Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Detention of Non-Citizens Suspected of Future Terrorist Crimes: A study of the relationship between preventive security detention in Swedish immigration legislation and fundamental principles of justice and the rule of law

Bergström, Matilda LU (2021) LAGM01 20211
Faculty of Law
Department of Law
Abstract
The thesis examines the relationship between the detention regime in the Special Controls of Aliens Act (SFS 1991:572, SCAA) and the right to personal liberty and security; the presumption of innocence; and the principle of legality. The aim is to assess whether the legislation is a suitable counter-terrorism measure from a rule of law perspective. The thesis also aims to place the SCAA in an international context, and it therefore examines how the detention rules relate to the international academic discourse on preventive security detention of suspected terrorists. Further, the thesis compares the conditions for detention according to the SCAA to detention as part of criminal procedure, in order to examine whether the decision to place... (More)
The thesis examines the relationship between the detention regime in the Special Controls of Aliens Act (SFS 1991:572, SCAA) and the right to personal liberty and security; the presumption of innocence; and the principle of legality. The aim is to assess whether the legislation is a suitable counter-terrorism measure from a rule of law perspective. The thesis also aims to place the SCAA in an international context, and it therefore examines how the detention rules relate to the international academic discourse on preventive security detention of suspected terrorists. Further, the thesis compares the conditions for detention according to the SCAA to detention as part of criminal procedure, in order to examine whether the decision to place counter-terrorism rules in migration law rather than criminal law has resulted in a weaker protection of individual procedural rights.
The SCAA enables expulsion of aliens who constitute a threat to national security or who it can be feared will in the future commit a crime of terrorism. The alien may be detained pending deportation. The thesis finds that the conditions for detention according to the SCAA differs from detention in a criminal law context in mainly three ways: i) the prerequisites for detention are less precise, ii) the standard of proof is lower, and iii) the procedural protection is less extensive. An effect of this is that the protection of personal liberty, the presumption of innocence and the principle of legality is significantly weaker than in criminal law.
In spite of this, it appears that the SCAA does not violate the articles in the European Convention on Human Rights that protect the three aforementioned principles. The primary reason for this is that since the legislation belongs to administrative law, it falls outside the scope of the articles. In the thesis it is argued that since the legislations’ primary purpose is crime prevention this is a circumvention of the Convention, and that the fact that this renders the practical protection of individual rights significantly weaker than it would have been in criminal law implies that the solution is undesirable from a human rights perspective. The SCAA can also be criticized because it is discriminatory as it only applies to non-citizens, and because it fails to fulfill its purpose of ensuring that presumptive terrorists cannot reside freely in Sweden. The latter is an effect of the fact that that many of the persons the Act is intended to be applied to cannot be deported due to risks of persecution in the receiving country, and that the ECHR does not permit continued detention in this situation. As an alternative to the current legislation the thesis recommends and examination of the merits of exclusively dealing with terrorism suspects through criminal law, which would mean an increased protection of individual procedural rights while also decreasing the risk that decisions which are necessary for security reasons cannot be enforced. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Uppsatsen undersöker hur förvarsbestämmelserna i lagen om särskild utlänningskontroll (1991:572, härefter LSU) förhåller sig till rätten till frihet och säkerhet, oskyldighetspresumtionen samt legalitetsprincipen. Detta syftar till att utreda huruvida lagstiftningen utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv är en lämplig åtgärd för att förhindra terrorism. Uppsatsen syftar även till att placera LSU i en internationell kontext, och undersöker därför hur förvarsbestämmelserna förhåller sig till den internationella akademiska diskussionen om förebyggande frihetsberövande av misstänkta terrorister. Vidare jämför uppsatsen förutsättningarna för frihetsberövande genom tillämpning av LSU med förutsättningarna för frihetsberövande inom ramen för... (More)
Uppsatsen undersöker hur förvarsbestämmelserna i lagen om särskild utlänningskontroll (1991:572, härefter LSU) förhåller sig till rätten till frihet och säkerhet, oskyldighetspresumtionen samt legalitetsprincipen. Detta syftar till att utreda huruvida lagstiftningen utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv är en lämplig åtgärd för att förhindra terrorism. Uppsatsen syftar även till att placera LSU i en internationell kontext, och undersöker därför hur förvarsbestämmelserna förhåller sig till den internationella akademiska diskussionen om förebyggande frihetsberövande av misstänkta terrorister. Vidare jämför uppsatsen förutsättningarna för frihetsberövande genom tillämpning av LSU med förutsättningarna för frihetsberövande inom ramen för straffprocessen. Detta görs i syfte att undersöka huruvida placeringen av terrorismförebyggande lagregler i utlänningsrätten, snarare än straffrätten, har inneburit ett försämrat processuellt rättsskydd för den enskilde.
LSU möjliggör utvisning av utlänningar som utgör ett hot mot rikets säkerhet eller som kan befaras att i framtiden komma att begå ett terrorbrott. I väntan på utvisning får utlänningen frihetsberövas. I uppsatsen konstateras att förutsättningarna för frihetsberövande enligt LSU skiljer sig från motsvarande regler inom straffprocessen på framförallt tre punkter: i) rekvisiten för frihetsberövande är mindre preciserade, ii) beviskravet är lägre och iii) de processuella reglerna till skydd för den enskilde är mindre omfattande. Vidare konstateras att detta innebär att skyddet för rätten personlig frihet, oskyldighetspresumtionen och legalitetsprincipen är avsevärt svagare än i straffrätten.
Trots detta konstateras att LSU sannolikt inte strider mot de artiklar i Europakonventionen som reglerar de tre respektive principerna. Detta beror i huvudsak på att lagstiftningen hör till förvaltningsrätten, och därför inte omfattas av artiklarnas tillämpningsområde. I uppsatsen argumenteras för att detta, mot bakgrund av att lagstiftningens huvudsakliga syfte är brottsprevention, utgör ett kringgående av den enskildes mänskliga rättigheter. Att det praktiska skyddet för dessa rättigheter är avsevärt sämre än i straffrätten talar för att den valda lösningen inte är att föredra ur ett rättighetsperspektiv. Därutöver kan lagstiftningen kritiseras dels eftersom den är diskriminerande, då den enbart drabbar icke-medborgare, dels eftersom den är ineffektiv i förhållande till sitt syfte, att se till att presumtiva terrorister inte kan vistas fritt i Sverige. Det senare beror på att en stor del av de individer lagen är tänkt att tillämpas på inte kan utvisas på grund av risk för förföljelse i mottagarlandet, och att Europakonventionen i dessa fall inte tillåter ett fortsatt frihetsberövande. Som alternativ till dagens reglering förordas en utredning av möjligheten att i stället uteslutande hantera terrorismprevention inom ramen för straffprocessen, vilket skulle innebära ett förstärkt rättsskydd för enskilda samt minska risken för att beslut som av säkerhetsskäl anses nödvändiga inte kan verkställas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergström, Matilda LU
supervisor
organization
course
LAGM01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
terrorism, human rights, international human rights law, counter-terrorism, migration law, criminal law, procedural law, procedural rights, preventive detention
language
English
id
9055786
date added to LUP
2021-06-21 15:55:31
date last changed
2021-06-21 15:55:31
@misc{9055786,
 abstract   = {{The thesis examines the relationship between the detention regime in the Special Controls of Aliens Act (SFS 1991:572, SCAA) and the right to personal liberty and security; the presumption of innocence; and the principle of legality. The aim is to assess whether the legislation is a suitable counter-terrorism measure from a rule of law perspective. The thesis also aims to place the SCAA in an international context, and it therefore examines how the detention rules relate to the international academic discourse on preventive security detention of suspected terrorists. Further, the thesis compares the conditions for detention according to the SCAA to detention as part of criminal procedure, in order to examine whether the decision to place counter-terrorism rules in migration law rather than criminal law has resulted in a weaker protection of individual procedural rights. 
The SCAA enables expulsion of aliens who constitute a threat to national security or who it can be feared will in the future commit a crime of terrorism. The alien may be detained pending deportation. The thesis finds that the conditions for detention according to the SCAA differs from detention in a criminal law context in mainly three ways: i) the prerequisites for detention are less precise, ii) the standard of proof is lower, and iii) the procedural protection is less extensive. An effect of this is that the protection of personal liberty, the presumption of innocence and the principle of legality is significantly weaker than in criminal law.
In spite of this, it appears that the SCAA does not violate the articles in the European Convention on Human Rights that protect the three aforementioned principles. The primary reason for this is that since the legislation belongs to administrative law, it falls outside the scope of the articles. In the thesis it is argued that since the legislations’ primary purpose is crime prevention this is a circumvention of the Convention, and that the fact that this renders the practical protection of individual rights significantly weaker than it would have been in criminal law implies that the solution is undesirable from a human rights perspective. The SCAA can also be criticized because it is discriminatory as it only applies to non-citizens, and because it fails to fulfill its purpose of ensuring that presumptive terrorists cannot reside freely in Sweden. The latter is an effect of the fact that that many of the persons the Act is intended to be applied to cannot be deported due to risks of persecution in the receiving country, and that the ECHR does not permit continued detention in this situation. As an alternative to the current legislation the thesis recommends and examination of the merits of exclusively dealing with terrorism suspects through criminal law, which would mean an increased protection of individual procedural rights while also decreasing the risk that decisions which are necessary for security reasons cannot be enforced.}},
 author    = {{Bergström, Matilda}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Detention of Non-Citizens Suspected of Future Terrorist Crimes: A study of the relationship between preventive security detention in Swedish immigration legislation and fundamental principles of justice and the rule of law}},
 year     = {{2021}},
}