Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Svenska och nordiska erfarenheter om åtgärder mot nedskräpning inom transportområdet

El-Makdah, Ahmed and Osman, Samatar LU (2021) VTVL01 20211
Transport and Roads
Abstract (Swedish)
Svenska regeringens syn på nedskräpning och engångsplast är att det är ett stort problem, både på land och i hav med ständigt ökande konsekvenser och miljöutmaningar. I Sverige har det på flera håll genomförts försök att belysa problemet vad det gäller nedskräpning.
Naturvårdsverket är en organisation som gav uppdrag för en skräpmätning 2020 till Håll Sverige Rent som gäller 75 kommuners centralorter i stads- och landsbygdskommuner som är utsprida över hela landet. Det omfattar även tre turistområdena samt tre värdefulla naturområden.

Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse som grundades av Naturvårdsverket och Returpack år 1983. De jobbar även med att samla kunskap om nedskräpning och tar även fram i syfte att minska... (More)
Svenska regeringens syn på nedskräpning och engångsplast är att det är ett stort problem, både på land och i hav med ständigt ökande konsekvenser och miljöutmaningar. I Sverige har det på flera håll genomförts försök att belysa problemet vad det gäller nedskräpning.
Naturvårdsverket är en organisation som gav uppdrag för en skräpmätning 2020 till Håll Sverige Rent som gäller 75 kommuners centralorter i stads- och landsbygdskommuner som är utsprida över hela landet. Det omfattar även tre turistområdena samt tre värdefulla naturområden.

Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse som grundades av Naturvårdsverket och Returpack år 1983. De jobbar även med att samla kunskap om nedskräpning och tar även fram i syfte att minska nedskräpningsproblematiken.

Trafikverket är ansvariga för att hålla rent på allmänna vägar och rastplatser när det gäller nedskräpning. År 2018 påbörjades ett projekt mellan Trafikverket och Håll Sverige Rent för att motarbeta nedskräpning längs Sveriges vägar och rastplatser. Under projektets gång utfördes ett antal mätningar på olika rastplatser som valdes ut. Dessa mätningar visade att, såsom i stadsmiljöer, är det vanligaste skräpföremålet som förekommer tobak, plast, papper och kartong längs Sveriges vägar och rastplatser. I denna studie kommer hur Trafikverket hanterar effekter för nedskräpning, samt vilka samband som utgås från studeras.
Målet med denna studie är att ge en överblick över nedskräpningsproblematiken vid vägar och rastplatser och för de värsta skräptyperna göra effektberäkningar för att undersöka analysmetod och inverkan av åtgärder.
Detta för att få en överblick över nedskräpningsproblematiken längst bland annat svenska nationella vägar och rastplatser, hur det kan gå tillvägas för att mäta dessa (både kvantifierbara och kvalitativa). Frågeställningar för denna studie har syftet att både få en överblick över nedskräpningsproblematiken längst med svenska nationella vägar och rastplatser, samt beräkna effekten av åtgärder som genomförts på vägar och rastplatser för den framkomna värsta skräptypen.
Intervjuer har gjorts till denna studie där en rad frågor angående nedskräpning ställs till involverade parter inom drift och underhåll.

I dokumentet Trafikverkets rastplatser riktlinjer för rastplatser tas det upp grundfunktioner som en rastplats inte bara måste uppfylla, utan beskriver även hur dessa inte får underskrida olika standarder. Några standardkrav för rastplatser som är av intresse att studera vad det gäller inverkan på nedskräpning är hur frekvent arbetet utförs, samt vad dessa arbeten är för något.

Några rapporter som har studerats med ändamålet att ge underlag till nedskräpningsproblematiken har varit från Statisticon, där deras mätning lägger ett större fokus att identifiera metoder för att kvantifiera nedskräpning genom att göra skattningar för skräpmätningar på det statliga vägnätet och vid rastplatser. Vidare har rapporter från Håll Sverige Rent studerats utifrån underlag av nedskräpningsproblematiken samt de utförda åtgärderna.

Studier från nordiska och nordamerikanska länder har undersökts utifrån effekt av åtgärd, samt vilket underlag för data om skräpproblematiken respektive land har. En större europeisk sammanställning kring detta har gjorts av KplusV.

I denna studie jämförs bland annat två utvalda rastplatser i Sverige, upplevelser av nedskräpning och åtgärder samt jämförelser mellan upplevelser och faktisk nedskräpning.

Slutsatsen av denna studie visar att större resultat av nedskräpningsproblematiken inte är direkt jämförbara mellan länder som ett resultat av val av metod, förutsättningar med mera, innebär detta att resultaten som erhålls från studier av åtgärder inte behöver ha samma tänkta effekter vid implementering. Det behöver i större drag skapas eller antas en standardiserad metod för inte bara undersökandet av nedskräpning längst med vägar och rastplatser, utan även för att undersökandet av nedskräpning generellt i form av kostnad, mängd och komposition i framtiden. (Less)
Popular Abstract
The Swedish government's view of litter and disposable plastic is that litter is a major problem, both on land and at sea, with ever-increasing consequences and environmental challenges. In Sweden, attempts have been made in several places to shed light on the problem of littering.
Naturvårdsverket is an organization that commissioned a waste survey in 2020 for Håll Sverige Rent, which applies to 75 municipalities central locations in urban and rural municipalities that are spread throughout the country. It also includes three tourist areas and three valuable nature areas.

Håll Sverige Rent is a non-profit foundation founded by the Naturvårdsverket and Returpack in 1983. They also work to gather knowledge about littering and develop it... (More)
The Swedish government's view of litter and disposable plastic is that litter is a major problem, both on land and at sea, with ever-increasing consequences and environmental challenges. In Sweden, attempts have been made in several places to shed light on the problem of littering.
Naturvårdsverket is an organization that commissioned a waste survey in 2020 for Håll Sverige Rent, which applies to 75 municipalities central locations in urban and rural municipalities that are spread throughout the country. It also includes three tourist areas and three valuable nature areas.

Håll Sverige Rent is a non-profit foundation founded by the Naturvårdsverket and Returpack in 1983. They also work to gather knowledge about littering and develop it to reduce littering problems.

Trafikverket is responsible for keeping public roads and rest areas clean when it comes to littering. In 2018, a project was started between the Trafikverket and Håll Sverige Rent to counteract littering along Sweden's roads and rest areas. During the project, several measurements were performed at different rest areas that were selected. These measurements showed that, as in urban environments, the most common litter object that occurs is tobacco, plastic, paper and cardboard along Sweden's roads and rest areas. This study will study how Trafikverket handles effects for littering, and what data is used.

The aim of this study is to provide an overview of the littering problem at roads and rest areas and for the worst types of litter to make effect calculations to investigate the method of analysis and the impact of measures.
This is to get an overview of the littering problem along Swedish national roads and rest areas, among other things, how it can be used to measure these (both quantifiable and qualitative). Questions for this study aim to both get an overview of the littering problem along Swedish national roads and rest areas, as well as calculate the effect of measures implemented on roads and rest areas for the worst type of litter that has emerged.
Interviews have been conducted for this study where several questions regarding littering are asked of parties involved in operation and maintenance.

Trafikverket’s document about the rest areas guidelines addresses basic functions that a rest area must not only fulfill, but also describe how these must not fall short of different standards. Some standard requirements for rest areas that are of interest to study in terms of the impact on littering are how frequently the cleaning is performed, and what these works entail.

Some reports that have been studied with the aim of providing a basis for the littering problem have been from Statisticon, where their measurement places greater emphasis on identifying methods for quantifying littering by making estimates for waste measurements on the state road network and at rest areas. Furthermore, reports from Håll Sverige Rent have been studied based on the littering problem and the measures taken.

Studies from the Nordic and North American countries have been examined based on the effect of the measure, as well as the basis for data on the waste problem for each country. A major European compilation on this has been made by KplusV.

This study compares, among other things, two selected rest areas in Sweden, experiences of littering and measures as well as comparisons between experiences and actual littering.

The conclusion of this study shows that greater results of the littering problem are not directly comparable between countries because of choice of method, conditions, etc. This means that the results obtained from studies of measures do not have to have the same intended effects when implemented. A standardized method needs to be created or adopted for not only the study of litter along roads and rest areas, but also for the study of litter in general in terms of cost, quantity and composition in the future. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
El-Makdah, Ahmed and Osman, Samatar LU
supervisor
organization
alternative title
Swedish and Nordic experiences of measures against littering in the transport area
course
VTVL01 20211
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
Nedskräpning, Nedskräpning längst med vägar, avfallshantering, avfallshantering längst med vägar Littering, Littering along roads, Waste management, Waste management along roads.
language
Swedish
id
9053625
date added to LUP
2021-06-23 08:45:05
date last changed
2021-06-23 08:45:05
@misc{9053625,
 abstract   = {{Svenska regeringens syn på nedskräpning och engångsplast är att det är ett stort problem, både på land och i hav med ständigt ökande konsekvenser och miljöutmaningar. I Sverige har det på flera håll genomförts försök att belysa problemet vad det gäller nedskräpning. 
Naturvårdsverket är en organisation som gav uppdrag för en skräpmätning 2020 till Håll Sverige Rent som gäller 75 kommuners centralorter i stads- och landsbygdskommuner som är utsprida över hela landet. Det omfattar även tre turistområdena samt tre värdefulla naturområden. 

Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse som grundades av Naturvårdsverket och Returpack år 1983. De jobbar även med att samla kunskap om nedskräpning och tar även fram i syfte att minska nedskräpningsproblematiken.

Trafikverket är ansvariga för att hålla rent på allmänna vägar och rastplatser när det gäller nedskräpning. År 2018 påbörjades ett projekt mellan Trafikverket och Håll Sverige Rent för att motarbeta nedskräpning längs Sveriges vägar och rastplatser. Under projektets gång utfördes ett antal mätningar på olika rastplatser som valdes ut. Dessa mätningar visade att, såsom i stadsmiljöer, är det vanligaste skräpföremålet som förekommer tobak, plast, papper och kartong längs Sveriges vägar och rastplatser. I denna studie kommer hur Trafikverket hanterar effekter för nedskräpning, samt vilka samband som utgås från studeras. 
Målet med denna studie är att ge en överblick över nedskräpningsproblematiken vid vägar och rastplatser och för de värsta skräptyperna göra effektberäkningar för att undersöka analysmetod och inverkan av åtgärder. 
Detta för att få en överblick över nedskräpningsproblematiken längst bland annat svenska nationella vägar och rastplatser, hur det kan gå tillvägas för att mäta dessa (både kvantifierbara och kvalitativa). Frågeställningar för denna studie har syftet att både få en överblick över nedskräpningsproblematiken längst med svenska nationella vägar och rastplatser, samt beräkna effekten av åtgärder som genomförts på vägar och rastplatser för den framkomna värsta skräptypen. 
Intervjuer har gjorts till denna studie där en rad frågor angående nedskräpning ställs till involverade parter inom drift och underhåll.

I dokumentet Trafikverkets rastplatser riktlinjer för rastplatser tas det upp grundfunktioner som en rastplats inte bara måste uppfylla, utan beskriver även hur dessa inte får underskrida olika standarder. Några standardkrav för rastplatser som är av intresse att studera vad det gäller inverkan på nedskräpning är hur frekvent arbetet utförs, samt vad dessa arbeten är för något.

Några rapporter som har studerats med ändamålet att ge underlag till nedskräpningsproblematiken har varit från Statisticon, där deras mätning lägger ett större fokus att identifiera metoder för att kvantifiera nedskräpning genom att göra skattningar för skräpmätningar på det statliga vägnätet och vid rastplatser. Vidare har rapporter från Håll Sverige Rent studerats utifrån underlag av nedskräpningsproblematiken samt de utförda åtgärderna.

Studier från nordiska och nordamerikanska länder har undersökts utifrån effekt av åtgärd, samt vilket underlag för data om skräpproblematiken respektive land har. En större europeisk sammanställning kring detta har gjorts av KplusV.

I denna studie jämförs bland annat två utvalda rastplatser i Sverige, upplevelser av nedskräpning och åtgärder samt jämförelser mellan upplevelser och faktisk nedskräpning.

Slutsatsen av denna studie visar att större resultat av nedskräpningsproblematiken inte är direkt jämförbara mellan länder som ett resultat av val av metod, förutsättningar med mera, innebär detta att resultaten som erhålls från studier av åtgärder inte behöver ha samma tänkta effekter vid implementering. Det behöver i större drag skapas eller antas en standardiserad metod för inte bara undersökandet av nedskräpning längst med vägar och rastplatser, utan även för att undersökandet av nedskräpning generellt i form av kostnad, mängd och komposition i framtiden.}},
 author    = {{El-Makdah, Ahmed and Osman, Samatar}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Svenska och nordiska erfarenheter om åtgärder mot nedskräpning inom transportområdet}},
 year     = {{2021}},
}