Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Och fortfarande är det svårt att se Malmö i en skönhetstävling - En kvalitativ studie om Malmös image och dess platsvarumärke

Nordlander, Amanda LU and Portar, Emma (2021) SKOK11 20211
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Förevarande studie ämnade undersöka hur destinationsutvecklare upplever en stads image samt om och i sådana fall hur man som destinationsutvecklare förhåller sig till denna. Vi avsåg inte definiera Malmös image från ett invånarperspektiv, utan snarare fokusera på hur stadens image upplevs av destinationsutvecklare, vilket fyller ett identifierat gap i forskningen. Således bidrar studien till den strategiska kommunikationens betydelse för platsvarumärken. Studien ger insikt i hur en stad, påverkad av medias gestaltning, kan stärka sitt varumärke. Med utgångspunkt i hermeneutiskt perspektiv genomfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att få kunskap om deras uppfattning om Malmö samt vilka mediestrategier de använder, i enlighet... (More)
Förevarande studie ämnade undersöka hur destinationsutvecklare upplever en stads image samt om och i sådana fall hur man som destinationsutvecklare förhåller sig till denna. Vi avsåg inte definiera Malmös image från ett invånarperspektiv, utan snarare fokusera på hur stadens image upplevs av destinationsutvecklare, vilket fyller ett identifierat gap i forskningen. Således bidrar studien till den strategiska kommunikationens betydelse för platsvarumärken. Studien ger insikt i hur en stad, påverkad av medias gestaltning, kan stärka sitt varumärke. Med utgångspunkt i hermeneutiskt perspektiv genomfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att få kunskap om deras uppfattning om Malmö samt vilka mediestrategier de använder, i enlighet med vår teoretiska ram. Analysens första del undersökte hur intervjupersonerna uppfattar Malmö vilket hjälper oss definiera och analysera stadens image. Andra delen berörde huruvida Malmö stad förhåller sig till denna image i sitt arbete med platsvarumärket. Resultatet visade att staden innehar olika image på olika geografiska nivåer utifrån intervjupersonernas upplevelser. Dessutom konstaterades att Malmö upplevdes mer negativt i nationella sammanhang än i lokala och internationella. Vidare kunde vi konstatera att Malmö stad tillämpar ett flertal mediestrategier som kan användas för att förändra en negativ och osäker image, men sällan riktat till en nationell målgrupp. Vi identifierade emellertid ett antal förbättringsområden som presenteras i diskussionen. Då varumärken ofta förmedlar en hel kultur som konsumenten kan leva ur föreslås att Malmö bör anamma stadens ”negativa” egenskaper, då olika varumärken tilltalar olika personer. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this study was to examine how destination developers define their assigned city’s image and how they relate to it when practising the place brand. Instead of examining the residents’ understanding of the image, we intended to focus on how representatives from the municipality perceive Malmös images which fulfills an identified research gap. Thus, the study contributes to the meaning of strategic communication for place brands. Furthermore, it gives an insight to how a city, affected by media's portrayal, can strengthen their place brand. Based on a hermeneutic perspective, qualitative semi structured interviews were conducted, in order to gain knowledge regarding their perception of Malmö as well as what different media... (More)
The purpose of this study was to examine how destination developers define their assigned city’s image and how they relate to it when practising the place brand. Instead of examining the residents’ understanding of the image, we intended to focus on how representatives from the municipality perceive Malmös images which fulfills an identified research gap. Thus, the study contributes to the meaning of strategic communication for place brands. Furthermore, it gives an insight to how a city, affected by media's portrayal, can strengthen their place brand. Based on a hermeneutic perspective, qualitative semi structured interviews were conducted, in order to gain knowledge regarding their perception of Malmö as well as what different media strategies they are using in accordance with our theoretical framework. The analysis firstly examines how the interviewees perceive Malmö and therefore helps us define and analyse the city image. The second part touches on how the municipality of Malmö relates to image in their work regarding the place brand. The results showed that the destination developers perceive Malmö differently, depending on geographical settings. Furthermore, it was established that Malmö is perceived more negatively nationally than locally and internationally. The results showed that Malmö uses several strategies to manage negative and unsafe places, but rarely towards a national target group. However, we identified a number of improvement areas in the discussion. The main conclusion suggests that Malmö should embrace their ‘negative’ characteristics as part of their culture since different brands appeal to different audiences. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordlander, Amanda LU and Portar, Emma
supervisor
organization
course
SKOK11 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
städers image, negativ image, platsvarumärke, strategisk kommunikation, Malmö, city image, negative image, place brand, strategic communication
language
Swedish
id
9049176
date added to LUP
2021-06-15 09:19:55
date last changed
2021-06-15 09:19:55
@misc{9049176,
 abstract   = {{Förevarande studie ämnade undersöka hur destinationsutvecklare upplever en stads image samt om och i sådana fall hur man som destinationsutvecklare förhåller sig till denna. Vi avsåg inte definiera Malmös image från ett invånarperspektiv, utan snarare fokusera på hur stadens image upplevs av destinationsutvecklare, vilket fyller ett identifierat gap i forskningen. Således bidrar studien till den strategiska kommunikationens betydelse för platsvarumärken. Studien ger insikt i hur en stad, påverkad av medias gestaltning, kan stärka sitt varumärke. Med utgångspunkt i hermeneutiskt perspektiv genomfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att få kunskap om deras uppfattning om Malmö samt vilka mediestrategier de använder, i enlighet med vår teoretiska ram. Analysens första del undersökte hur intervjupersonerna uppfattar Malmö vilket hjälper oss definiera och analysera stadens image. Andra delen berörde huruvida Malmö stad förhåller sig till denna image i sitt arbete med platsvarumärket. Resultatet visade att staden innehar olika image på olika geografiska nivåer utifrån intervjupersonernas upplevelser. Dessutom konstaterades att Malmö upplevdes mer negativt i nationella sammanhang än i lokala och internationella. Vidare kunde vi konstatera att Malmö stad tillämpar ett flertal mediestrategier som kan användas för att förändra en negativ och osäker image, men sällan riktat till en nationell målgrupp. Vi identifierade emellertid ett antal förbättringsområden som presenteras i diskussionen. Då varumärken ofta förmedlar en hel kultur som konsumenten kan leva ur föreslås att Malmö bör anamma stadens ”negativa” egenskaper, då olika varumärken tilltalar olika personer.}},
 author    = {{Nordlander, Amanda and Portar, Emma}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Och fortfarande är det svårt att se Malmö i en skönhetstävling - En kvalitativ studie om Malmös image och dess platsvarumärke}},
 year     = {{2021}},
}