Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Vad ska en kille vara?" En kvalitativ studie om unga mäns upplevelser av samtalsbehandling

Karlsson, Malin LU and Jilkén, Malin LU (2021) PPTP06 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Introduktion; Studiens syfte var att undersöka unga mäns upplevelser av att söka och gå i samtalsbehandling. Metod: Studien är kvalitativ med en fenomenologisk ansats. Vi genomförde 8 semistrukturerade intervjuer , 7 valdes ut för att ingå i studien. Deltagarna var unga män, 18-27 år, som hade gått i samtalsbehandling hos en kurator. Intervjuerna transkriberades och analyserades med tematisk analys. Resultat: Fyra huvudtema identifierades. Våra tema tog upp motstånd inför att komma till insikt om hjälpbehov. Vidare tog de upp hur värdefull en trygg kontakt med behandlare var för samtalsbehandlingens resultat. Omgivningens stöd eller passiva hållning möjliggjorde eller fungerade hindrande i processen att söka hjälp. Sistnämnda temat belyste... (More)
Introduktion; Studiens syfte var att undersöka unga mäns upplevelser av att söka och gå i samtalsbehandling. Metod: Studien är kvalitativ med en fenomenologisk ansats. Vi genomförde 8 semistrukturerade intervjuer , 7 valdes ut för att ingå i studien. Deltagarna var unga män, 18-27 år, som hade gått i samtalsbehandling hos en kurator. Intervjuerna transkriberades och analyserades med tematisk analys. Resultat: Fyra huvudtema identifierades. Våra tema tog upp motstånd inför att komma till insikt om hjälpbehov. Vidare tog de upp hur värdefull en trygg kontakt med behandlare var för samtalsbehandlingens resultat. Omgivningens stöd eller passiva hållning möjliggjorde eller fungerade hindrande i processen att söka hjälp. Sistnämnda temat belyste hur samtalsbehandlingen förändrade självbilden och upplevelsen av att vara man. Diskussion: Resultatet i denna studie stämmer väl överens med tidigare forskning kring hjälpsökande och maskulinitetsnormer. Genom Fonagys teoribildning kring mentalisering förklaras vikten av en trygg relation med kurator för att under samtalsbehandlingen kunna integrera aspekter av självet som tidigare varit otillgängliga eller dolda. Informanternas upplevelser av övergivenhet i sina två viktigaste anknytningssystem, föräldrarna och killkompisarna diskuterades. Slutsats: Samtalsbehandlingen har gett dessa unga män mer inkluderande och flexibla upplevelser av maskulinitetsnormer, vilket har påverkat deras psykiska välmående. Förslag på framtida forskning inom ämnet ges. (Less)
Abstract
Introduction: The aim of this study was to examine young men’s experience of seeking out and participate in therapy. Method: The qualitative study used a phenomenological approach. Eight semi-structured interviews were conducted, seven of which were chosen for the study. The participants were young men in the age of 18 to 27 years old, who had undergone talk therapy with a counselor. The interviews were transcribed and analyzed using thematic analyses. Result: Four main themes were identified. The themes regarded the resistance to come to insight about the need for therapy as well as how valuable a safe relationship with the therapist was for the result of the therapy. Furthermore, the themes pointed to how the support or passivity of the... (More)
Introduction: The aim of this study was to examine young men’s experience of seeking out and participate in therapy. Method: The qualitative study used a phenomenological approach. Eight semi-structured interviews were conducted, seven of which were chosen for the study. The participants were young men in the age of 18 to 27 years old, who had undergone talk therapy with a counselor. The interviews were transcribed and analyzed using thematic analyses. Result: Four main themes were identified. The themes regarded the resistance to come to insight about the need for therapy as well as how valuable a safe relationship with the therapist was for the result of the therapy. Furthermore, the themes pointed to how the support or passivity of the informants’ network enabled or hindered the process of seeking help. The last theme highlights the change in the informants’ self-image and experience of being a man. Discussion: The result of this study is in accordance with other studies regarding seeking help and masculinity norms. Fonagy’s thery of mentalization is used to explain the importance of a safe relationship with the counselor in order to be able to internalize aspects of the self preciously unattainable or hidden. The informants’ experiences of abandonment by their two most important attachments systems; the parents and the male friend group, are discussed. Conclusion: The therapy has provided these young men with more inclusive and flexible experiences of masculinity norms, which has affected their psychological well-being. Suggestions for further research within the field are discussed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Malin LU and Jilkén, Malin LU
supervisor
organization
course
PPTP06 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
maskuliniteter, hjälpsökande, psykoterapi, unga män, behandlingsresultat, masculinity, helpseeking behavior, psychotherapy, young men, therapy outcome
language
Swedish
id
9049331
date added to LUP
2021-06-07 09:06:05
date last changed
2021-06-07 09:06:05
@misc{9049331,
 abstract   = {{Introduction: The aim of this study was to examine young men’s experience of seeking out and participate in therapy. Method: The qualitative study used a phenomenological approach. Eight semi-structured interviews were conducted, seven of which were chosen for the study. The participants were young men in the age of 18 to 27 years old, who had undergone talk therapy with a counselor. The interviews were transcribed and analyzed using thematic analyses. Result: Four main themes were identified. The themes regarded the resistance to come to insight about the need for therapy as well as how valuable a safe relationship with the therapist was for the result of the therapy. Furthermore, the themes pointed to how the support or passivity of the informants’ network enabled or hindered the process of seeking help. The last theme highlights the change in the informants’ self-image and experience of being a man. Discussion: The result of this study is in accordance with other studies regarding seeking help and masculinity norms. Fonagy’s thery of mentalization is used to explain the importance of a safe relationship with the counselor in order to be able to internalize aspects of the self preciously unattainable or hidden. The informants’ experiences of abandonment by their two most important attachments systems; the parents and the male friend group, are discussed. Conclusion: The therapy has provided these young men with more inclusive and flexible experiences of masculinity norms, which has affected their psychological well-being. Suggestions for further research within the field are discussed.}},
 author    = {{Karlsson, Malin and Jilkén, Malin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"Vad ska en kille vara?" En kvalitativ studie om unga mäns upplevelser av samtalsbehandling}},
 year     = {{2021}},
}