Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”De behöver upptäcka något, något som får dem att tro att det går att göra något” - en inblick i vad KBT-psykoterapeuter upplever är verksamt i sitt terapeutiska arbete

Ekelund, Johanna LU and Malminen Frövenholt, Josefin LU (2021) PPTN76 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studien syftar till att få ökad förståelse för och insikt i KBT-psykoterapeuters upplevelser av vad som är verksamt i psykoterapeutisk behandling. Ett perspektiv som är av intresse utifrån att psykoterapeuters upplevelser av vad som är verksamt inte tidigare har beaktats i forskning, att det i terapeutens vardag kan finnas en krock mellan teori och praktik samt att även om forskning påvisat att psykoterapi är effektivt så finns det lite kunskap kring vad det är som utgör effekten. Utifrån en kvalitativ ansats har semistrukturerade intervjuer utförts med åtta kliniskt verksamma psykoterapeuter med inriktning KBT och dessa har sedan analyserats och sammanställts utifrån tematisk analys till åtta teman: Ta del av kunskapsfältet,... (More)
Studien syftar till att få ökad förståelse för och insikt i KBT-psykoterapeuters upplevelser av vad som är verksamt i psykoterapeutisk behandling. Ett perspektiv som är av intresse utifrån att psykoterapeuters upplevelser av vad som är verksamt inte tidigare har beaktats i forskning, att det i terapeutens vardag kan finnas en krock mellan teori och praktik samt att även om forskning påvisat att psykoterapi är effektivt så finns det lite kunskap kring vad det är som utgör effekten. Utifrån en kvalitativ ansats har semistrukturerade intervjuer utförts med åtta kliniskt verksamma psykoterapeuter med inriktning KBT och dessa har sedan analyserats och sammanställts utifrån tematisk analys till åtta teman: Ta del av kunskapsfältet, Forskning/manual vs klinisk praktik, Erfarenhet, Personlig terapeutisk stil/personlig preferens, Terapiprocessen, Allians vs metod, Det svårfångade och oförutsedda och Förutsättningar för psykoterapi. Resultatet visar att studiens deltagare förhåller sig till forskning och samtidigt anpassar sin behandling till varje unik klient, att upplevelsen av vad som är verksamt ser olika ut i olika faser av behandlingen, i början av yrkeslivet jämfört med senare, samt att de påverkas på olika sätt av begränsningar som finns i arbetsvardagen. Framtida forskning bör fokusera på att fördjupad förståelse för vad som upplevs som verksamt i psykoterapi, och vilka faktorer som är viktiga under specifika förutsättningar. (Less)
Abstract (Swedish)
The study aims to gain an increased understanding of and insight into CBT psychotherapists ́ experiences of what is effective in psychotherapeutic treatment. A perspective of interest based on the fact that psychotherapists ́ experiences of what is effectivehave not previously been taken into account in research, that in the therapist ́s everyday life there may be a clash between theory and practice and that even if research has shown that psychotherapy is effective around what constitutes the effect. Based on a qualitative approach, semi-structured interviews were conducted with eight clinically active psychotherapists with a focus on CBT and these were then analyzed and compiled based on thematic analysis into eight themes: Take part in... (More)
The study aims to gain an increased understanding of and insight into CBT psychotherapists ́ experiences of what is effective in psychotherapeutic treatment. A perspective of interest based on the fact that psychotherapists ́ experiences of what is effectivehave not previously been taken into account in research, that in the therapist ́s everyday life there may be a clash between theory and practice and that even if research has shown that psychotherapy is effective around what constitutes the effect. Based on a qualitative approach, semi-structured interviews were conducted with eight clinically active psychotherapists with a focus on CBT and these were then analyzed and compiled based on thematic analysis into eight themes: Take part in the field of knowledge, Research/manual vs clinical practice, Experience, Personal therapeutic style/personal preference, The therapy process, Alliance vs method, The elusive and unforeseen and Prerequisites for psychotherapy. The results showthat the study participants relate to research and at the same time adapt their treatment to each unique client, that the experience of what is active looks different in different phases of treatment, at the beginning of professional life compared to later, and that they are affected in different ways by limitations that exist in the working day. Future research should focus on an in-depth understanding of what is perceived as effective in psychotherapy, and which factors are important under specific conditions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekelund, Johanna LU and Malminen Frövenholt, Josefin LU
supervisor
organization
course
PPTN76 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
KBT-psykoterapeuters upplevelser, verksamma faktorer i KBT, klinisk praktik, kvalitativ metod, tematisk analys, CBT psychotherapists ́ experiences, active factors in CBT, clinical practice, qualitative method, thematic analysis
language
Swedish
id
9051389
date added to LUP
2021-06-09 16:17:02
date last changed
2021-06-09 16:17:02
@misc{9051389,
 abstract   = {{The study aims to gain an increased understanding of and insight into CBT psychotherapists ́ experiences of what is effective in psychotherapeutic treatment. A perspective of interest based on the fact that psychotherapists ́ experiences of what is effectivehave not previously been taken into account in research, that in the therapist ́s everyday life there may be a clash between theory and practice and that even if research has shown that psychotherapy is effective around what constitutes the effect. Based on a qualitative approach, semi-structured interviews were conducted with eight clinically active psychotherapists with a focus on CBT and these were then analyzed and compiled based on thematic analysis into eight themes: Take part in the field of knowledge, Research/manual vs clinical practice, Experience, Personal therapeutic style/personal preference, The therapy process, Alliance vs method, The elusive and unforeseen and Prerequisites for psychotherapy. The results showthat the study participants relate to research and at the same time adapt their treatment to each unique client, that the experience of what is active looks different in different phases of treatment, at the beginning of professional life compared to later, and that they are affected in different ways by limitations that exist in the working day. Future research should focus on an in-depth understanding of what is perceived as effective in psychotherapy, and which factors are important under specific conditions.}},
 author    = {{Ekelund, Johanna and Malminen Frövenholt, Josefin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{”De behöver upptäcka något, något som får dem att tro att det går att göra något” - en inblick i vad KBT-psykoterapeuter upplever är verksamt i sitt terapeutiska arbete}},
 year     = {{2021}},
}