Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fuktsäkerhet och energieffektivitet av IsoTimber

Nyman, Alice LU and Torle, Philina LU (2021) In TVBH-5000 VMTL01 20211
Division of Building Physics
Division of Building Services
Department of Building and Environmental Technology
Department of Construction Sciences
Abstract (Swedish)
Bygg- och fastighetssektorn står för stora utsläpp av växthusgaser från byggnadsmaterial- och energianvändning. Byggbranschen står idag för ca en femtedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Ett område med stor potential är byggnadsmaterial där IsoTimber är ett av företagen som driver utvecklingen framåt. IsoTimber är en relativt ny aktör inom byggsektorn som tillverkar prefabricerade väggar i trä.
Syftet med detta examensarbete var att undersöka och jämföra fuktsäkerheten och energieffektivitet för samma typhus, ett byggt med IsoTimber och ett uppreglat med traditionella metoder.
Det görs genom att svara på frågorna:
Hur fuktsäkert är ett hus byggt med IsoTimber jämfört med ett traditionellt trähus?
Hur energieffektivt är ett hus... (More)
Bygg- och fastighetssektorn står för stora utsläpp av växthusgaser från byggnadsmaterial- och energianvändning. Byggbranschen står idag för ca en femtedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Ett område med stor potential är byggnadsmaterial där IsoTimber är ett av företagen som driver utvecklingen framåt. IsoTimber är en relativt ny aktör inom byggsektorn som tillverkar prefabricerade väggar i trä.
Syftet med detta examensarbete var att undersöka och jämföra fuktsäkerheten och energieffektivitet för samma typhus, ett byggt med IsoTimber och ett uppreglat med traditionella metoder.
Det görs genom att svara på frågorna:
Hur fuktsäkert är ett hus byggt med IsoTimber jämfört med ett traditionellt trähus?
Hur energieffektivt är ett hus byggt med IsoTimber jämfört med ett traditionellt trähus? Hur stor är skillnaden i koldioxidekvivalenter mellan ett hus byggt med IsoTimber och ett traditionellt trähus?
Arbetet genomfördes i två olika metoder, en del utgjordes av faktainsamling och den andra en fallstudie med energiberäkningar i VIP Energy. Beräkningar från VIP Energy jämfördes sedan med ett referensfall av uppreglade träväggar för att få fram ett resultat.
Resultatet av studien visar att i samtliga scenarion var primärenergitalet, Um (U- medelvärde) och väggens U-värde högre än det för basfallet. Avgiven energi var i scenario 1 – samma väggtjocklek, 2a – samma Atemp och 3 – uppfylla BBR krav högre än referensfallet, medan det för scenario 2b – samma yttermått på plattan var lägre.
Ur fuktsynpunkt är den främsta fördelen med IsoTimber att huset snabbt blir vädertätt. Och de största riskerna är transport och lagring på arbetsplatsen.
Sammanfattningsvis visade rapporten att IsoTimber under produktskedet för de studerade fallen genererar mer koldioxidekvivalenter än basfallet. (Less)
Abstract
The construction and real estate sector accounts for a large part of the emission of greenhouse gases from the usage of building material and energy. The construction industry today accounts for about one-fifth of Sweden’s total carbon dioxide emissions. One area with great potential is building materials where IsoTimber is one of the companies that drive the development forward. IsoTimber is a relatively new player within the construction sector. That manufactures prefabricated walls consisting only of wood.
The questions that are answered in the report are:
How durable is IsoTimber from a moisture perspective when compared to a traditional wooden house?
How energy efficient is IsoTimber to a traditional wooden house?
How big is the... (More)
The construction and real estate sector accounts for a large part of the emission of greenhouse gases from the usage of building material and energy. The construction industry today accounts for about one-fifth of Sweden’s total carbon dioxide emissions. One area with great potential is building materials where IsoTimber is one of the companies that drive the development forward. IsoTimber is a relatively new player within the construction sector. That manufactures prefabricated walls consisting only of wood.
The questions that are answered in the report are:
How durable is IsoTimber from a moisture perspective when compared to a traditional wooden house?
How energy efficient is IsoTimber to a traditional wooden house?
How big is the difference in carbon dioxide equivalent between IsoTimber and a traditional wooden house?
The purpose of this thesis was to investigate and compare durability from a moisture perspective and energy efficiency for the same house with different building materials, one built with IsoTimber and one constructed with traditional methods.
The work was carried out in two different categories, one consisted of fact-finding and the other using a Case Study with energy calculations in VIP Energy.
The results of the study showed that in all scenarios, the primary energy use, Um and the U-value of the wall were higher than that of the base case. Energy use in scenarios 1, 2a and 3 were higher than the base case, while for scenario 2b it was lower.
In regards to humidity, the main advantage of IsoTimber is that the house quickly becomes waterproof. With the biggest moisture risks occurring during transport and storage of materials on-site.
In summary, the report showed that IsoTimber during the production stage of the studied case generates more carbon dioxide equivalents than the base case. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyman, Alice LU and Torle, Philina LU
supervisor
organization
alternative title
Moisture safety and energy efficiency of IsoTimber
course
VMTL01 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
IsoTimber, fukt, miljöpåverkan, energiberäkning, trä
publication/series
TVBH-5000
report number
TVBH-5112
other publication id
ISRN LUTVDG/TVBH-21/5112-SE(77)
language
Swedish
additional info
Examinator: Lars-Erik Harderup
id
9051021
date added to LUP
2021-06-24 14:42:20
date last changed
2021-06-24 14:42:20
@misc{9051021,
 abstract   = {{The construction and real estate sector accounts for a large part of the emission of greenhouse gases from the usage of building material and energy. The construction industry today accounts for about one-fifth of Sweden’s total carbon dioxide emissions. One area with great potential is building materials where IsoTimber is one of the companies that drive the development forward. IsoTimber is a relatively new player within the construction sector. That manufactures prefabricated walls consisting only of wood.
The questions that are answered in the report are:
How durable is IsoTimber from a moisture perspective when compared to a traditional wooden house?
How energy efficient is IsoTimber to a traditional wooden house?
How big is the difference in carbon dioxide equivalent between IsoTimber and a traditional wooden house?
The purpose of this thesis was to investigate and compare durability from a moisture perspective and energy efficiency for the same house with different building materials, one built with IsoTimber and one constructed with traditional methods.
The work was carried out in two different categories, one consisted of fact-finding and the other using a Case Study with energy calculations in VIP Energy.
The results of the study showed that in all scenarios, the primary energy use, Um and the U-value of the wall were higher than that of the base case. Energy use in scenarios 1, 2a and 3 were higher than the base case, while for scenario 2b it was lower.
In regards to humidity, the main advantage of IsoTimber is that the house quickly becomes waterproof. With the biggest moisture risks occurring during transport and storage of materials on-site.
In summary, the report showed that IsoTimber during the production stage of the studied case generates more carbon dioxide equivalents than the base case.}},
 author    = {{Nyman, Alice and Torle, Philina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{TVBH-5000}},
 title    = {{Fuktsäkerhet och energieffektivitet av IsoTimber}},
 year     = {{2021}},
}