Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den digitala fikans svårigheter

Sandgren, Smilla LU and Hemberg, Anna (2021) SKOK11 20211
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Denna studie ämnar undersöka hur den informella kommunikationen inom en större organisation har påverkats och förändrats till följd av den digitaliserade arbetsplatsen, samt hur förändringen från fysiskt till digitalt arbete kommit att
påverka medarbetares meningsskapande till sin arbetsplats. Den rådande Coronapandemin har tvingat organisationer att ställa om och således tillämpa ett
digitalt distansarbete. Denna förändring har inneburit att de dagliga sociala interaktionerna på arbetsplatsen har avtagit och att den informella
kommunikationen har minskat. För att studera hur den digitala arbetsplatsen har format medarbetare och deras sätt att skapa mening har en fallstudie utförts på Volvo Cars med utgångspunkt i 11 intervjuer. Studien... (More)
Denna studie ämnar undersöka hur den informella kommunikationen inom en större organisation har påverkats och förändrats till följd av den digitaliserade arbetsplatsen, samt hur förändringen från fysiskt till digitalt arbete kommit att
påverka medarbetares meningsskapande till sin arbetsplats. Den rådande Coronapandemin har tvingat organisationer att ställa om och således tillämpa ett
digitalt distansarbete. Denna förändring har inneburit att de dagliga sociala interaktionerna på arbetsplatsen har avtagit och att den informella
kommunikationen har minskat. För att studera hur den digitala arbetsplatsen har format medarbetare och deras sätt att skapa mening har en fallstudie utförts på Volvo Cars med utgångspunkt i 11 intervjuer. Studien tar sin utgångspunkt i ett
socialkonstruktivistiskt perspektiv och syftar således att förstå medarbetares egna upplever och tolkningar. Studiens empiriska material har analyserats med en tematisk analys som utkristalliserade fyra huvudsakliga teman. Studiens resultat indikerar att det finns en utbredd förståelse kring värdet av informell kommunikation. Resultatet indikerar en paradox som visar ett stort behov av informell kommunikation hos medarbetarna, samtidigt som de försök som görs för att upprätthålla och möjliggöra digital informell kommunikation bortprioriteras. Vidare visar resultatet att den digitala arbetsplatsen gör det svårt för medarbetare
att direkt översätta den fysiska informella kommunikationen till digitala informella
kommunikationsaktiviteter. Studien konkluderar således att det finns en paradox som grundar sig i en bakomliggande förnekelse kring de kommunikativa problemen som har uppstått. Den påvisar även att den digitala kommunikationen i praktiken inte kan ersätta den fysiska kommunikationen. Vi menar att det råder fundamentala olikheter i hur digital och fysisk kommunikation uttrycks, vilket inte bör försummas. Dessutom visar studien att det finns ett behov av en reviderad definition av informell kommunikation samt ett större strategiskt arbete kring den informella
kommunikationen i internarbetet. (Less)
Popular Abstract
This study aims to investigate how informal communication within corporations has been affected and changed as a result of the digitalized workplace, and how the change from physical to digital work has affected employees' sensemaking process to their workplace. The current Covid-19 pandemic has forced organizations to adapt and thus apply a digital way of working remotely. This change has resulted in diminished daily social interactions and decreased physical informal communication. To investigate how the digital workplace has shaped employees and their way of creating meaning, a case study at Volvo Cars was conducted based on 11 semi-structured interviews. The study is based on a social constructivist
perspective and thus aims to... (More)
This study aims to investigate how informal communication within corporations has been affected and changed as a result of the digitalized workplace, and how the change from physical to digital work has affected employees' sensemaking process to their workplace. The current Covid-19 pandemic has forced organizations to adapt and thus apply a digital way of working remotely. This change has resulted in diminished daily social interactions and decreased physical informal communication. To investigate how the digital workplace has shaped employees and their way of creating meaning, a case study at Volvo Cars was conducted based on 11 semi-structured interviews. The study is based on a social constructivist
perspective and thus aims to understand employees' own experiences and interpretations. The empirical material of the study was analyzed with a thematic
analysis from which we identified four main themes. The results of the study indicate a general understanding of the value of informal communication. The results further indicate a paradox that shows a great need for informal communication among employees, at the same time as the efforts made to maintain and enable digital informal communication are rejected. Furthermore, the result
shows that the digital workplace makes it challenging for employees to translate physical informal communication into digital informal activities. The study thus concludes that there is a paradox that is based on an underlying denial of the communicative problems that have arisen. It also concludes that digital communication in practice cannot replace physical communication. We state there are fundamental differences in how digital and physical communication are expressed, which should not be neglected. Lastly, the study concludes there is a
need for a revised definition of informal communication, as well as greater strategic work with informal communication in organizational work. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandgren, Smilla LU and Hemberg, Anna
supervisor
organization
alternative title
The difficulties of the digital 'fika'
course
SKOK11 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Meningsskapande, informell kommunikation, interaktivitet, spontanitet, bilindustrin, Covid-19 pandemin
language
Swedish
id
9049068
date added to LUP
2021-06-04 13:32:46
date last changed
2021-06-04 13:32:46
@misc{9049068,
 abstract   = {{Denna studie ämnar undersöka hur den informella kommunikationen inom en större organisation har påverkats och förändrats till följd av den digitaliserade arbetsplatsen, samt hur förändringen från fysiskt till digitalt arbete kommit att
påverka medarbetares meningsskapande till sin arbetsplats. Den rådande Coronapandemin har tvingat organisationer att ställa om och således tillämpa ett
digitalt distansarbete. Denna förändring har inneburit att de dagliga sociala interaktionerna på arbetsplatsen har avtagit och att den informella
kommunikationen har minskat. För att studera hur den digitala arbetsplatsen har format medarbetare och deras sätt att skapa mening har en fallstudie utförts på Volvo Cars med utgångspunkt i 11 intervjuer. Studien tar sin utgångspunkt i ett
socialkonstruktivistiskt perspektiv och syftar således att förstå medarbetares egna upplever och tolkningar. Studiens empiriska material har analyserats med en tematisk analys som utkristalliserade fyra huvudsakliga teman. Studiens resultat indikerar att det finns en utbredd förståelse kring värdet av informell kommunikation. Resultatet indikerar en paradox som visar ett stort behov av informell kommunikation hos medarbetarna, samtidigt som de försök som görs för att upprätthålla och möjliggöra digital informell kommunikation bortprioriteras. Vidare visar resultatet att den digitala arbetsplatsen gör det svårt för medarbetare
att direkt översätta den fysiska informella kommunikationen till digitala informella
kommunikationsaktiviteter. Studien konkluderar således att det finns en paradox som grundar sig i en bakomliggande förnekelse kring de kommunikativa problemen som har uppstått. Den påvisar även att den digitala kommunikationen i praktiken inte kan ersätta den fysiska kommunikationen. Vi menar att det råder fundamentala olikheter i hur digital och fysisk kommunikation uttrycks, vilket inte bör försummas. Dessutom visar studien att det finns ett behov av en reviderad definition av informell kommunikation samt ett större strategiskt arbete kring den informella
kommunikationen i internarbetet.}},
 author    = {{Sandgren, Smilla and Hemberg, Anna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Den digitala fikans svårigheter}},
 year     = {{2021}},
}