Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Främjandet av hållbara byggnader - En studie om hållbara val och intentioner inom fastighetsutveckling

Hinsegård, Matilda LU and Lingegård, Alice LU (2021) In TVBP VMTL01 20211
Division of Building Services
Division of Building Physics
Department of Building and Environmental Technology
Department of Construction Sciences
Abstract (Swedish)
Hållbarhetsfrågan är idag högaktuell inom samhällets alla sektorer och inte minst inom bygg- och fastighetssektorn. Hållbart byggande är idag något som uppmuntras och ett bra verktyg för att uppnå detta är miljöcertifieringar, som hjälper aktörer, såsom fastighetsutvecklare, att bygga hållbara byggnader. Detta examensarbete har för avsikt att undersöka hur fastighetsutvecklare ser på hållbar utveckling, vad de har för intentioner bakom att arbeta med miljöcertifieringar samt om det finns några potentiella nyckelfaktorer i främjandet av hållbara byggnader. Då klimatfrågan likaså är väldigt aktuell har det också ansetts av betydelse att undersöka hur fastighetsutvecklare ser på klimatneutralitet i detta examensarbete.

För att kunna... (More)
Hållbarhetsfrågan är idag högaktuell inom samhällets alla sektorer och inte minst inom bygg- och fastighetssektorn. Hållbart byggande är idag något som uppmuntras och ett bra verktyg för att uppnå detta är miljöcertifieringar, som hjälper aktörer, såsom fastighetsutvecklare, att bygga hållbara byggnader. Detta examensarbete har för avsikt att undersöka hur fastighetsutvecklare ser på hållbar utveckling, vad de har för intentioner bakom att arbeta med miljöcertifieringar samt om det finns några potentiella nyckelfaktorer i främjandet av hållbara byggnader. Då klimatfrågan likaså är väldigt aktuell har det också ansetts av betydelse att undersöka hur fastighetsutvecklare ser på klimatneutralitet i detta examensarbete.

För att kunna besvara de frågor som ställts har underlag samlats in genom en litteraturstudie, en kartläggning och en serie djupgående intervjuer. Dessa har varit inom det berörda området för fastighetsutveckling och hållbarhetsarbete. Kartläggningen tillämpades med en digital enkät och intervjuerna hölls via videolänk. Till kartläggning och intervju tillfrågades fastighetsutvecklare med kompetens inom sina företags hållbarhetsarbete. Det material som insamlats från enkäten och intervjuerna redovisas i rapportens resultat, som tillsammans med teorin ligger till grund för analys och diskussion som leder till studiens slutsats.

Studien har visat att de medverkande fastighetsutvecklarna är positivt inställda till frågor rörande hållbarhet då det kan bidra med konkurrenskraft och skapa lönsamhet. Kopplingen till ekonomi har i studien varit tydlig och en intention som tolkats ur analys och diskussion, är att de medverkande företagen gärna ser att deras ekonomi främjas vid miljöcertifieringsarbete. Ekonomin har också lyfts som en potentiell nyckelfaktor vid främjandet av hållbara byggnader. En annan intention som tolkats är att de medverkande företagen gärna ser att deras klimatavtryck minskar vid miljöcertifieringsarbete. Vidare har studien visat att fastighetsutvecklare är positiva till arbetet mot klimatneutralitet men skeptiska till hur det ska nås, då begreppet tycks användas godtyckligt idag. Potentiella nyckelfaktorer för främjandet av hållbara byggnader har, utöver ekonomin, visat sig vara kunskap och kunskapsspridning. Miljöcertifieringar har också lyfts som en potentiell nyckelfaktor, förutsatt att de kan möta de krav och behov som aktörer, bransch och samhälle ställer på dem. (Less)
Popular Abstract
The issue of sustainability is today highly topical in all sectors and not least in the construction and real estate sector. Sustainable construction is today something that is encouraged and a great tool for achieving that is through environmental certifications, which aim to help players, such as property developers, to construct sustainable buildings. This thesis aims to investigate how property developers view sustainable development, what their intentions are to work with environmental certifications and whether there are any potential key factors in the promotion of sustainable buildings. As the climate issue is also very topical, it has also been considered important to examine how property developers view climate neutrality in this... (More)
The issue of sustainability is today highly topical in all sectors and not least in the construction and real estate sector. Sustainable construction is today something that is encouraged and a great tool for achieving that is through environmental certifications, which aim to help players, such as property developers, to construct sustainable buildings. This thesis aims to investigate how property developers view sustainable development, what their intentions are to work with environmental certifications and whether there are any potential key factors in the promotion of sustainable buildings. As the climate issue is also very topical, it has also been considered important to examine how property developers view climate neutrality in this thesis.

To answer the questions that have been asked, data have been collected through a literature study, mapping, and a series of in-depth interviews. These have been in the relevant area for property development and sustainability work. The mapping was applied with a digital survey and the interviews were held via video link. For mapping and interview, property developers with expertise in their companies’ sustainability work were invited. The material collected from the questionnaire and interviews is reported in the report’s result, which together with the theory form the basis for analysis and discussion, leading to the study’s conclusion.

The study has shown that the participating property developers are positive about issues concerning sustainability, as it can contribute to competitiveness and create profitability. The connection to economics has been clear and an intention that has been interpreted from analysis and discussion, is that the participating companies are happy to see that their finances are promoted through environmental certification work. The economy has also been highlighted as a potential key factor in the promotion of sustainable buildings. Another intention that has been interpreted is that the participating companies are happy to see that their climate footprint is reduced during environmental work. Furthermore, the study has shown that property developers are positive about the work against climate neutrality but are skeptical about how it should be achieved, as the concept today seems to be arbitrary. Potential key factors for the promotion of sustainable buildings have, in addition to the economy, proven to be knowledge and knowledge dissemination. Environmental certifications have also been highlighted as a potential key factor, if they can meet the requirements and needs that actors, industry, and society place on them. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hinsegård, Matilda LU and Lingegård, Alice LU
supervisor
organization
alternative title
The Promotion of Sustainable Buildings - A Study of Sustainable Choices and Intentions in Real Estate Development
course
VMTL01 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hållbar utveckling, Hållbara byggnader, Fastighetsutveckling, Fastighetsutvecklare, Miljöcertifiering, Nyproduktion, Klimatneutralitet, Sustainable development, Sustainable buildings, Property development, Property developer, Environmental certification, New production, Climate neutrality
publication/series
TVBP
report number
TVBP-21/5656
other publication id
LUTVDG/TVBP-21/5656-SE
language
Swedish
additional info
Handledare: Urban Persson
Examinator: Radhlinah Aulin
id
9052085
date added to LUP
2021-06-11 11:08:29
date last changed
2021-06-11 11:08:29
@misc{9052085,
 abstract   = {{Hållbarhetsfrågan är idag högaktuell inom samhällets alla sektorer och inte minst inom bygg- och fastighetssektorn. Hållbart byggande är idag något som uppmuntras och ett bra verktyg för att uppnå detta är miljöcertifieringar, som hjälper aktörer, såsom fastighetsutvecklare, att bygga hållbara byggnader. Detta examensarbete har för avsikt att undersöka hur fastighetsutvecklare ser på hållbar utveckling, vad de har för intentioner bakom att arbeta med miljöcertifieringar samt om det finns några potentiella nyckelfaktorer i främjandet av hållbara byggnader. Då klimatfrågan likaså är väldigt aktuell har det också ansetts av betydelse att undersöka hur fastighetsutvecklare ser på klimatneutralitet i detta examensarbete. 

För att kunna besvara de frågor som ställts har underlag samlats in genom en litteraturstudie, en kartläggning och en serie djupgående intervjuer. Dessa har varit inom det berörda området för fastighetsutveckling och hållbarhetsarbete. Kartläggningen tillämpades med en digital enkät och intervjuerna hölls via videolänk. Till kartläggning och intervju tillfrågades fastighetsutvecklare med kompetens inom sina företags hållbarhetsarbete. Det material som insamlats från enkäten och intervjuerna redovisas i rapportens resultat, som tillsammans med teorin ligger till grund för analys och diskussion som leder till studiens slutsats. 

Studien har visat att de medverkande fastighetsutvecklarna är positivt inställda till frågor rörande hållbarhet då det kan bidra med konkurrenskraft och skapa lönsamhet. Kopplingen till ekonomi har i studien varit tydlig och en intention som tolkats ur analys och diskussion, är att de medverkande företagen gärna ser att deras ekonomi främjas vid miljöcertifieringsarbete. Ekonomin har också lyfts som en potentiell nyckelfaktor vid främjandet av hållbara byggnader. En annan intention som tolkats är att de medverkande företagen gärna ser att deras klimatavtryck minskar vid miljöcertifieringsarbete. Vidare har studien visat att fastighetsutvecklare är positiva till arbetet mot klimatneutralitet men skeptiska till hur det ska nås, då begreppet tycks användas godtyckligt idag. Potentiella nyckelfaktorer för främjandet av hållbara byggnader har, utöver ekonomin, visat sig vara kunskap och kunskapsspridning. Miljöcertifieringar har också lyfts som en potentiell nyckelfaktor, förutsatt att de kan möta de krav och behov som aktörer, bransch och samhälle ställer på dem.}},
 author    = {{Hinsegård, Matilda and Lingegård, Alice}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{TVBP}},
 title    = {{Främjandet av hållbara byggnader - En studie om hållbara val och intentioner inom fastighetsutveckling}},
 year     = {{2021}},
}