Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetsterapeuters upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö under den pågående COVID-19-pandemin – en kvalitativ intervjustudie

Forslund, Tova LU and Åberg, Frida LU (2021) ATPK62 20211
Department of Health Sciences
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract (Swedish)
Bakgrund: COVID-19-pandemin har lett till stora förändringar i samhället där hälso- och sjukvården blivit särskilt drabbade. I tidigare studier har arbetsterapeuter rapporterat en ökad arbetsrelaterad ohälsa och stress på grund av brister i den psykosociala arbetsmiljön. Det är därför viktigt att undersöka hur arbetsterapeuter upplever sin psykosociala arbetsmiljö under pågående COVID-19-pandemin eftersom pandemin lett till ytterligare påfrestningar för arbetsterapeuters arbetsmiljö.
Syfte: Att undersöka arbetsterapeuters upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö inom regionsjukvård under den pågående COVID-19-pandemin. Metod: Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera nio semistrukturerade intervjuer genomförda med... (More)
Bakgrund: COVID-19-pandemin har lett till stora förändringar i samhället där hälso- och sjukvården blivit särskilt drabbade. I tidigare studier har arbetsterapeuter rapporterat en ökad arbetsrelaterad ohälsa och stress på grund av brister i den psykosociala arbetsmiljön. Det är därför viktigt att undersöka hur arbetsterapeuter upplever sin psykosociala arbetsmiljö under pågående COVID-19-pandemin eftersom pandemin lett till ytterligare påfrestningar för arbetsterapeuters arbetsmiljö.
Syfte: Att undersöka arbetsterapeuters upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö inom regionsjukvård under den pågående COVID-19-pandemin. Metod: Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera nio semistrukturerade intervjuer genomförda med legitimerade arbetsterapeuter som arbetat under COVID-19-pandemin på slutenvårdsavdelning eller öppenvårdsmottagning.
Resultat: Utifrån analysen framkom ett tema: COVID-19-pandemin skapar ökad risk för arbetsbelastning och nya förutsättningar för psykisk hälsa på arbetet för arbetsterapeuter. Temat utgick från följande tre huvudkategorier: (1) Mer att göra leder till minskad återhämtning, (2) Strävar efter att bevara sin unika yrkesroll och (3) Arbetsgruppens samhörighet sätts på spel.
Slutsats: Studiens resultat betonar vikten av att arbetsgivare bör värna om den psykosociala arbetsmiljön för arbetsterapeuter för att motverka arbetsrelaterad psykisk ohälsa under COVID-19-pandemin. (Less)
Popular Abstract
Background: The COVID-19-pandemic has had several consequences on society where the healthcare has been especially affected. In previous studies occupational therapists have reported increased work-related illness and stress due to cause by defects in the psychosocial work environment. It is therefore important to investigate how occupational therapists’ experiences their psychosocial work environment during the COVID-19-pandemic as the pandemic has led to further strains on occupational therapists work environment.
Aim: To examine occupational therapists' experience of their psychosocial work environment in healthcare during the ongoing COVID-19-pandemic.
Method: Qualitative content analysis was used to analyze semi-structured... (More)
Background: The COVID-19-pandemic has had several consequences on society where the healthcare has been especially affected. In previous studies occupational therapists have reported increased work-related illness and stress due to cause by defects in the psychosocial work environment. It is therefore important to investigate how occupational therapists’ experiences their psychosocial work environment during the COVID-19-pandemic as the pandemic has led to further strains on occupational therapists work environment.
Aim: To examine occupational therapists' experience of their psychosocial work environment in healthcare during the ongoing COVID-19-pandemic.
Method: Qualitative content analysis was used to analyze semi-structured interviews with nine occupational therapists who worked at hospital departments during the COVID-19-pandemic.
Results: The analysis revealed one theme: The COVID-19-pandemic creates a risk of increased workload and new conditions for mental health at work for occupational therapists. The theme was based on the following main categories: (1) More to do leads to reduced recovery, (2) Strives to preserve their unique professional role and (3) The cohesion of the working group is at stake.
Conclusion: The results emphasize the importance of protecting the psychosocial work environment for occupational therapists to counteract work- related mental illness during the COVID-19-pandemic. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{9052997,
 abstract   = {{Bakgrund: COVID-19-pandemin har lett till stora förändringar i samhället där hälso- och sjukvården blivit särskilt drabbade. I tidigare studier har arbetsterapeuter rapporterat en ökad arbetsrelaterad ohälsa och stress på grund av brister i den psykosociala arbetsmiljön. Det är därför viktigt att undersöka hur arbetsterapeuter upplever sin psykosociala arbetsmiljö under pågående COVID-19-pandemin eftersom pandemin lett till ytterligare påfrestningar för arbetsterapeuters arbetsmiljö.
Syfte: Att undersöka arbetsterapeuters upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö inom regionsjukvård under den pågående COVID-19-pandemin. Metod: Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera nio semistrukturerade intervjuer genomförda med legitimerade arbetsterapeuter som arbetat under COVID-19-pandemin på slutenvårdsavdelning eller öppenvårdsmottagning.
Resultat: Utifrån analysen framkom ett tema: COVID-19-pandemin skapar ökad risk för arbetsbelastning och nya förutsättningar för psykisk hälsa på arbetet för arbetsterapeuter. Temat utgick från följande tre huvudkategorier: (1) Mer att göra leder till minskad återhämtning, (2) Strävar efter att bevara sin unika yrkesroll och (3) Arbetsgruppens samhörighet sätts på spel.
Slutsats: Studiens resultat betonar vikten av att arbetsgivare bör värna om den psykosociala arbetsmiljön för arbetsterapeuter för att motverka arbetsrelaterad psykisk ohälsa under COVID-19-pandemin.}},
 author    = {{Forslund, Tova and Åberg, Frida}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Arbetsterapeuters upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö under den pågående COVID-19-pandemin – en kvalitativ intervjustudie}},
 year     = {{2021}},
}