringen och framväxten av internet har inneburit stora förändringar i hur organisationer kommunicerar externt, och forskning indikerade att nya digitala marknadsföringsstrategier som Inbound Marketing hade en ökad effektivitet hos privata företag till följd av det nya digitala landskapet. Trots detta fanns inga tidigare studier kring strategins potentiella värde för offentliga organisationer. Studien ämnade att analysera huruvida Inbound Marketing kunde appliceras på svenska offentliga organisationers externa digitala kommunikation och tillföra kommunikativt värde för organisationer och medborgare. Vidare utgick studien från en kvalitativ forskningsmetod med en abduktiv ansats. Metoden för analys var fenomenologisk hermeneutisk där djupintervjuer utfördes med ansvariga kommunikatörer på 10 svenska offentliga organisationer. Analys och slutsatser visade på flera potentiella värden implementering av Inbound Marketing i offentliga organisationer. Det kunde konstateras att offentliga organisationer visade på ett ökat behov av ett utifrån-och-in perspektiv i den externa digitala marknadskommunikationen. Vidare fanns ett behov av att rikta information mot segmenterade målgrupper vilket kunde möjliggöras genom Inbound Marketing- strategi. Trots flera potentiella värden kring användandet av denna strategi konstaterades att det rådde en kunskapsbrist på ämnet Inbound Marketing inom offentliga organisationer. Analysen visade slutligen att det fanns en utmaning i användningen av begreppet Inbound Marketing till följd av dess association till privata företag, istället föreslås en svensk term: vägledande kommunikation.}},
 author    = {{Fernström, Fredrik and Brisinger, Joel}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Den vägledande kommunikationen: En studie om Inbound Marketings potentiella värde i offentliga organisationer}},
 year     = {{2021}},
}