Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Delaktighet ”så gott det går” - Hur läkare involverar patienter inom den psykiatriska slutenvården

Nilsson, Erica LU (2021) SAHS05 20211
School of Social Work
Abstract (Swedish)
Trots att delaktighet är en bärande princip inom hälso- och sjukvård, indikerar litteraturen att den brister inom den psykiatriska slutenvården. Graden av delaktighet kan påverka både vårdens utfall och patientens självkänsla. Det går att argumentera för delaktighet både utifrån ett etiska anledningar, samt utifrån förbättrade vårdresultat. Syftet med denna studie var att undersöka hur läkare inom den psykiatriska heldygnsvården gör patienten delaktig i frågor som rör dennes vård. Frågeställningarna rör läkarnas attityder gällande patientdelaktighet, samt vilka hinder och strategier de identifierar. Det teoretiska ramverket utgörs av tre olika modeller för beslutsfattande, samt begreppen epistemisk och institutionell asymmetri vilka syftar... (More)
Trots att delaktighet är en bärande princip inom hälso- och sjukvård, indikerar litteraturen att den brister inom den psykiatriska slutenvården. Graden av delaktighet kan påverka både vårdens utfall och patientens självkänsla. Det går att argumentera för delaktighet både utifrån ett etiska anledningar, samt utifrån förbättrade vårdresultat. Syftet med denna studie var att undersöka hur läkare inom den psykiatriska heldygnsvården gör patienten delaktig i frågor som rör dennes vård. Frågeställningarna rör läkarnas attityder gällande patientdelaktighet, samt vilka hinder och strategier de identifierar. Det teoretiska ramverket utgörs av tre olika modeller för beslutsfattande, samt begreppen epistemisk och institutionell asymmetri vilka syftar till att förklara mötet mellan läkare och patient. Sex semistrukturerade intervjuer med läkare som arbetar inom den psykiatriska slutenvården har genomförts och analyserats med hjälp av tematisk analys. Resultaten visar att läkarna anser att patienterna kan och bör vara delaktiga i större utsträckning än de är idag. Hinder för delaktighet kan kopplas till egenskaper hos patientgruppen, organisatoriska förutsättningar samt epistemisk och institutionell asymmetri. Respondenterna menar att delaktighet kan öka genom att ge större utrymme till patienten i läkarsamtalen, och att lita mer på patienters förmågor.

Nyckelord: Shared decision making, delaktighet, psykiatrisk slutenvård, epistemisk asymmetri, institutionell asymmetri (Less)
Abstract
Literature indicates that patient participation in decision making in psychiatric inpatient care leaves much to be desired. At the same time research shows that the degree of participation can affect both the outcome of the care and the patient's self-esteem. Patient participation can be argued for both on the basis of ethical reasons, and for the improved outcome of the care. The purpose of this study was to investigate how physicians in psychiatric inpatient care involve the patient in issues concerning his or her care. This study particularly focuses on doctors’ attitudes to patient participation, obstacles they see and strategies they use when involving patients in decision making. The theoretical framework consists of three different... (More)
Literature indicates that patient participation in decision making in psychiatric inpatient care leaves much to be desired. At the same time research shows that the degree of participation can affect both the outcome of the care and the patient's self-esteem. Patient participation can be argued for both on the basis of ethical reasons, and for the improved outcome of the care. The purpose of this study was to investigate how physicians in psychiatric inpatient care involve the patient in issues concerning his or her care. This study particularly focuses on doctors’ attitudes to patient participation, obstacles they see and strategies they use when involving patients in decision making. The theoretical framework consists of three different models for decision-making, as well as the concept of epistemic and institutional asymmetry, that elucidate the nature of a doctor-patient encounter. Six semi-structured interviews with doctors working in psychiatric inpatient care have been performed and analysed using thematic analysis. The results show that doctors believe that patients can and should be involved to a greater extent than they are today. Obstacles to patient participation can be linked to specific features of the patient group and to organizational conditions. The respondents believe that patient participation can be facilitated by giving more space to the patient in conversations, and by relying more on patients' abilities.

Keywords: Shared decision making, patient participation, psychiatric inpatient care, epistemic asymmetry, institutional asymmetry (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Erica LU
supervisor
organization
alternative title
Patient participation ”as far as possible” – How physicians involves the patient in the psychiatric inpatient care
course
SAHS05 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Shared decision making, patient participation, psychiatric inpatient care, epistemic asymmetry, institutional asymmetry Shared decision making, delaktighet, psykiatrisk slutenvård, epistemisk asymmetri, institutionell asymmetri
language
Swedish
id
9051574
date added to LUP
2021-06-14 18:33:33
date last changed
2021-06-14 18:33:33
@misc{9051574,
 abstract   = {{Literature indicates that patient participation in decision making in psychiatric inpatient care leaves much to be desired. At the same time research shows that the degree of participation can affect both the outcome of the care and the patient's self-esteem. Patient participation can be argued for both on the basis of ethical reasons, and for the improved outcome of the care. The purpose of this study was to investigate how physicians in psychiatric inpatient care involve the patient in issues concerning his or her care. This study particularly focuses on doctors’ attitudes to patient participation, obstacles they see and strategies they use when involving patients in decision making. The theoretical framework consists of three different models for decision-making, as well as the concept of epistemic and institutional asymmetry, that elucidate the nature of a doctor-patient encounter. Six semi-structured interviews with doctors working in psychiatric inpatient care have been performed and analysed using thematic analysis. The results show that doctors believe that patients can and should be involved to a greater extent than they are today. Obstacles to patient participation can be linked to specific features of the patient group and to organizational conditions. The respondents believe that patient participation can be facilitated by giving more space to the patient in conversations, and by relying more on patients' abilities.

Keywords: Shared decision making, patient participation, psychiatric inpatient care, epistemic asymmetry, institutional asymmetry}},
 author    = {{Nilsson, Erica}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Delaktighet ”så gott det går” - Hur läkare involverar patienter inom den psykiatriska slutenvården}},
 year     = {{2021}},
}