Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Säkerhet vid vägarbetsplatser med fokus på vägarbetare

Dirawi, Yossef LU (2021) VTVL01 20211
Transport and Roads
Abstract (Swedish)
Antal fordon i trafiken börjar bli allt fler och fler. Detta leder till att vägar behöver underhållas emellanåt. För att åtgärda vägarna så krävs det vägarbetare på plats, 90% av dessa vägarbetare känner oro dagligen på sitt jobb. Anledningen till deras oro är att många trafikanter inte tar någon hänsyn till vägarbetare, de kör aggressivt, hänsynslöst och över hastighetsgränsen. Under åren 2003-2015 inträffade 3958 trafikolyckor där vägarbetare skadades eller omkom, och detta motsvarar ungefär 330 olyckor med personskada per år.

För att besvara hur säkerheten ser ut objektivt på vägarbetsplatser, vad det är som får säkerheten att brista, hur vägarbetare upplever sin säkerhet vid sin arbetsplats, vilka normer samt lagar det finns för... (More)
Antal fordon i trafiken börjar bli allt fler och fler. Detta leder till att vägar behöver underhållas emellanåt. För att åtgärda vägarna så krävs det vägarbetare på plats, 90% av dessa vägarbetare känner oro dagligen på sitt jobb. Anledningen till deras oro är att många trafikanter inte tar någon hänsyn till vägarbetare, de kör aggressivt, hänsynslöst och över hastighetsgränsen. Under åren 2003-2015 inträffade 3958 trafikolyckor där vägarbetare skadades eller omkom, och detta motsvarar ungefär 330 olyckor med personskada per år.

För att besvara hur säkerheten ser ut objektivt på vägarbetsplatser, vad det är som får säkerheten att brista, hur vägarbetare upplever sin säkerhet vid sin arbetsplats, vilka normer samt lagar det finns för att utforma arbetsplatser och vilka åtgärder det finns som ökar säkerheten har litteraturstudier, intervjuer/enkätundersökning, platsbesök, och hastighetsmätningar gjorts.

Kompetenskraven och V3-principen är två viktiga regler vid vägarbeten för att öka arbetsmiljön. Kompetenskraven är viktiga för att säkerhetsställa att vägarbetare har de rätta kunskaperna för att utföra arbeten. Kompetenskraven är uppdelade i tre steg, steg 1 är grundkompetens, steg 2 är kompetenskrav utförare och steg 3 är kompetenskrav för att styra och leda. Vilken kompetens som krävs är beroende på arbetsuppgiften varje vägarbetare har. V3-principen står för varna, vägleda och värna. Där man ska varna trafikanterna för vägarbeten, vägleda trafikanterna genom vägarbetet samtidigt som det värnas om allas säkerhet.

Resultatet av detta arbete har visat att det finns många olika åtgärder för att öka säkerheten vid vägarbetsplatser. Först och främst är det viktigt att veta trafikanters beteende samt de bidragande faktorerna till olyckorna vid vägarbetsplatser för att kunna förebygga incidenterna med hjälp av åtgärder. Den vanligaste regeln som bryts i trafiken är hastighetsgränsen och där ligger det stora problemet som får säkerheten vid vägarbetsplatser att brista. Hastighetsöverträdelse sker både av medvetna förare men även omedvetna förare. Åtgärderna för att öka säkerheten vid vägarbetsplatser kan exempelvis vara variabla hastighetsgränser, chikan, avsmalning av körbana, gupp, vägkudde, bullerräfflor, ATK, VMS, poliskontroller och informationsspridning till trafikanterna. Vägarbetare och trafikanterna anser att gupp är den effektivaste lösningen för hastighetsdämpning. Några vägarbetare ansåg även att vägmärket E13 “rekommenderad högsta hastighet” bör ändras till C31 ”högsta tillåtna hastigheten” då överträdelse av hastigheten blir straffbar. (Less)
Popular Abstract
The number of vehicles in traffic is increasing. This means that roads need to be maintained regularly. To repair the roads, road workers are required on site. Ninety percent of these road workers feel anxious daily at their work. The reason for their concern is that many road users do not pay any attention to road workers, they drive aggressively, ruthlessly and over the speed limit. During the years 2003-2015, 3958 traffic accidents occurred where road workers were injured or killed, and this corresponds to approximately 330 accidents with personal injury per year.

To explore what safety looks like objectively in road workplaces, what it is that causes safety to fail, how road workers experience their safety at their workplace, what... (More)
The number of vehicles in traffic is increasing. This means that roads need to be maintained regularly. To repair the roads, road workers are required on site. Ninety percent of these road workers feel anxious daily at their work. The reason for their concern is that many road users do not pay any attention to road workers, they drive aggressively, ruthlessly and over the speed limit. During the years 2003-2015, 3958 traffic accidents occurred where road workers were injured or killed, and this corresponds to approximately 330 accidents with personal injury per year.

To explore what safety looks like objectively in road workplaces, what it is that causes safety to fail, how road workers experience their safety at their workplace, what norms and laws exist to design workplaces and what measures exist to increase safety, literature studies, interviews/surveys, site visits, and speed measurements were made.

The competence requirements and the V3 principle of the Swedish transport Administration are two important rules for road works to increase the safety of the working environment. The competence requirements are important to ensure that road workers have the right knowledge to carry out the work. The competence requirements are divided into three steps, step 1 is basic competence, step 2 is competence requirements executor and step 3 is competence requirements for controlling and leading. The skills required depend on the task each road worker has. The V3 principle stands for warn, guide and safeguard. Where road users are to be warned about roadworks, guide road users through roadworks while safeguarding everyone's safety.

The results of this work have shown that there are many different measures to increase safety at road workplaces. First and foremost, it is important to know the behavior of road users and the contributing factors to accidents at road workplaces in order to be able to prevent incidents with the help of measures. The most common rule that is broken in traffic is the speed limit and it is a large problem causing safety concerns at road workplaces. Speeding is committed by both consciously but unconsciously. The measures to increase safety at road workplaces can be, for example, variable speed limits, narrowing of the carriageway, bumps, road cushions, barriers, ATK, VMS, police checks and dissemination of information to road users. Road workers and road users believe that bumps are the most effective solution for speed reduction. Some road workers also considered that the road sign E13 “recommended maximum speed” should be changed to C31 “maximum permitted speed” as violation of the speed becomes punishable. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dirawi, Yossef LU
supervisor
organization
course
VTVL01 20211
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
Roadworks, safety, road workers Vägarbeten, säkerhet, vägarbetare
language
Swedish
id
9055368
date added to LUP
2021-06-21 08:25:29
date last changed
2021-06-21 08:25:29
@misc{9055368,
 abstract   = {{Antal fordon i trafiken börjar bli allt fler och fler. Detta leder till att vägar behöver underhållas emellanåt. För att åtgärda vägarna så krävs det vägarbetare på plats, 90% av dessa vägarbetare känner oro dagligen på sitt jobb. Anledningen till deras oro är att många trafikanter inte tar någon hänsyn till vägarbetare, de kör aggressivt, hänsynslöst och över hastighetsgränsen. Under åren 2003-2015 inträffade 3958 trafikolyckor där vägarbetare skadades eller omkom, och detta motsvarar ungefär 330 olyckor med personskada per år. 

För att besvara hur säkerheten ser ut objektivt på vägarbetsplatser, vad det är som får säkerheten att brista, hur vägarbetare upplever sin säkerhet vid sin arbetsplats, vilka normer samt lagar det finns för att utforma arbetsplatser och vilka åtgärder det finns som ökar säkerheten har litteraturstudier, intervjuer/enkätundersökning, platsbesök, och hastighetsmätningar gjorts. 

Kompetenskraven och V3-principen är två viktiga regler vid vägarbeten för att öka arbetsmiljön. Kompetenskraven är viktiga för att säkerhetsställa att vägarbetare har de rätta kunskaperna för att utföra arbeten. Kompetenskraven är uppdelade i tre steg, steg 1 är grundkompetens, steg 2 är kompetenskrav utförare och steg 3 är kompetenskrav för att styra och leda. Vilken kompetens som krävs är beroende på arbetsuppgiften varje vägarbetare har. V3-principen står för varna, vägleda och värna. Där man ska varna trafikanterna för vägarbeten, vägleda trafikanterna genom vägarbetet samtidigt som det värnas om allas säkerhet. 

Resultatet av detta arbete har visat att det finns många olika åtgärder för att öka säkerheten vid vägarbetsplatser. Först och främst är det viktigt att veta trafikanters beteende samt de bidragande faktorerna till olyckorna vid vägarbetsplatser för att kunna förebygga incidenterna med hjälp av åtgärder. Den vanligaste regeln som bryts i trafiken är hastighetsgränsen och där ligger det stora problemet som får säkerheten vid vägarbetsplatser att brista. Hastighetsöverträdelse sker både av medvetna förare men även omedvetna förare. Åtgärderna för att öka säkerheten vid vägarbetsplatser kan exempelvis vara variabla hastighetsgränser, chikan, avsmalning av körbana, gupp, vägkudde, bullerräfflor, ATK, VMS, poliskontroller och informationsspridning till trafikanterna. Vägarbetare och trafikanterna anser att gupp är den effektivaste lösningen för hastighetsdämpning. Några vägarbetare ansåg även att vägmärket E13 “rekommenderad högsta hastighet” bör ändras till C31 ”högsta tillåtna hastigheten” då överträdelse av hastigheten blir straffbar.}},
 author    = {{Dirawi, Yossef}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Säkerhet vid vägarbetsplatser med fokus på vägarbetare}},
 year     = {{2021}},
}